<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثير سن بر نفوذپذيري پس ماندهاي جامد شهري

خلاصه
اين تحقيق به بررسي اثر سالخوردگي بر روي نفوذپذيري پس ماندهاي شهري مي پردازد. بدين منظور نمونه هاي تازه و همچنين نمونه هايي با سن 143و 21 ساله از مركز دفن كهريزك تهيه گرديد. ابتدا پارامترهاي فيزيكي پايه نمونه هاي بدست آمده نظير دانه يندي، چگالي ويژه و ،5/ هاي 5وزن مخصوص نمونه ها مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش هاي نفوذپذيري به روش هدثابت و با استفاده از يك دستگاه ادئومتر بزرگ مقياس بهقطر 490 ميلي متر، تحت سربارهاي مختلفانجام شد. مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه با افزايش سن نمونه ها تا 21 سال مقدار نفوذپذيري بطورقابل توجهي و تا ميزان 100 درصد كاهش مي يابد. همچنين با افزايش سن، دانه بندي زباله به علت فرايند فروپاشي ريز تر شده و ميزان اندازهمتوسط دانه ها از 70 ميلي متر براي زباله تازه، به 20 ميلي متر براي زباله 21 ساله كاهش مييابد. . متوسط مقداروزن مخصوص زباله تازه در بدو كيلو نيوتن بر متر مكعب اندازه گيري شده كه با افزايش سن تا حدود 12 / توليد 3,5 كيلو نيوتن بر متر مكعب و در زمان دفن در اين لندفيل 7كيلو نيوتن بر مترمكعب افزايشمي يابد.


كلمات كليدي:

نفوذپذيري . سن . پس ماندهاي شهري . مركز دفن كهريزك . ديواره صلب

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

تاثير سن بر نفوذپذيري پس ماندهاي جامد شهري:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذپذيري , سن , پس ماندهاي شهري , مركز دفن كهريزك , ديواره صلب ,
:: بازدید از این مطلب : 496
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير سن بر نفوذپذيري پس ماندهاي جامد شهري

خلاصه
اين تحقيق به بررسي اثر سالخوردگي بر روي نفوذپذيري پس ماندهاي شهري مي پردازد. بدين منظور نمونه هاي تازه و همچنين نمونه هايي با سن 143و 21 ساله از مركز دفن كهريزك تهيه گرديد. ابتدا پارامترهاي فيزيكي پايه نمونه هاي بدست آمده نظير دانه يندي، چگالي ويژه و ،5/ هاي 5وزن مخصوص نمونه ها مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش هاي نفوذپذيري به روش هدثابت و با استفاده از يك دستگاه ادئومتر بزرگ مقياس بهقطر 490 ميلي متر، تحت سربارهاي مختلفانجام شد. مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه با افزايش سن نمونه ها تا 21 سال مقدار نفوذپذيري بطورقابل توجهي و تا ميزان 100 درصد كاهش مي يابد. همچنين با افزايش سن، دانه بندي زباله به علت فرايند فروپاشي ريز تر شده و ميزان اندازهمتوسط دانه ها از 70 ميلي متر براي زباله تازه، به 20 ميلي متر براي زباله 21 ساله كاهش مييابد. . متوسط مقداروزن مخصوص زباله تازه در بدو كيلو نيوتن بر متر مكعب اندازه گيري شده كه با افزايش سن تا حدود 12 / توليد 3,5 كيلو نيوتن بر متر مكعب و در زمان دفن در اين لندفيل 7كيلو نيوتن بر مترمكعب افزايشمي يابد.


كلمات كليدي:

نفوذپذيري . سن . پس ماندهاي شهري . مركز دفن كهريزك . ديواره صلب

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

تاثير سن بر نفوذپذيري پس ماندهاي جامد شهري:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذپذيري , سن , پس ماندهاي شهري , مركز دفن كهريزك , ديواره صلب ,
:: بازدید از این مطلب : 487
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروري بر عملكرد مكانيكي و آبشويي خاك هاي آلوده بهسازي شده با استفاده از تكنيك تثبيت و جامد سازي

خلاصه
تكنولوژي تثبيت و جامد سازي كه شامل تثبيت شيميايي و بي حركت كردن كردن آلاينده در خاك هاي آلوده مي باشد، بصورت گسترده اي درتصفيه خاك هاي آلوده كاربرد دارد. مصالحي كه بطور معمول در اين روش استفاد مي شود شامل سيمان پرتلند، تركيب سيمان- خاكستر بادي،آهك، آهك -خاكستر بادي مي باشد. اين تحقيق به مقايسه و ارزيابي وضعيت آبشويي و رفتار مكانيكي خاك هاي آلوده تثبيت شده نظير مقاومتفشاري تك محوري توسط مخلوط هاي ياد شده مي پردازد. مروري بر تحقيقات فني انجام شده نشان مي دهد كه خاك هاي تثبيت شده در محدودهرطوبت بهينه به حداكثر مقاومت فشاري خود مي رسند. مقدارآبشويي خاك هاي آلوده نيز با بكارگيري 25 تا 35 درصد از مواد تثبيتي، بطور موثري كاهش مي يابد.


كلمات كليدي:

تثبيت و جامد سازي . خاك آلوده . مقاومت فشاري تك محوري . آبشويي . نفوذپذيري

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبيت و جامد سازي , خاك آلوده , مقاومت فشاري تك محوري , آبشويي , نفوذپذيري ,
:: بازدید از این مطلب : 320
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عوامل مؤثر در تحكيم غيرخطي خاكهاي رسي تحت بارگذاري سيكلي

در اين مطالعه، براي بررسي تحكيم يكبعدي خاكهاي نرم، با استفاده از روابط خطي بين نسبت تخلخل و لگاريتم تنش مؤثر و همچنين نسبت تخلخل و لگاريتم نفوذپذيري، يك معادلهي ديفرانسيل غيرخطي استخراج شده و ضريب آن كه تابعي از تنش مؤثر و شيب خطوط يادشده است، بهعنوان صورتي تعميميافته از ضريب تحكيم معرفي شده است. معادلهي مذكور براي حالت بيشتحكيميافته بسط داده شده و به صورت تحليلي بررسي شده است. نتايج نشان ميدهد كه نسبت شيب و عرض از مبدأ خطوط نمودار نسبت تخلخل - لگاريتم تنش مؤثر به شيب و عرض از مبدأ خطوط نمودار نسبت تخلخل - لگاريتم نفوذپذيري، در حالتهاي عادي و بيشتحكيميافته روند تحكيم را كنترل كرده و در حين بارگذاري سيكلي، بر اساس مقدار نسبت بيش-تحكيمي، ضريب تحكيم معرفيشده در معادلهي ترزاقي بهصورت تابعي از زمان و مكان دچار تغييرات شديد ميشود.


كلمات كليدي:

تحكيم غيرخطي، بارگذاري سيكلي، ضريب تحكيم، تراكمپذيري، نفوذپذيري 

نویسندگان :

حسام يزداني (دانشجوي دكتري ژئوتكنيك، دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

محمد محسن توفيق (دانشيار بخش مهندسي عمران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

الهه خسروي (كارشناس ارشد مهندسي عمران، محيط زيست)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحكيم غيرخطي , بارگذاري سيكلي , ضريب تحكيم , تراكمپذيري , نفوذپذيري ,
:: بازدید از این مطلب : 1544
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سد مخزني باروق مياندوآب

سد مخزني باروق در استان آذربايجان غربي و در 40 كيلومتري شمال خاوري شهرستان مياندوآب احداث مي شود. هدف از اجراي اين سد خاكي، بهره برداري از آب رودخانه قوري چاي براي آبياري دشت حميد به مساحت حدود  8500هكتار است. ارتفاع سد از سنگ كف بستر حدود 55 متر خواهد بود. براي مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك اين سد، تعداد 20 گمانه تا اعماق 60 متري حفاري شده است. حداكثر ضخامت رسوبات آبرفتي درشت دانه اين سد در حدود 40 متر و جنس سنگهاي تكيه گاهها و پي سد از نوع آهكي م يباشد. تاثير نيروهاي تكتونيكي باعث شده كه درز و شكافهاي متعددي در سنگهاي جناحين و پي سد بوجود آيد. شيب سطوح لايه بندي سنگهاي جناحين، توده سنگ RMR حدود 30 درجه به سمت مخزن بوده و تعداد 3 دسته درزه نيز در داخل اين سنگها ديده مي شود. عدد جناح چپ حدود 55 و در سنگهاي جناح چپ حدود 45 است. در اين مطالعات ضمن بررسي شرايط زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد و بررسي برونزدهاي سنگي، بر اساس نتايج حفاري ها و آزمايشها به تحليل شرايط ژئومكانيكي پرداخته شده و سيستم هاي ناپيوستگي سنگها تعيين شده است. سپس براساس شرايط درز و شكافها و نتايج آزمايشات نفوذپذيري صحرايي، طرح مناسب آب بندي پيشنهاد شده است.


كلمات كليدي:

سد باروق، نفوذپذيري، سيستم ناپيوستگي، توده سنگ 

نویسندگان :

مهدي رسول زاده (دانشجوي كارشناسي ارشد زمينشناسي مهندسي، دانشگاه آزاد- واحد اهر)

ابراهيم اصغري (استاديار گروه زمين شناسي دانشگاه تبريز)

فيروز برادر رضي زاده (استاديار گروه زمين شناسي دانشگاه آزاد- واحد اهر)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد باروق , نفوذپذيري , سيستم ناپيوستگي , توده سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 2721
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي نفوذپذيري ساختگاه سد گلمندره

يكي از پارامترهاي مهم در بررسيهاي ژئوتكنيكي جهت طراحي سازههاي آبي، نفوذپذيري ساختگاه و انجام آزمايش هاي نفوذپذيري در تودهسنگها است. مرسومترين روش جهت تعيين اين پارامتر انجام آزمايش صحرايي فشارآب(لوژن) است، كه در درون گمانههاي حفاري شده، در مقاطع مختلف و فواصل معين انجام ميشود. با توجه به قرارگيري ساختگاه سد و مخزن آن بر روي توده سنگهايي با جنس آهك و آهك مارني كه تحت تاثير عوامل تكتونيكي درزهدار گرديدهاند، و حتي در برخي بخشها آثاري از حفرههاي انحلالي ديده ميشود، اين سد از لحاظ آبگذري ميتواند مشكلاتي داشته باشد و نياز به انجام آزمايشهايي جهت بررسي دقيق ميباشد. در اين مقاله با استفاده از نتايج آزمايشهاي نفوذپذيري كه در 18 گمانه اكتشافي و در 80 قطعه انجام شده، رفتار هيدروليكي و نفوذپذيري تودهسنگهاي ساختگاه سد گلمندره مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت قسمتهاي مختلف ساختگاه از نظر
پتانسيل آبگذري و نوع رفتارهاي هيدروژئومكانيكي با يكديگر مقايسه شدهاند. براساس نتايج بهدست آمده، 70 % توده سنگ مورد آزمايش در رده نفوذپذيري كم تا نفوذناپذير قرار ميگيرند.


كلمات كليدي:

سد گلمندره، رفتار هيدروليكي، آزمايش لوژن، نفوذپذيري، توده سنگهاي آهكي و آهكي مارني

نویسندگان :

مهدي عباسي (كارشناس ارشد زمينشناسي مهندسي- مهندسين مشاور ايمنسازان)

حميدرضا زرينخو (معاونت فني شركت مهندسين مشاور آبپوي)

محسن عباسي (دانشجوي رشته زمينشناسي، دانشگاه آزاداسلامي واحد مشهد)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد گلمندره , رفتار هيدروليكي , آزمايش لوژن , نفوذپذيري , توده سنگهاي آهكي و آهكي مارني ,
:: بازدید از این مطلب : 1663
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تزريق پذيري و رابطه آن با نفوذپذيري توده سنگ در ساختگاه سد آغچاي

تزريق، فرآيند راندن و نهشته كردن ماده اي خارجي به درون فضاهاي خالي توده سنگ ميزبان است، به گونه اي كه ويژگي هاي مهندسي سنگ ميزبان براي سازگاري با اهداف كوتاه و بلند مدت مهندسي اصلاح گردد. ساختگاه سد آغ چاي در استان آذربايجان غربي و در 10 كيلومتري غرب شهرستان قره ضياءالدين واقع است. از نظر نفوذپذيري كه مقايسه بين E و D ،C ،B ،A : ساختگاه سد به پنج زون تقسيم بندي شده است كه از نفوذپذيري كم به زياد عبارتند از شاخص نفوذپذيري و ميزان خورند در هر زون به صورت نمودارهاي ميله اي نشان داده شده است. نفوذپذيري در تكيه گاه راست عمدتاً درعمق 50 متري كاهش مي يابد. در بستر رودخانه نيز از عمق حدود 90 متر به پايين به غير از چند قطعه اغلب قطعات، نفوذپذيري پائيني دارند. در تكيه گاه چپ، نفوذپذيري در عمق حدود 75 متري به حداقل مي رسد. اطلاعات به دست آمده از مجموعاً 339 آزمايش نفوذپذيري لوژن، رفتار انبساطي 36 درصد، رفتار خطي 22 درصد، رفتار آب شستگي 21 درصد، رفتار آشفته 16 درصد و رفتار بسته شدن 5 درصد را نشان مي دهند. نتايج نشان مي دهد كه متوسط ميزان جذب سيمان در سنگهاي آهكي 220 كيلوگرم در متر و در سنگ هاي كنگلومرا، سيلتستون و گل سنگ نيز حدود 200 كيلوگرم در متر است كه نشانگر سيمان خوري زياد است.


كلمات كليدي:

نفوذپذيري، تزريق، خورند، آغچاي

نویسندگان :

عارف علي پور (عضو هيئت علمي گروه مهندسي معدن، دانشگاه اروميه)

سجاد چهره قاني (عضو هيئت علمي گروه مهندسي معدن، دانشگاه اروميه)

رسول ابراهيمي ساعتلو ( دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتي اميركبير)

بهروز دادرسي (دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معدن، دانشگاه تربيت مدرس)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذپذيري , تزريق , خورند , آغچاي ,
:: بازدید از این مطلب : 1609
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي پارامترهاي موثر بر نفوذپذيري و تزريق پذيري تكيه گاه راست ساختگاه سد داريان با استفاده از آزمايش هاي برجا

تعيين تراوايي توده سنگ معمولا به وسيله آزمايش هاي برجا صورت مي گيرد. براي تعيين خواص نفوذپذيري سنگ ها آزمايش لوژن به عنوان يكي از متداولترين آزمايش هاي صحرايي مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از ارائه اين مقاله بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر نفوذپذيري و تزريق پذيري توده سنگ تكيه گاه راست سد داريان است. با توجه به داده هاي حاصل از گمانه هاي اكتشافي مي توان درك بهتري از شرايط زمين شناسي ساختگاه مذكور بدست آورد. در اين مقاله با استفاده از اطلاعات صحرايي بدست آمده از اندازه گيري هاي ژئوتكنيكي و آزمايش هاي برجا، خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و سعي شده است ارتباط منطقي بين پارامترهاي مورد بررسي ارائه شود. اساس اين ارزيابي ها بر استفاده همزمان از اطلاعات آزمايش لوژن، اطلاعات درزه نگاري گمانه از قبيل عمق، شاخص كيفي توده سنگ(RQD) و همچنين ميزان خورند دوغاب در هر مقطع استوار است. با مشاهده و ارزيابي نمودارهاي ترسيمي و شماي كلي از تغيير پارامترهاي مختلف مشاهده شد كه نتايج بدست آموده در عين اينكه مويد روابط پيشنهادي محققان گذشته بوده، تاثير پارامترهاي مورد بررسي را به گونه اي روشن تر بيان مي كند

 

كلمات كليدي:

آزمايش لوژن، نفوذپذيري، خورند دوغاب، سد داريان، RQD

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمايش لوژن , نفوذپذيري , خورند دوغاب , سد داريان , RQD ,
:: بازدید از این مطلب : 1383
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي وضعيت پرده آب بند سد سليمانشاه سنقر

يكي از مهمتر ين مسائل در احداث سدها ي مخزن ي، توانا يي در حفظ آب مخزن و جلوگ يري از نـشت از پي سد و مخزن آن مي باشد . براي انجام اين مهم از تمه يداتي چون : احداث پرده تزر يق آببنـد در پي سد استفاده مي شود . با توجه به قرار گرفتن سد مخزني سليمانشاه بر روي سنگهاي درزه دار، بررسي پرده آببند در ا ين پروژه از اهم يت بسزا يي برخوردار مي باشد . در اين مقالـه بـا بررسـ ي وضعيت زم ين شناس ي و ژئوتكن يكي منطقه پ ي سد، كارها ي انجام شـده در ا يـ ن راسـتا و نتـا يج حاصله را مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرف تا بتوان از اين نتايج تدابير لازم را در مرحله فاز بهره برداري پروژه مورد استفاده قرار ده يم . از مهمتر ين نتايج به دسـت آمـده در فـاز طراحـ ي و اجراي پرده م ي توان به وجود نواح ي با م يزان نفوذپذ يري بالا ذكر نمود كه نياز به دقت بالا در فاز نگهداري و توجه زياد به اين مناطق مي باشد.

 

كلمات كليدي:

خصوصيات ژئوتكنيك، سنگ پي، لوژن، نفوذپذيري

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسنده:

 قادر سعادتي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خصوصيات ژئوتكنيك , سنگ پي , لوژن , نفوذپذيري ,
:: بازدید از این مطلب : 1688
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه