<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی ژئوتکنیکی علل ایجاد فروچاله در منطقه چشمه علی شهرستان مراوه تپه

خلاصه
پدید آمدن فرونشست و فروچالهها در خاکهای لسی از مخاطرات بسیار جدی این نوع خاکها بشمار میرود.خصوصا اگر این فروچالهها در مناطق مسکونی و صنعتی باشد مشکلات فوق العاده زیادی را بوجود آورده وموجب پدید آمدن خسارت مالی و جانی زیادی میشود. در روستای چشمهعلی در شرق استان گلستان در چندسال گذشته فروچالههایی بوجود آمد که در مناطق مسکونی خسارات بسیار زیادی رو به سازههای موجود واردکرد. در همین راستا آزمایشات ژئوتکنیکی و کاوشهای صحرایی برای پی بردن به علل ژئوتکنیکی این پدیده،بر روی خاکهای منطقه انجام گرفت. برای اینکار دو گمانه به اعماق m 27.62 و m 17.61 حفر گردید، و بر روینمونههای آن برخی آزمایشات ژئوتکنیکی از قبیل دانهبندی، حدود اتربرگ، آزمایش رمبندگی و آزمایشسهمحوری cu انجام گرفت. خاک منطقه مورد مطالعه از جنس لس بوده که دارای مشکل واگرایی میباشد.واگرایی خاک محل و آبشستگی ناشی از آن، یکی از مهمترین دلایل ایجاد فروچاله در منطقه چشمهعلیمیباشد. همچنین طبق نتایج آزمایش رمبندگی، خاک منطقه چشهعلی در رده خاکهای با شدت رمبندگی زیاد قرار دارد، رمبندگی نیز یکی دیگر از دلایل موثر ایجاد فروچاله میباشد.


کلمات کلیدی:

فرونشست . فروچاله . خاک لس . رمبندگی . پارامترهای ژئوتکنیکی.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرونشست , فروچاله , خاک لس , رمبندگی , پارامترهای ژئوتکنیکی , ,
:: بازدید از این مطلب : 477
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی خاکهای ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاکستر تفاله نیشکر (باگاس)

خلاصه
تولید مقدار زیادی از ضایعات کشاورزی در سراسر جهان مشکلات عدیدۀ حمل و دفع آ نها را سبب شده است. از این رو، دفع ایمن ضایعاتکشاورزی به موضوعی چالش برانگیز برای مهندسین تبدیل شده است. به منظور بهبود پارامترهای ژئوتکنیکی خاک روش های مختلف تثبیتمدنظر قرار می گیرد. عدم استفاده از محصولات شیمیایی همچون سیمان، آهک و قیر برای بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک هاو جایگزینکردن آنها با محصولات طبیعی همچون خاکستر تفاله نیشکر )باگاس(، علاوه بر کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده بیرویه ازمحصولات شیمیایی، سبب اقتصادی تر شدن اجرای تثبیت می گردد. در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی خاکهای ماس هایرس دار تثبیت شده با خاکستر تفاله نیشکر پرداخته شده است. بدین منظور، آزمایش های حدود اتربرگ، نفوذپذیری و تحکیم بر روی نمونه هایی با6 و 9 درصد خاکستر تفاله نیشکر صورت گرفته است. ه مچنین به منظور بررسی تأثیر هم زمان افزودن آهک و باگاس و نیز تأثیر هم زمان ،36 و 9 درصد باگاس استفاده شده ، 6 و 9 درصد باگاس و نمونه هایی با 3 درصد سیمان و 3 ، سیمان و باگاس از نمونه هایی با 3 درصد آهک و 3است. نتایج مطالعات آزمایشگاهی بیانگر تاثیر خاکستر تفاله نیشکر در بهبود خواص فیزیکی خاکهای ماسه ای رس دار می باشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت . پارامترهای ژئوتکنیکی . ماسه رس دار . خاکستر تفاله نیشکر .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , پارامترهای ژئوتکنیکی , ماسه رس دار , خاکستر تفاله نیشکر , ,
:: بازدید از این مطلب : 663
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پارامترهای ژئوتکنیکی خاکریزها غیر مهندسی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاکریزها غیر مهندسی . پارامترهای ژئوتکنیکی . فشردگی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکریزها غیر مهندسی , پارامترهای ژئوتکنیکی , فشردگی ,
:: بازدید از این مطلب : 442
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 10 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد نساء

خلاصه
در هر پروژه عمرانی تاثیر پارامترهای زمین شناسی مهندسی( ژئوتکنیکی) در تمام مراحل پروژه از مطالعات اولیه تا مرحله اجرا از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. یکی از اصلی ترین مبانی طراحی و انتخاب ساختگاه سد استفاده از اطلاعات زمین شناسی منطقه اجرای پروژه می باشد. همچنین در طراحی سازه های جانبی سد از جمله سرریز و تونل انحراف نیز از ویژگی های زمین شناسی مهندسی ساختگاه و مخزن سد بهره گرفته می شود. ساختگاه سد نساء کرمان از نظر خصوصیات زمین شناسی دارای پیچیدگی زیادی است، ساختگاه سد بر روی پی سنگی قرار گرفته است که از نظر سنگ شناختی از واحدهای دگرگونی و ولکانیکی تشکیل شده است که همین امر سبب تفاوت در پارامترهای زمین شناسی مهندسی در جناح های راست و چپ ساختگاه سد شده است. در این پژوهش خصوصیات زمین شناسی مهندسی منطقه از قبیل پارامترهای ژئوتکنیکی  ناپیوستگی های موجود در توده سنگ و طبقه بندی ژئوتکنیکی توده های سنگی واقع در ساختگاه سد مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست امده نشان می دهند که وضعیت تراوش در هر دو تکیه گاه راست و چپ خشک می باشد، شاخص کیفی توده سنگ در محدوده ساختگاه سد و سازه های جانبی وابسته به آن در حد متوسط بدست آمده است و همچنین با بررسی نتایج آزمایشات انجام شده به روش لوژن که در گمانه های اکتشافی صورت گرفته، عامل اصلی نفوذپذیری در تکیه گاه ها و پی سد عمدتاً وجود درزه و بخش های شکسته و خرد شده در توده سنگ می باشد.

کلمات کلیدی :

زمین شناسی مهندسی . سد نساء . ساختگاه سد . پارامترهای ژئوتکنیکی.

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی مهندسی , سد نساء , ساختگاه سد , پارامترهای ژئوتکنیکی , ,
:: بازدید از این مطلب : 413
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مسائل و محدودیت های توسعه رفتار سنجی و پایش در زمان ساخت تونلهای کشور

 

مسائل و محدودیت های توسعه رفتار سنجی و پایش در زمان ساخت تونلهای کشور

 

کلمات کلیدی :

تونل ، رفتار سنجی ، تحلیل های برگشتی ، مدل های محاسباتی ، پارامترهای ژئوتکنیکی

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , رفتار سنجی , تحلیل های برگشتی , مدل های محاسباتی , پارامترهای ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1305
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر تغییر درصد رطوبت (اشباع شدگی) بر ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک در مسیر خط A پروژه مترو قم

 

بررسی تاثیر تغییر درصد رطوبت (اشباع شدگی) بر ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک در مسیر خط A پروژه مترو قم

 

کلمات کلیدی :

در صد رطوبت ، پارامترهای ژئوتکنیکی ، رفتار مصالح ، آزمایش برش مستقیم ، مترو قم

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , در صد رطوبت , پارامترهای ژئوتکنیکی , رفتار مصالح , آزمایش برش مستقیم , مترو قم ,
:: بازدید از این مطلب : 1268
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روابط بین پارامترهای ژئوتکنیکی و نتایج آزمایش پرسیومتری به کمک شبیه سازی عددی

پرسيومتر به عنوان یک ابزار تحقيقات محلي، به علت اندازه گيری توام پارامترهای تغيير شکل و مقاومت وهمچنين تفسير نتایج به كمک آناليزها و تحليل های تئوری( تئوری انبساط حفره )با توجه به شرایط مرزی معين و هندسه ساده فرایند انبساط سوند درميان آزمایشات درجاازجایگاه ویژه ای برخورداراست. آزمایش پرسيومتری را مي توان در حالت ایده آل به صورت انبساط یک حفره استوانه ای در محيط الاستو پلاستيک مدل نمود و توزیع تنش و كرنش را در اطراف سوند با در نظر گرفتن فرضيات ساده كننده ای مورد بررسي قرار داد. در این پژوهش آزمایش پرسيومتری به شبيه سازی شده و تاثير تغييرات پارامترهای خاک از قبيل سختي، چسبندگي، زاویه Plaxis كمک تحليل های عددی، با استفاده ازنرم افزارمورد استفاده، با Plaxis اصطکاک داخلي، نسبت پواسون روی نتایج حاصل از آزمایش بررسي گردیده است. برای افزایش دقت كار، نرم افزارنمونه عملي تدقيق شده است. سپس با بررسي معيارهای تسليم مختلف و مقایسه نتایج ، مدل سخت شوندگي خاک به عنوان مدلي كه رفتار تنش كرنش خاک را مطابق با واقعيت پيش بيني مي كند، پيشنهاد شد. در خاتمه، روابط جدیدی بين پارامترهای ژئوتکنيکي و نتایج آزمایش پرسيومتری ارائه گردید .


کلمات کلیدی:

آزمایش پرسیومتری، شبیه سازی عددی، پارامترهای ژئوتکنیکی، روابط تجربی

نویسندگان :

سامیه رضازاده (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه گیلان، گروه عمران)

عطا جعفری شالکوهی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی، گروه عمران)

ابوالفضل اسلامی (دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش پرسیومتری , شبیه سازی عددی , پارامترهای ژئوتکنیکی , روابط تجربی ,
:: بازدید از این مطلب : 1351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر خاکستر کوره سیمان بر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک

خاک طبيعي موجود در محل، همواره به طور كامل برای تحمل سازه ی مورد نظر، مناسب نيست كه در این مورد، نياز به بهسازی و بهبود خواص مهندسي آن است. از روش های بهسازی مي توان به تثبيت خاک با افزودن موادی مانند آهک، خاكستر بادی، سيمان و خاكستر كوره سيمان اشاره كرد. در این مقاله ضمن معرفي خاكستر كوره سيمان، به بررسي مطالعات انجام گرفته در مورد تأثير آن بر پارامترهای ژئوتکنيکي چند نوع خاک پرداخته مي شود. خاكستر كوره سيمان یک محصول جانبي فرآیند توليد سيمان پرتلند است كه در خروجي گازها از كوره جمع آوری مي شود. بررسي ها نشان مي دهند كه با افزودن این خاكستر، شاهد افزایش مقاومت فشاری محصور نشده و تغييرات خصوصيات خميری خاک و پارامترهای تراكم خواهيم بود.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک، خاکستر کوره سیمان، پارامترهای ژئوتکنیکی

نویسندگان :

محمد مهدی احمدی (دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف)

صادق قوامی جمال (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خاکستر کوره سیمان , پارامترهای ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1399
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ر ز ی پهنه بندی پارامترهای وزنی حجمی و نوع خا کهای جنوب تهران در عمق 2_0 متر با استفاده از نرم افزار GIS

طی سالا ین گذشته در سطح تهران گمانه ها، حفار ه یا، ترانشه و گودبردار یهای ز ا یدی جهت مطالعات ژئوتکنیکی در پروژههای ساختمانی، برج سازی، مجتمعهای مسکونی، پل سازی، راهسازی، راه آهن، راه آهن شهری (مترو)، مسر یهای خطوط انتقال آب و برق و كانالهای فاضلاب و ا ی به صورت اكتشافی و تحقق یاتی انجام شده است. در این مقاله در مجموع از اطلاعات 300 گمانه موجود در جنوب شهر تهران استفاده شده است كه به و با استفاده از روشها ی آماری و درونا یب یهای مختلف در اعماق مشخصی از گمانه ها نوع خاک ها و (GIS) كمک سیستم اطلاعات جغرا ا فییي و ژ یگ یهای ژئوتکنیکی آنها بررسی شده و نقشه ها ی گرافیکی از آنها استخراج گرد د یه است. با جمع آور ی این داده ها در بانک اطلاعات ژئوتکنیک ا ر یان و استفاده از آنها م یتوان سبب قضاوت مهندسی سریع و مناسب، افزا یش آگاهی، اطم نا ین از مطالعات منطقه و كاهش منطقی ضریب اطم نا ین جهت پیش بینی معضلات بررسی توسعه شهری گرد د ی و با استفاده از گمانه ها ی موجود و با حفر حداقل گمانه، و ژ یگ یهای ز ر ی سطحی را مورد تجز ه ی و تحلیل قرار داد و از هز ن یه های اضافی اكتشافات بعد ی برای جنوب تهران بزرگ جلوگر یی كرد و از هز ن یه های قبلی استفاده نمود.

کلمات کلیدی:

پهنه بندی، پارامترهای ژئوتکنیکی، خاک جنوب تهران، نرم افزار GIS

نویسندگان :

احسان بدخشان (دانشجوی کارشناسی ارشد- خاک و پی- دانشگاه بوعلی ن سا ی)

مهدی بدخشان (کارشناس ارشد- خاک و پی- دانشگاه گیلان)

امیر بدخشان (کارشناس ارشد- خاک و پی- دانشگاه خوارزمی)

زینب باغفلکی (کارشناس ارشد- اکتشاف معدن- دانشگاه یزد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پهنه بندی , پارامترهای ژئوتکنیکی , خاک جنوب تهران , نرم افزار GIS ,
:: بازدید از این مطلب : 1613
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه