<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي اثر فشار سربار بر مقاومت بيرون كشيدگي نيل به روش اجزاي محدود

خلاصه
امروزه با پيشرفت و گسترش ساخت و ساز در مناطق شهري و با توجه به كمبود زمين و در پي آن افزايش تراكم ساخت بهناچار بايستي پي سازهها بر روي خاك مقاوم و پايدارتر از قبل قرار گيرد. در شرايط خاكي نه چندان مساعد براي رسيدن به زمينمستحكم، گودبرداري با اعماق مختلف صورت ميگيرد. با توجه به موضوع ذكر شده در نتيجه پايدارسازي گودبرداريها به جزئيلاينفك در اكثر پروژههاي متوسط تا بزرگ تبديل شده است. يكي از روشهاي متداول پايدارسازي گودبرداري ها در ايران، به دليلمزيتهاي اقتصادي و عملكرد مناسب، پايدارسازي به روش نيلينگ است. در مقاله حاضر با استفاده از مدلسازي سه بعدي توسط نرم -افزار المان محدود آباكوس، يك تك نيل مدل شده و درستي آن با نتايج نمونه آزمايشگاهي صحتسنجي شده است. در ادامه اثرفشارهاي سربار مختلف بر روي مقاومت بيرون كشيدگي نيل مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج مدل عددي با نتايج تستهايتجربي بر روي مدلهاي آزمايشگاهي مقايسه خواهند شد. نتايج حاصله نشان ميدهد با افزايش فشار سربار مقاومت بيرون كشيدگينيل افزايش كمي پيدا خواهد كرد.


كلمات كليدي:

نيلينگ . روش اجزاي محدود . فشار سربار . بيرون كشيدگي نيل 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نيلينگ , روش اجزاي محدود , فشار سربار , بيرون كشيدگي نيل ,
:: بازدید از این مطلب : 333
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار اتساعي ناحيه اندركنش بين نيل و خاك در حالت بيرون كشيدگي نيل

خلاصه
محدود نمودن جابهجاييهاي خاك اطراف مقطع حفاري در مناطق متراكم شهري، به منظور جلوگيري از تخريب سازهها وخيابانهاي مجاور گود، از مهم ترين چالشهاي پيشرو در گودبرداري به حساب مي آيد. روش نيلينگ يكي از روشهاي نوين واقتصادي در پايدارسازي حفاريها به جهت مزاياي اقتصادي، سهولت در اجرا و نيز عملكرد مناسب در ايران است. در مدلسازيعددي عمليات نيلينگ، مدلسازي ناحيهي اندركنش بين نيل و خاك و چگونگي رفتار آن در زمان بيرون كشيدگي نيل از اهميتبسيار بالايي برخوردار است. در اين پژوهش رفتار يك تك نيل در فرآيند آزمايش بيرون كشيدگي به صورت مدلسازي سه بعديمورد بررسي قرار گرفته است. در مدلسازي عددي انجام شده به ABAQUS اجزا محدود و با استفاده از نرمافزار المان محدودجهت مدلسازي ناحيه اندركنش بين خاك ونيل، لايهاي با ضخامت مشخص تحت عنوان ناحيه تحت برش ايجاد شده است.ضخامت بهينه ناحيه تحت برش، نحوه رفتار و تغييرات پارامتر اتساع اين ناحيه در حين فرآيند بيرون كشيدگي، از جمله مواردي هستند كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتهاند.


كلمات كليدي:

نيلينگ . بيرون كشيدگي نيل . ناحيه تحت برش . رفتار اتساعي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نيلينگ , بيرون كشيدگي نيل , ناحيه تحت برش , رفتار اتساعي ,
:: بازدید از این مطلب : 329
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي مدلهاي رفتاري خاك بر عملكرد گودبرداريهاي شهري

خلاصه
محدود بودن مساحت شهرها منجر به گسترش عمودي را در پي داشته است كه يكي از مصاديق آن گسترش استفاده از فضاهاي زيرزميني وايجاد گودبرداري ميباشد. از جمله روشهاي پايدارسازي گودها در ايران استفاده از سيستم نيلينگ ميباشد. در اين مقاله سعي گرديده است تا بااستفاده از اطلاعات واقعي از مشخصات خاك عمق گودبرداري در نقاط مختلف شهر تهران، بررسي تاثير مدلهاي رفتاري مختلف خاك براستفاده گرديد. در اين تحقيق از براي Plaxis عملكرد گود پرداخته شده است. به منظور مدلسازي گود مهارشده با سيستم نيلينگ از نرمافزارمدلسازي رفتار خاك از سه مدل الاستوپلاستيك با معيار گسيختگي مور–كولمب، مدل خاك سخت شونده، مدل خاك سخت شونده با اثر سختيناشي از كرنشهاي كوچك موجود در نرمافزار استفاده گرديده است. نتايج حاصل از اين بررسي اختلاف قابل ملاحظهاي را بر روي تغييرشكلافقي ديواره، نشست سطح زمين مجاور گود و بالازدگي كف گود نشان داده است.

كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . گودبرداري . نيلينگ . مدلهاي رفتاري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , گودبرداري , نيلينگ , مدلهاي رفتاري ,
:: بازدید از این مطلب : 756
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پايدارسازي شفت ورودي تونل خط 2 مترو تبريز با توجه به شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي محيط

خلاصه
به منظور پايداري در ديوارههايي كه گودبرداري در آنها انجام ميگيرد، روشهاي مختلف سازه هاي نگهبان مورد استفاده قرار مي گيرد. يكي از اينبه همراه ميخكوبي (Cement Pressure Grouting) روشها بهسازي خاكهاي سست جدار گودبرداري به روش تزريق تحكيمي تحت فشارميباشد. طراحي اين سيستم بر اساس يكسري آيين نامهها، نقشه ها و جداول (Permanent) و بصورت پايدار سازي در حالت دائم (Nailing)موجود صورت مي گيرد. نرم افزارهاي پيشرفتهاي كه مربوط به اين عمليات به بازار آمدهاند، قابليت محاسبه و مدل كردن اين سيستمها را دارند. باتوجه به خصوصيات زمينشناسي و ژئوتكنيكي محل اجرا و بالا بودن سطح آب در آن، حساسيت و دقت پايدار سازي ديوارهها از اهميت و توجه زياديبرخوردار بوده و در حين روند پايدارسازي نياز به خشكه اندازي محل پروژه با استفاده از سيستم پمپاژ صورت گرفته است. كه براي اين كار با توجه بهپيشرفت گودبرداري به پمپهاي متعددي نياز شده است. از طرف يگر جهت جلوگيري از فشار هد آب در پشت ديواره براي بعد از بهرهبرداري،نوارهاي ژئوكامپوزيت از ابتداي گودبرداري در ديوار نصب گرديده است. سازه نگهبان اجرا شده در قسمت ورودي شفت تونل، با اجراي ميخكوبي ( Nailing )انجام شده است.

كلمات كليدي:

پايداري شفت . نيلينگ . SLIDE . آزمون كشش، خط 2 مترو تبريز

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري شفت , نيلينگ , SLIDE , آزمون كشش، خط 2 مترو تبريز ,
:: بازدید از این مطلب : 501
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر فشار سربار بر مقاومت بيرون كشيدگي نيل به روش اجزاي محدود

خلاصه
امروزه با پيشرفت و گسترش ساخت و ساز در مناطق شهري و با توجه به كمبود زمين و در پي آن افزايش تراكم ساخت به ناچار بايستي پي سازهها بر روي خاك مقاوم و پايدارتر از قبل قرار گيرد. در شرايط خاكي نه چندان مساعد براي رسيدن به زمين مستحكم، گودبرداري با اعماق مختلف صورت ميگيرد. با توجه به موضوع ذكر شده در نتيجه پايدارسازي گودبرداريها به جزئي لاينفك در اكثر پروژههاي متوسط تا بزرگ تبديل شده است. يكي از روشهاي متداول پايدارسازي گودبرداري ها در ايران، به دليل مزيتهاي اقتصادي و عملكرد مناسب، پايدارسازي به روش نيلينگ است. در مقاله حاضر با استفاده از مدلسازي سه بعدي توسط نرم - افزار المان محدود آباكوس، يك تك نيل مدل شده و درستي آن با نتايج نمونه آزمايشگاهي صحتسنجي شده است. در ادامه اثر فشارهاي سربار مختلف بر روي مقاومت بيرون كشيدگي نيل مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج مدل عددي با نتايج تستهاي تجربي بر روي مدلهاي آزمايشگاهي مقايسه خواهند شد. نتايج حاصله نشان ميدهد با افزايش فشار سربار مقاومت بيرون كشيدگي نيل افزايش كمي پيدا خواهد كرد.


كلمات كليدي:

نيلينگ . روش اجزاي محدود . فشار سربار . بيرون كشيدگي نيل

نویسندگان :

اميررضا بهزاديان ، محمد نوروز عليايي ،داود كامراني مقصود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نيلينگ , روش اجزاي محدود , فشار سربار , بيرون كشيدگي نيل ,
:: بازدید از این مطلب : 604
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار اتساعي ناحيه اندركنش بين نيل و خاك در حالت بيرون كشيدگي نيل

خلاصه
محدود نمودن جابهجاييهاي خاك اطراف مقطع حفاري در مناطق متراكم شهري، به منظور جلوگيري از تخريب سازهها و خيابانهاي مجاور گود، از مهم ترين چالشهاي پيشرو در گودبرداري به حساب مي آيد. روش نيلينگ يكي از روشهاي نوين و اقتصادي در پايدارسازي حفاريها به جهت مزاياي اقتصادي، سهولت در اجرا و نيز عملكرد مناسب در ايران است. در مدلسازي عددي عمليات نيلينگ، مدلسازي ناحيهي اندركنش بين نيل و خاك و چگونگي رفتار آن در زمان بيرون كشيدگي نيل از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در اين پژوهش رفتار يك تك نيل در فرآيند آزمايش بيرون كشيدگي به صورت مدلسازي سه بعدي بين خاك ونيل، لايهاي با ضخامت مشخص تحت عنوان ناحيه تحت برش ايجاد شده است. ضخامت بهينه ناحيه تحت برش، نحوه رفتار و تغييرات پارامتر اتساع اين ناحيه در حين فرآيند بيرون كشيدگي، از جمله مواردي هستند كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتهاند.


كلمات كليدي:

نيلينگ . بيرون كشيدگي نيل . ناحيه تحت برش . رفتار اتساعي

نویسندگان :

اميررضا بهزاديان ، محمد نوروز عليايي ،داود كامراني مقصود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نيلينگ , بيرون كشيدگي نيل , ناحيه تحت برش , رفتار اتساعي ,
:: بازدید از این مطلب : 598
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي مدلهاي رفتاري خاك بر عملكرد گودبرداريهاي شهري

خلاصه
محدود بودن مساحت شهرها منجر به گسترش عمودي را در پي داشته است كه يكي از مصاديق آن گسترش استفاده از فضاهاي زيرزميني و ايجاد گودبرداري ميباشد. از جمله روشهاي پايدارسازي گودها در ايران استفاده از سيستم نيلينگ ميباشد. در اين مقاله سعي گرديده است تا با استفاده از اطلاعات واقعي از مشخصات خاك عمق گودبرداري در نقاط مختلف شهر تهران، بررسي تاثير مدلهاي رفتاري مختلف خاك بر استفاده گرديد. در اين تحقيق از براي Plaxis عملكرد گود پرداخته شده است. به منظور مدلسازي گود مهارشده با سيستم نيلينگ از نرمافزار مدلسازي رفتار خاك از سه مدل الاستوپلاستيك با معيار گسيختگي مور–كولمب، مدل خاك سخت شونده، مدل خاك سخت شونده با اثر سختي ناشي از كرنشهاي كوچك موجود در نرمافزار استفاده گرديده است. نتايج حاصل از اين بررسي اختلاف قابل ملاحظهاي را بر روي تغييرشكل افقي ديواره، نشست سطح زمين مجاور گود و بالازدگي كف گود نشان داده است.


كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . گودبرداري . نيلينگ . مدلهاي رفتاري

نویسندگان :

آنوهه حسنپور ، فرزاد فرخزاد ، محمد جواد شعباني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , گودبرداري , نيلينگ , مدلهاي رفتاري ,
:: بازدید از این مطلب : 675
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پايدارسازي شفت ورودي تونل خط 2 مترو تبريز با توجه به شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي محيط

خلاصه
به منظور پايداري در ديوارههايي كه گودبرداري در آنها انجام ميگيرد، روشهاي مختلف سازه هاي نگهبان مورد استفاده قرار مي گيرد. يكي از اين به همراه ميخكوبي (Cement Pressure Grouting) روشها بهسازي خاكهاي سست جدار گودبرداري به روش تزريق تحكيمي تحت فشار ميباشد. طراحي اين سيستم بر اساس يكسري آيين نامهها، نقشه ها و جداول (Permanent) و بصورت پايدار سازي در حالت دائم (Nailing) موجود صورت مي گيرد. نرم افزارهاي پيشرفتهاي كه مربوط به اين عمليات به بازار آمدهاند، قابليت محاسبه و مدل كردن اين سيستمها را دارند. با توجه به خصوصيات زمينشناسي و ژئوتكنيكي محل اجرا و بالا بودن سطح آب در آن، حساسيت و دقت پايدار سازي ديوارهها از اهميت و توجه زيادي برخوردار بوده و در حين روند پايدارسازي نياز به خشكه اندازي محل پروژه با استفاده از سيستم پمپاژ صورت گرفته است. كه براي اين كار با توجه به پيشرفت گودبرداري به پمپهاي متعددي نياز شده است. از طرف يگر جهت جلوگيري از فشار هد آب در پشت ديواره براي بعد از بهرهبرداري، نوارهاي ژئوكامپوزيت از ابتداي گودبرداري در ديوار نصب گرديده است. سازه نگهبان اجرا شده در قسمت ورودي شفت تونل، با اجراي ميخكوبي (Nailing) انجام شده است. 

كلمات كليدي:

پايداري شفت . نيلينگ . SLIDE . آزمون كشش . خط 2 مترو تبريز

نویسندگان :

بهروز حيدري ، محمدرضا باغبان گل پسند

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري شفت , نيلينگ , SLIDE , آزمون كشش , خط 2 مترو تبريز ,
:: بازدید از این مطلب : 446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 آذر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه