<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پیش بینی خرج ویژه در جبهه کارهای ناپایدار توسعه تحقیق در تونل های حفاری شده در شیل های ناپایدار زون سنندج - سیرجان

چکیده
از سال 1973 تا کنون تلاش های زیادی برای تخمین میزان خرج ویژه در انفجارات تونل بر اساس خواص توده سنگ صورت گرفته است که در آن ها به تعامل میان سنگ و ماده منفجره پرداخته می شود. در این مطالعه کلیه انفجارات انجام شده در مقطع فوقانی تونل همرو واقع در محور سنندج – مریوان استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته شده است. در حفاری انفجاری تونل های ایران طراحی اولیه الگوهای آتشباری بیشتر بر اساس روش های برش موازی و گوه ای به همراه سعی و خطا می باشد. پارامتر اصلی طراحی الگوی انفجاری در این روش ها، پارامتر هندسی ( سطح مقطع، عمق چال) بوده و پارامترهای توده سنگ تنها به صورت یک ضریب ثابت در آن ها اثرگذار است. در این مقاله با بررسی 365 الگوی انفجاری بکار رفته در بخش فوقانی تونل 1312 متری همرو و همچنین با توجه به برداشت زمین شناسی صورت گرفته متناظر با آن الگوهای انفجاری، روابطی جهت تخمین خرج ویژه بر اساس طبقه بندی توده سنگ در سنگ های ناپایدار ارائه شده است. پیش بینی مناسب خرج ویژه موجب شده و به تبع آن از هزینه های ( Overbreak) جلوگیری از آسیب به ناحیه اطراف تونل و کاهش اضافه حفاری حفاری و نگهداری کاسته خواهد شد.

کلمات کلیدی :

آتشباری . خرج ویژه ( Powder Factor) . پارامترهای توده سنگ . RMR . تونل

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آتشباری , خرج ویژه ( Powder Factor) , پارامترهای توده سنگ , RMR , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد تصاویر الکتریکی در مدل سازی هندسی  ژئوتکنیکی شبکه ناپیوستگی ها

ناپيوستگيها مهمترین عامل بينظمي و عدم امکان دسترسي به شرایط ایدهآل در محيطهای سنگي محسوب ميشوند و تاثير عميقي در رفتار مکانيکي و هيدورليکي این محيطها دارند. از این رو مدلسازی شبکه هندسي ناپيوستگيها در توده سنگهای درزهدار مرتبط با پروژههای عمراني، معدني و مهندسي نفت ضروری ميباشد،به سبب عدم دسترسي به كل توده سنگ در اندازهگيری مشخصات ناپيوستگيها، شناخت ما از پارامترهای توده سنگ همراه با ابهاماتي است كه این ابهامات به سبب عدم امکان برداشت سهبعدی ناپيوستگيها ایجاد ميگردد (معمولا بصورت تک بعدی و یا دوبعدی برداشت ميشوند). از بين پارامترهای هندسي ناپيوستگيها، شيب، جهتداری و فاصلهداری جزء اطلاعاتي هستند كه شناخت ما از آنها مطلوب وگاهي توأم با نواقص ميباشد. شناخت ما از ابعاد و گسترش ناپيوستگي تقریبا ضعيف بوده و تعيين شکل ناپيوستگيها و جانمایي دقيق آنها در بلوک سنگي تقریبا غيرممکن ميباشد.نادیده گرفتن اثر پدیده ها و عوامل طبيعي به دليل تنوع و تعدد عوامل موثر از جمله شرایط زمين شناسي و ژئوتکنيک ، باعث بروز مسائل و مشکلات پيچيده ای مي گردد كه مي تواند موجب شکست پروژه و بروز خسارت مالي و جاني فراواني گردد . مدل هندسي توده های سنگي شامل مجموعه بلوكهای ژئوتکنيکي شبيه سازی شده توده مي باشد كه براساس وضعيت توپوگرافي،حدود مدل،بلوک های تکتونيکي و ناپيوستگي های موجود به روش های قطعي، آماری و یا زمين آماری بصورت سه بعدی ایجاد مي گردد ،یافته های این تحليل در محاسبه حجم بلوک ها نقش اساسي در مطالعات ژئوتکنيکي دارد.تصاویر الکتریکي درشناخت ناپيوستگي ها ، تعيين اندازه و شکل بلوک های سنگي موجود در توده سنگ و در نهایت ایجاد مدل هندسي توده سنگ نقش به سزایي داشته و به منظور شناخت این مناطق ،عمليات درزه نگاری شامل برداشت، ترسيم و تحليل انجام مي گيرد كه در نهایت بر اساس این اطلاعات وبا كمک روش های مختلف شبيه سازی شبکه ناپيوستگي ها ، مدل هندسي توده سنگ بدست مي آید .


كلمات كليدی:

ژئوتکنيک، تصاویر الکتریکي ،مدل سازی هندسي  ژئوتکنيکي،پارامترهای توده سنگ،شبکه ناپيوستگي ها

نویسندگان :

بهمن جهان بکام فرد (دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)

مهدی مخبری (استاد ا یر دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)

علیرضا یاراحمدی بافقی (دانشگاه یزد دانشکده معدن و متالوژی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتکنيک، تصاویر الکتریکي , مدل سازی هندسي ژئوتکنيکي , پارامترهای توده سنگ , شبکه ناپيوستگي ها ,
:: بازدید از این مطلب : 1365
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه