<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی ضریب اطمینان گروه شمع در پایداری شیروانی های رسی غیراشباع و ماسه ای

 

 

 

 


کلمات کلیدی:

پایداری شیروانی . شمع . جنس خاک . خصوصیات فیزیکی شمع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیروانی , شمع , جنس خاک , خصوصیات فیزیکی شمع ,
:: بازدید از این مطلب : 287
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایداری شیروانی بالادست سد خاکی تحت افت ناگهانی سطح آب مخزن مطالعه موردی سد مخزنی ماشکید سیستان و بلوچستان

خلاصه
بررسی پایداری شیروانی سدهای خاکی تحت شرایط افت سریع سطح آب مخزن، یکی از موارد مهم در طراحی سدهای خاکی و سنگریزه ای به حساب می آید. با کاهشسریع سطح آب تحت عوامل مختلف، فشار هیدرواستاتیکی وارد بر سطح خارجی شیب بالادست سد کم می شود، اما سد فرصت کافی برای زهکشی خود نداشته و تنشموثر به همان نسبت افزایش نمی یابد. از این رو ضریب اطمینان سطح لغزش کاهش یافته و احتمال لغزش وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از مجموعه نرم افزارهای GeoStudio  ، این موضوع را با استفاده از روش های مختلف برای سد ماشکید علیا مورد بررسی قرار داده و سرعت تخلیه ی بحرانی تحت شرایط مختلف تعیین می شود.نتایج نشان می دهند که در حالت تخلیه ی سریع 03 روزه با توجه به اینکه فرصت کافی برای تعدیل و تخلیه ی فشار آب حفره ای اضافی وجود دارد، ضریب اطمینان در2 برآورد گردید که بیان کننده پایداری سد است. همچنین در این حالت، نتایج نرم افزارهای مختلف در کنار یکدیگر مورد مقایسه قرار می گیرند. علاوه بر این / حدود 83 خواهد داشت که نشان دهنده ی لغزش قطعی / در حالتی که به صورت لحظه ای )ناگهانی( آب موجود در مخزن سد تخلیه شود، ضریب اطمینان مقداری در حدود 4دیواره ی بالادست سد می باشد.

کلمات کلیدی:

افت ناگهانی سطح آب . تخلیه سریع . پایداری شیروانی . سد ماشکید علیا . سد خاکی . ضریب اطمینان . نرم افزار GeoStudio

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , افت ناگهانی سطح آب , تخلیه سریع , پایداری شیروانی , سد ماشکید علیا , سد خاکی , ضریب اطمینان , نرم افزار GeoStudio ,
:: بازدید از این مطلب : 302
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

قابلیت اطمینان در تحلیل پایداری شیب های سد خاکی به روش مونت کارلو (مطالعه موردی سد خاکی جامیشان)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد خاکی . پایداری شیروانی . روش مونت کارلو . ضریب اطمینان . قابلیت اطمینان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , پایداری شیروانی , روش مونت کارلو , ضریب اطمینان , قابلیت اطمینان ,
:: بازدید از این مطلب : 660
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روش های هوش مصنوعی در پیش بینی پایداری شیروانی ها

چکیده
از جمله مسائل پیچیده در مهندسی ژئوتکنیک می توان به تحلیل پایداری شیروانی ها اشاره نمود و علت پیچیدگی آن را می توان نامعین بودنپارامتر هایی دانست که پایداری شیب را تحت تاثیر قرار می دهند. از میان روش های مختلفی که تا کنون به منظور تحلیل پایداری شیروانی ارائهشده است روش های مرسوم تخمین فاکتور ضریب اطمینان از جایگاه ویژه ای نزد مهندسین ژئوتکنیک برخوردار است. این روش ها، تحلیلپایداری یک شیروانی را با محاسبه ضریب ایمنی توصیف مینمایند. ازآنجایکه این روش ها روابط فیزیکی بین پارامترهای تاثیرگزار بر مسئله رادر نظر می گیرند، براورد دقیقی از پایداری شیب را ارائه نمی دهند. در نظر گرفتن درجات نامعینی پارامترهای تاثیرگذار از مزایای عمده روش هایهوش مصنوعی بشمار می آید. استفاده از این روش ها به دلیل در نظر گرفتن درجات نامعینی برای پارامترهای نامعین تخمین دقیقتری را برای مسئلهدر پی خواهند داشت. چراکه مدلسازی به روش هوش مصنوعی رابطه ای بین یک تعداد داده از مجموعه پارامترهای ورودی و خروجی های متناظررا در نظر می گیرد. هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی نقاط ضعف و قوت روشهای مرسوم تخمین پایداری شیروانی و معرفی روش های هوش مصنوعی به منظور تخمین و پیش بینی دقیق تر فاکتور ضریب اطمینان و آنالیز پایداری شیروانی میباشد.


کلمات کلیدی:

هوش مصنوعی . پایداری شیروانی . ضریب اطمینان

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هوش مصنوعی , پایداری شیروانی , ضریب اطمینان ,
:: بازدید از این مطلب : 559
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایداری شیروانی مسلح شده با شمع تحت شرایط سر آزاد در خاک های لایه ای

خلاصه
لغزش شیبها و صدمات جبران ناپذیر ناشی از این پدیده، مسئلهی پایداری شیروانیها را به عنوان یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیکمعرفی کرده است. به همین منظور راهکارهای گوناگونی جهت پایدارسازی شیروانیها مورد استفاده قرار میگیرد که یکی از پرکاربردترین اینروشها، استفاده از شمعهای مقاوم در تقویت درجای زمین میباشد. در این پژوهش با استفاده از روش المان محدود و شیوه کاهش مقاومت برشیدر محیط دو بعدی نرم افزار ABAQUS به انجام مطالعات پارامتریک در شیروانی خاکی لایهای با تغییر پارامترهای مؤثر مانند طول و مکانقرارگیری شمع بتنی تحت شرایط سر آزاد و همچنین ضریب چسبندگی خاک پرداخته شده و اثر هر کدام بر تغییرات ضریب اطمینان پایداریشیروانی مورد بررسی قرار گرفته است. در مدلسازی از فرض رفتار الاستوپلاستیک برای مصالح خاکی لایهای و رفتار الاستیک برای شمع استفادهشده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که استفاده از شمعهای به کار رفته در محدودهی میانی شیروانی با طولی برابر با طول بحرانی، باعثافزایش حداکثری ضریب اطمینان خواهد شد که میزان این مقادیر در خاکهایی با ضرایب چسبندگی مختلف، متفاوت بوده و به مشخصات مقاومتی خاک مسلح شده بستگی دارد.


کلمات کلیدی:

پایداری شیروانی . خاکهای لایهای . ضریب اطمینان . شمع . کاهش مقاومت برشی .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیروانی , خاکهای لایهای , ضریب اطمینان , شمع , کاهش مقاومت برشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 518
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایداری شیروانی با نصب گروه ریز شمع فولادی و بتنی با استفاده از نرم افزار پلکسیس

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پایداری شیروانی . گروه میکروپایل . ضریب اطمینان . جابجایی . پلکسیس

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیروانی , گروه میکروپایل , ضریب اطمینان , جابجایی , پلکسیس ,
:: بازدید از این مطلب : 617
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز ریسک پارامترهای مقاومتی خاک در پایداری شیروانی سد خاکی

چکیده
 بررسی پایداری شیروانی بدنه سد خاکی از جمله موضوعات اساسی ایمنی سد محسوب می شود. امروزه روش های ارزیابی ریسک به طور گسترد های در برآورد سطح ایمنی مورد استفاده قرار می گیرند. روش شبیه سازی مونت کارلو یکی از ابزارهای ارزیابی احتمالاتی پایداری شیروانی ها می باشد که بسیاری از داد ههای غیر قطعی، از جمله پارامترهای مقاومتی خاک را جهت سنجش ایمنی سد در نظر می گیرد. در این مقاله به عنوان مطالعه موردی، شیب پایی ندست سد دوستی واقع در استان خراسان رضوی در وضعیت پایان ساخت و قبل از آبگیری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو بررسی گردیده است. در این تحقیق، از نرم افزار 6 استفاده شده و شیب مورد نظر با بکارگیری مدل رفتاری موهر- کولمب، به سه / ویرایش 02 SLOPE/ W روش بیشاپ، جانبو و اسپنسر مورد آنالیز قرار گرفته و اندیس قابلیت اطمینان شیب تعیین گردیده است. نتایج 4 کم ترین مقدار را به خود / آنالیزهای احتمالی حاکی از آن است که روش اسپنسر با اندیس قابلیت اطمینان 6 اختصاص داده است.

کلمات کلیدی :

آنالیز ریسک . پایداری شیروانی . سد خاکی . شبیه سازی مونت کارلو . مطالعه موردی سد دوستی

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز ریسک , پایداری شیروانی , سد خاکی , شبیه سازی مونت کارلو , مطالعه موردی سد دوستی ,
:: بازدید از این مطلب : 420
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر مکش بافتی برروی پایداری شیروانیهای خاکی

تاثیر مکش بافتی برروی پایداری شیروانیهای خاکی

کلمات کلیدی :

پایداری شیروانی . رفتار غیر اشباع . مکش بافتی . سطح زیرزمینی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیروانی , رفتار غیر اشباع , مکش بافتی , سطح زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 562
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین سطح لغزش بحرانی در تحلیل دو بعدی سطوح شیبدار با استفاده از الگوریتم ژنتیک نخبه گرا

تعادل حدی یکی از روش های رایج تحلیل پایداری دیواره های شیبدار است. ضریب ایمنی با تعیین نیروهای موجود در سطح لغزش تعیین می گردد. تعیین موقعیت سطح لغزش بحرانی به علت وجود کمینه های محلی ضریب ایمنی، با خطا همراه است. در سطوح شیبدار بزرگ به علت بزرگی منطقه جستجو، محاسبات طاقت فرسا و وقت گیر است. در این مقاله از روش الگوریتم ژنتیک نخبه گرا برای شرایط کلی جهت تعیین سطح لغزش بحرانی استفاده شد. الگوریتم پیشنهادی علاوه بر جامعتر در نظر گرفتن هندسه سطح لغزش، در تحلیل هندسه سطوح شیبدار یکسان در مقایسه با سایر روش ها، سطوح لغزش بحرانی تر با ضرایب ایمنی کمتری را نتیجه داد که نشاندهنده برتری این الگوریتم نسبت به روش های رایج دیگر و الگوریتم های مشابه قبلی است.


واژه های کلیدی:

پایداری شیروانی، تعادل حدی، الگوریتم ژنتیک، سطح لغزش

نویسندگان :

سید امیر اسعد فاطمی ، سمیرا نوفرستی ، فاطمه اسکندری

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیروانی , تعادل حدی , الگوریتم ژنتیک , سطح لغزش ,
:: بازدید از این مطلب : 1325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل شبه استاتیکی شیروانی های خاکی اشباع و غیر اشباع

تحليل پایداری شيروانيها بویژه تحليل دیناميکي آنها، به دليل تلفات زیاد جاني و مالي ناشي از لغزش شيروانيها از مسائل مهم مهندسي ژئوتکنيک و زلزله است. تحليل شبه استاتيکي از كاربردی ترین روشهای تحليل دیناميکي شيروانيهاست. همچنين بخش زیادی از جمعيت جهان در نواحي خشک و نيمه خشک كره زمين زندگي مي کنند كه در این نواحي تراز آب زیرزميني در عمق زیادی از سطح زمين قرار دارد. تغيير تراز آب  باعث تغيير حجم خاک غير اشباع بالای سطح آب زیرزميني شده و به دنبال آن منجر به خساراتي روی سازه ها ميشود. با در نظر گرفتن این دو مسئله تحليل پایداری شيروانيهای خاكي غير اشباع اهميت زیادی دارد. برای درک بيشتر این مسئله، به عنوان مطالعه موردی روی شيرواني خاكي جناح راست سد قلعه چای در شهرستان عجبشير كه در آن شواهدی مبني بر بازفعالي یک زمينلغزش قدیمي بزرگ مشاهده گردیده، بررسي هایي انجام گرفته و پایداری این شيرواني غير اشباع با حالت اشباع نيز مقایسه شده است.


کلمات کلیدی:

تحلیل لرزه ای، تحلیل شبه استاتیکی، پایداری شیروانی، خاک اشباع، خاک غیر اشبا ع

نویسندگان :

بهنام نیرومند (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی سهند)

احسان دولت (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی سهند)

مهرداد امامی تبریزی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل لرزه ای , تحلیل شبه استاتیکی , پایداری شیروانی , خاک اشباع , خاک غیر اشبا ع ,
:: بازدید از این مطلب : 1260
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه