<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه موردی آب بندی هسته رسی سد بیدواز اسفراین

خلاصه
یکي از مهمترین سازههای ژئوتکنیکي، سدهای خاكي ميباشند كه این سازهها عموما از چند بخش اصلي شامل پوسته، هسته رسي، فیلتر، زهکش وپرده آب بند تشکیل شده است. پوسته وظیفه پایداری كلي بدنه سد، هسته رسي وظیفه آب بندی بدنه سد، فیلتر وظیفه حفظ ذرات ریز هسته وزهکش وظیفه هدایت آب های موجود در پوسته پایین دست سد را برعهده دارد. سد بیدواز اسفراین یک سد خاكي با هسته رسي است. بعد ازگذشت حدود یک دهه از ساخت و آبگیری این سد، هسته رسي آن به صورت موضعي دچار نشست گردیدهاست كه این نشست در اطراف یکياز انحراف سنج های بکار رفته در بدنه سد بگزارش شدهاست. پس از بررسي بیشتر و حفر گمانه های مختلف در بدنه سد، معلوم گردید كه دربخش پاییني هسته، مصالح رسي شسته شدهاند و علت ایجاد نشست اطراف انحراف سنج به دلیل این موضوع بوده است. برای حل این مسئله، روشها و راه حل های مختلفي توسط متخصصین امر ارائه شدهاست كه نهایتا پس از بررسي و امکان سنجي روشهای پیشنهادی، گزینه اجرای دیوار بتنپلاستیک مورد تایید قرار گرفتهاست. در این مطالعه، به بررسي مشکل بوجود آمده و راه حلهای ارائه شده برای حل آن پرداخته خواهد شد.


کلمات کلیدي:

سدخاکی . هسته رسی . آب شستگی . دیوار بتن پلاستیک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدخاکی , هسته رسی , آب شستگی , دیوار بتن پلاستیک ,
:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق

چکیده
امکان ایجاد و توسعه ترک در هسته سدهای خاکی ناحیه بندی شده یکی از مسائل مهم در ارتباط با پایداری بدنه سد می باشد. در سدهای خاکی و سنگریزه ای با توجه به ایجاد تغییر شکلها و کرنش های غیریکنواخت در بنه سد، توزیع تنش غیر یکنواخت بوده و انتقال تنش بین هسته و پوسته ها و نیز بین بدنه سد و تکیه گاهها بوقوع می پیوندد. وقوع این پدیده سبب افزایش تنش داخلی در پاره ای از قسمتها و کاهش آن در قسمتهای دیگر بدنه سد می گردد. بطوریکه تنش حداقل می تواند بشدت کاهش یافته و حتی به مقدار صفر برسد. هنگامیکه آب مخزن به ناحیه با تنش حداقل بسیار کم می رسد، آب می تواند به داخل ناحیه مذکور نفوذ نماید و فشارآن بر جداره های ترک سبب بازشدگی ترک و ایجاد زه متمرکز آب خواهد گردید. سد مسجد سلیمان از نوع سنگریزه ای با هسته رسی قائم و به ارتفاع 177 متر و عرض تاج 15 متر به طول 497 متر بر روی رودخانه کارون واقع شده است. با توجه به ابزار منصوبه در این سد می توان تنش های حداقل و حداکثر را تعیین نمود. با گذشت زمان تغییرات در تنش ها ایجاد می گردد. این تغییرات باعث، تغییر در پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی می گردد. در این مقاله بر اساس نتایج ابزار دقیق و چند معیار متفاوت ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در ابزارهای تنش کل هسته صورت گرفته و تغییرات آن با زمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایح کاهش ضریب اطمینان پتانسیل وقوع گسیختگی هیدرولیکی را با گذشت زمان نشان می دهد. ضریب اطمینان بدست آمده در برخی نقاط کمتر از یک و نگران کننده است. هر چند ضریب اطمینان کمتر از یک لزوما به معنای وقوع پدیده گسیختگی هیدرولیکی نیست و عوامل دیگری از جمله ایجاد ترک و نفوذ آب مخزن به داخل آن در وقوع آن موثر است.

کلمات کلیدی :

سد سنگریزه ای . نتایج ابزار دقیق . تنش حداقل . گسیختگی هیدرولیکی . هسته رسی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سنگریزه ای , نتایج ابزار دقیق , تنش حداقل , گسیختگی هیدرولیکی , هسته رسی ,
:: بازدید از این مطلب : 317
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر درجه ی اشباع هسته رسی بر رفتار سد خاکی تحت بارانفجار

از آنجا که درجه اشباع هسته رسی در سدهای خاکی با گذشت زمان افزایش می یابد، مطالعه تاثیر عامل درجه اشباع بر روی رفتار سازه ای این سدها تحت بار انفجار، امکان ارزیابی و شناخت بهتر عملکرد سدهای خاکی تحت اثر بارهای ناشی از انفجار رابرای مهندسین فراهم می کند. درای پ نژوه ی شکسدخاکیباهستهرسی با درجات اشباع مختلف مصالح هسته (خشک، نیمه اشباع و بااستفادهازمدلهایموجوددرادبیاتفنی،مدلشدهوباانجام انفجار برروی تاج AUTODYN 2D اشباع)درنرمافزار سدموردتحلیلقرارمیگیرد و با مقایسه پارامترهای موج انفجار، توزیع تنش و کرنش و خرابی های ایجاد شده اثر درجه ی اشباع و نقش آن در مکانیزم های خرابی مشخص می شود.


کلمات کلیدی:

سدخاکی،بارهایانفجاری،درجه اشباع،هسته رسی،مکانیزمخرابی

نویسندگان :

امین قلیزاد(استاديارگروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی)

عیسی حسینزاده (دانشجوي كارشناسی ارشدمهندسی سازه دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدخاکی , بارهایانفجاری , درجه اشباع , هسته رسی , مکانیزمخرابی ,
:: بازدید از این مطلب : 1308
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه