<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه تحلیل پایداري سد خاکی مهاباد به روش احتمالاتی و تعادل حدي

چکیده
امروزه با ارائه روشهاي نوین در علم آمار و کاربرد این روشها در علوم مهندسی، تحلیلهاي احتمالاتی در کنار تحلیلهاي قطعیمحبوبیت یافتهاند. مسئله مهم و حائز اهمیت در طراحی سدهاي خاکی، عدم قطعیتهاي موجود در تعیین پارامترهاي ژئوتکنیکی می -باشد که پایداري شیبها بر اساس آنها محاسبه میگردند و معمولاً این عدم قطعیتها در محاسبات منظور نمیشوند. در این مقاله از نرمبراي تحلیل پایداري سد مهاباد استفاده میشود. این نرمافزار قابلیت تحلیل پایداري سدهاي خاکی را به روشهاي Geostudio افزارقطعی و احتمالاتی را دارد. سد مهاباد در کشور ایران، استان آذربایجان غربی و در نزدیکی شهر مهاباد واقع شده است. آنالیز پایداريشیروانیهاي بالادست و پاییندست سد مهاباد در حالت تراوش پایدار به روش بیشاپ، مورگنسترن – پرایس و جانبو بررسی میگردد.و همچنین تولید اعداد تصادفی از پارامترهاي ذکرشده به ازاي هر گروه از (c و φ) سپس با کمیسازي پارامترهاي داراي عدم قطعیتاعداد تصادفی بدست آمده یک ضریب اطمینان بدست میآید و نهایتاً ضرایب اطمینان بدست آمده از روش قطعی و روش احتمالاتیمونتکارلو با همدیگر مقایسه میشوند. در ادامه به بررسی قابلیت اطمینان سطوح لغزشپرداخته خواهد شد.


کلمات کلیدي :

سد خاکی . پایداري شیب . روش مونتکارلو (تحلیل احتمالاتی) . تحلیل قطعی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , پایداري شیب , روش مونتکارلو (تحلیل احتمالاتی) , تحلیل قطعی ,
:: بازدید از این مطلب : 253
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداري دینامیکی گود برداري هاي میخ کوبی شده به روش عددي و آنالیز حساسیت پارامتر هاي اساسی

خلاصه
امروزه یکی از مسائل مهم در پروژه ها، پایدار سازي شیب هاي خاکی و همچنین نگهداري و حفاظت از دیوارهاي گود برداري جهت انجام پروژه هاي مختلف می باشد. یکی از روش هاي مورد استفاده در این زمینه، میخ کوبی خاك می باشد که جهت پایداري سازي و نگهداري سازه هاي خاکی طراحی شده تا توسط المان هاي کششی تغییر مکان سازه ها را محدود نماید. المان هاي کششی می توان طوري طراحی نمود تا در شرایط بارهاي دینامیکی پایداري سازه راتامین نماید. در مقاله حاظر، با استفاده از روش تفاضل محدود مدل عددي دو بعدي بیان کننده محیط شیب خاکی و میخ هاي پایدار کننده به همراه گروت تزریقی بسط داده شده است. اثر پارامتر هاي مختلف میخ کوبی از جمله قطر، طول و فاصله بین میل گرد ها، زاویه میخ ها نسبت به افق و همچنین اثر پارامتر هاي دینامیکی مانند فرکانس سازه ، فرکانس ودامنه یک موج سینوسی در مدت زمان ثابت در کف مدل مورد برسی قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

پایداري شیب، میخ کوبی، بار گذاري دینامیکی، تفاضل محدود، آنالیز حساسیت

نویسندگان :

مهدي گل چوبی دیوا ، کاظم برخورداري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداري شیب , میخ کوبی , بار گذاري دینامیکی , تفاضل محدود , آنالیز حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 577
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاهش عدم قطعیت در طراحی نگهداری بلوک های سنگی در شیب ها به روش DFN-DEM

چكیده :
بدلیل وجود عدم قطعیت در پارامتر هاي هندسی ناپیوستگی ها، نتیجه یكتایی براي تحلیل هاي میزان پایداري شیب هاي سنگی در توده سنگ درزه دار و در پی آن طراحی نگهداري وجود نداشته و بكارگیري روش هاي احتمالی امري اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه یک رویكرد تحلیل احتمالی و الگوریتم مربوط به آن با استفاده از روش شبكه شكستگی هاي مجزا المان گسسته ) - DFN-DEM ( توسعه یافته است. در تكیه گاه راست سد کارون 4 و در پایین دست بدنه سد ، پنج دسته درزه و یک درزه اصلی شناسایی شده که می توانند شرایط بالقوه ناپایداري را براي این تكیه گاه ایجاد نمایند. ترکیبات مختلفی از پارامترهاي هندسی ناپیوستگی ها انتخاب شده و یكسري مدلسازي عددي DEM بر روي DFN هاي تولید شده در رویكرد DFN-DEM براي اندازه گیري مینیمم الگوي بولت مورد نیاز انجام گردید. نتایج نشان می دهد که طول بولت مورد نیاز از 2211 متر می باشد. تابع توزیع تجمعی طول / تابع توزیع لاگ نرمال پیروي می نماید و مقدار میانگین آنها 9 2624 متر بولت پایدار می شوند / بولت مورد نیاز نشان می دهد 88 درصد از تحلیل ها با استفاده از 33 که مطابق یک الگوي بولت با طول 21 متر و با فاصله داري 1 متري است.

کلمات کلیدی :

تحلیل احتمالی، پایداري شیب، DFN ، الگوي نگهداري

نویسندگان :

صادق کفایتی ، علیرضا باغبانان ، مهرداد زرگری ، پیمان شاکری

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل احتمالی , پایداري شیب , DFN , الگوي نگهداري ,
:: بازدید از این مطلب : 1254
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 اسفند 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه