<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تقويت خاكريز با استفاده از گروه ريزشمع تحت بار زلزله

خلاصه
ريزشمع، يك شمع جايگزيني با قطر كم (كمتر از 300 ميليمتر) است، كه غالبا با تسليح فولادي سبك و تزريق دوغاب همراه است. ريزشمعهابهطور افزايندهاي براي مقاومسازي لرزهاي سازهها و پايدارسازي شيبها در حال استفاده هستند. بااينوجود اطلاعات مهندسي از عملكرد لرزهاي ريزشمعهاخيلي محدود است. اين محدوديت به علت ابهام در رفتار تكي و گروهي ريزشمعها ناشي از تعداد كم آزمايشهاي با مقياس واقعي و نيز مطالعاتمدلسازي عددي است. در تحقيق حاضر، مدلهاي عددي تقويت نشده و تقويتشده خاكريز، با استفاده از روش اجزا محدود، در حالت كرنش مسطحو تحت بارگذاري ديناميكي، شبيهسازي و تحليلشده است. بهمنظور تقويت خاكريز از گروه ريزشمع استفادهشده است. ميزان تأثير گروه ريزشمع درافزايش پايداري خاكريز و همچنين موقعيت بهينه گروه ريزشمع در طول شيب خاكريز بررسيشده است. نتايج نشان ميدهد كه گروه ريزشمع در افزايش پايداري خاكريز نقش مؤثر دارد و استفاده از گروه ريزشمع، در قسمت پايين طول شيب خاكريز، راه بهينه جهت تقويت خاكريز است.


كلمات كليدي:

ريزشمع . مدلسازي عددي . تحليل ديناميكي . پايداري شيب

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ريزشمع , مدلسازي عددي , تحليل ديناميكي , پايداري شيب ,
:: بازدید از این مطلب : 349
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري ديواره جنوبي معدن سنگ آهن چغارت با استفاده از رد ه بندي كيفي شيب هاي سنگي (SMR)

چكيده
روش هاي مختلفي براي تعيين شيب پايدار معدن وجود دارد. يكي از متداول ترين آن ها استفاده از يك طبق هبندي ژئومكانيكي برايمي تواند يك ابزار مناسب براي تعيين پايداري شيب باشد. اين روش از SMR . است SMR شيب هاي سنگي بنام رد هبندي كيفي شيبارائه گشته است. در مقاله حاضر پس از معرفي RMR قوانين ساد هاي پيروي م يكند. اين روش بر اساس سيستم رد هبندي كيفي سنگنحوه استفاده از اين روش به منظور ارزيابي پايداري شيب پايدار ديواره معدن آهن چغارت مورد بررسي قرار گرفته است و SMR روشدر پايان نتايج حاصل ارائه شده است.

كلمات كليدي:

پايداري شيب . طبقه بندي . رده بندي كيفي شيب . RMR . SMR . چغارت

نویسندگان :

عباس دفتري بشلي ; محمد عطايي ،فرهنگ سرشكي ،عليرضا شيوايي

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري شيب , طبقه بندي , رده بندي كيفي شيب , RMR , SMR , چغارت ,
:: بازدید از این مطلب : 478
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تقويت خاكريز با استفاده از گروه ريزشمع تحت بار زلزله

خلاصه
ريزشمع، يك شمع جايگزيني با قطر كم (كمتر از 300 ميليمتر) است، كه غالبا با تسليح فولادي سبك و تزريق دوغاب همراه است. ريزشمعها بهطور افزايندهاي براي مقاومسازي لرزهاي سازهها و پايدارسازي شيبها در حال استفاده هستند. بااينوجود اطلاعات مهندسي از عملكرد لرزهاي ريزشمعهاخيلي محدود است. اين محدوديت به علت ابهام در رفتار تكي و گروهي ريزشمعها ناشي از تعداد كم آزمايشهاي با مقياس واقعي و نيز مطالعات مدلسازي عددي است. در تحقيق حاضر، مدلهاي عددي تقويت نشده و تقويتشده خاكريز، با استفاده از روش اجزا محدود، در حالت كرنش مسطح و تحت بارگذاري ديناميكي، شبيهسازي و تحليلشده است. بهمنظور تقويت خاكريز از گروه ريزشمع استفادهشده است. ميزان تأثير گروه ريزشمع در افزايش پايداري خاكريز و همچنين موقعيت بهينه گروه ريزشمع در طول شيب خاكريز بررسيشده است. نتايج نشان ميدهد كه گروه ريزشمع در افزايش پايداري خاكريز نقش مؤثر دارد و استفاده از گروه ريزشمع، در قسمت پايين طول شيب خاكريز، راه بهينه جهت تقويت خاكريز است.


كلمات كليدي:

ريزشمع . مدلسازي عددي .تحليل ديناميكي . پايداري شيب

نویسندگان :

سميرا بهمني دهكردي ، علي نورزاد ، سعيد خرقاني ، احمدرضا محبوبي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ريزشمع , مدلسازي عددي , تحليل ديناميكي , پايداري شيب ,
:: بازدید از این مطلب : 505
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري ديواره جنوبي معدن سنگ آهن چغارت با استفاده از رد ه بندي كيفي (SMR) شيب هاي سنگي

چكيده
روش هاي مختلفي براي تعيين شيب پايدار معدن وجود دارد. يكي از متداول ترين آن ها استفاده از يك طبق هبندي ژئومكانيكي براي مي تواند يك ابزار مناسب براي تعيين پايداري شيب باشد. اين روش از SMR . است SMR شيب هاي سنگي بنام رد هبندي كيفي شيب ارائه گشته است. در مقاله حاضر پس از معرفي RMR قوانين ساد هاي پيروي م يكند. اين روش بر اساس سيستم رد هبندي كيفي سنگ نحوه استفاده از اين روش به منظور ارزيابي پايداري شيب پايدار ديواره معدن آهن چغارت مورد بررسي قرار گرفته است و SMR روش در پايان نتايج حاصل ارائه شده است.

كلمات كليدي:

پايداري شيب، طبقه بندي، رده بندي كيفي شيب . RMR ،SMR . چغارت

نویسندگان :

عباس دفتري بشلي ; محمد عطايي ،فرهنگ سرشكي ،عليرضا شيوايي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري شيب , طبقه بندي , رده بندي كيفي شيب , RMR ،SMR , چغارت ,
:: بازدید از این مطلب : 583
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برسی مشخصات و پایداری توده سنگ های مجاور دهانه ورودی تونل انتقال آب سبز کوه

برسی مشخصات و پایداری توده سنگ های مجاور دهانه ورودی تونل انتقال آب سبز کوه

کلمات کلیدی :

تونل سبزكوه ،پايداري شيب ،روش تجربي ،تصاوير استريوگرافيكي ،طبقه بندی توده سنگ

نویسندگان :

مسعود حاجيان ،محمود هاشمي ،ابراهیم شریفی

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل سبزكوه , پايداري شيب , روش تجربي , تصاوير استريوگرافيكي , طبقه بندی توده سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 836
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه