<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات پارامترهاي مؤثر بر روش دوخت به پشت با استفاده از مدل سازي عددي دو بعدي و طرح بهینه آنها

خلاصه
باتوجه به توسعه شهرنشینی و محدودیت ابعاد زمین در طرح جامع شهري و لزوم استفاده از فضاهاي زیرزمینی، گودبرداري در مناطق شهري اهمیتبسزائی یافته است. محدودیت ابعاد زمین درمناطق شهري مهندسان را ناگزیر از انجام خاکبرداري با جداره هاي قائم و یا نزدیک به قائم ساخته است. بر این اساس تأمین پایداري این گودبرداري ها بخصوص با توجه به بار اعمالی ناشی از سازه هاي مجاور، مهندسان عمران را با چالش استفاده از سازه نگهبان مواجه ساخته است. یکی از روش هایی که امروزه براي گودبرداري هاي شهري به خصوص گودبرداري هاي عمیق در مناطق Plaxis 2D شهري متداول است روش دوخت به پشت می باشد.در این مقاله ابتدا یک گودبرداري به روش دوخت به پشت به وسیله نرم افزار مدل سازي شده است و سپس مدل ساخته شده توسط داده هاي میدانی کالیبره شده و پس از صحت سنجی نتایج حاصل از مدل سازي دو بعدي، اثر طول مهارها ( گیرداري و غیرگیردار)، پارامترهاي مکانیکی خاك ( زاویه اصطکاك داخلی خاك، مدول الاستیسیته خاك) و نیروي پیش تنیدگی مورد بررسی قرار گرفته است. درمدل سازي عددي دو بعدي دیواره (تیرنگهبان) با المان دیوار، طول غیر گیردار مهارها با المان انکر گره به گره ، طول گیرداري مهارها با المان ژئوگرید و خاك توسط مدل خاك سخت شونده شبیه سازي شده است. مراحل کامل گودبرداري شامل خاکبرداري تا عمق مشخص که معمولاً 2 تا 3 متر در نظر گرفته می شود، قراردادن مهارها در چاهک هاي مورد حفر شده در بدنۀ گود و ایجاد نیروي پیش تنیدگی در مهار ها نیز مدل سازي شده است.


کلمات کلیدي:

روش دوخت به پشت، تحلیل اجزاء محدود، پارامترهاي مکانیکی خاك، طول مهارها، نیروي پیش تنیدگی

نویسندگان :

عبدالله تبرئی ، سعید ابریشمی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش دوخت به پشت , تحلیل اجزاء محدود , پارامترهاي مکانیکی خاك , طول مهارها , نیروي پیش تنیدگی ,
:: بازدید از این مطلب : 713
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عددي اثر چاه حفر شده در نزدیکی پی بر ظرفیت باربري

تاکنون هیچ رابطه اي بهصورت کلی براي محاسبه ظرفیت باربري پی بر روي خاك حفره دار ارائه نشده است که از مقبولیت عمومی برخوردار باشد. آن چه مسلم است وجود حفره، ظرفیت باربري و نشست پی و هم چنین وضعیت تنش و تغییرشکل را در محیط خاکی تحت تأثیر قرار می دهد. البته مطالعاتی به طور مستقل توسط برخی محققین برروي ظرفیت باربري پی هاي واقع بر خاك هاي حفره دار بصورت افقی انجام شده است، اما اثر حفر ههاي قائم نظیر چاه ها بر کیفیت ظرفیت باربري پیهاي سطحی مدنظر نبوده است، از طرفی به دلیل وسعت موضوع و تعدد پارامترهاي مؤثر، انجام کارهاي آزمایشگاهی در این زمینه نیز نم یتواند تمامی حالات و عوامل مؤثر را لحاظ کند، از ای ن رو نتایج ارائه شده با محدودیت هاي زیادي همراه است. در مقالۀ حاضر با بهره گیري از تحلیل عددي به روش تفاضل محدود، ظرفیت باربري پیهاي سطحی مستقر بر خاك دانه اي در مجاورت یک چاه حفر شده محاسبه میشود. از اینرو بهدلیل استفاده از مدل رفتاري موهرکولمب در برنامه، در ادامه تأثیرات عواملی چون ضریب چسبندگی، زاویه اصطکاك داخلی، زاویۀ اتساع، مدول بالک یا مدول برشی و تنش همه جانبه به عنوان پارامترهاي مکانیکی خاك بر روي نمودار تنش- کرنش مورد کنکاش بیشتر قرار میگیرند. همچنین عواملی چون ابعاد پی، قطر و عمق چاه و فاصله مرکز به مرکز چاه تا پی از پارامترهاي هندسی مسئله میباشند که تأثیر آنها بر کیفیت نمودار تنش- کرنش قابل بررسی خواهد بود.


کلمات کلیدي:

ظرفیت باربري پیهاي سطحی، خاك هاي حفره دار، روش تفاضل محدود، پارامترهاي مکانیکی خاك، مدل رفتاري موهرکولمب

نویسندگان :

سیدامیرالدین صدرنژاد (استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

محمد حسین جهانگیر (دانشجوي دکتراي مهندسی عمران، مکانیک خاك و پی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربري پیهاي سطحی , خاك هاي حفره دار , روش تفاضل محدود , پارامترهاي مکانیکی خاك , مدل رفتاري موهرکولمب ,
:: بازدید از این مطلب : 1396
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 14 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5685 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5685 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه