<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تبيين مباني پدافند غيرعامل در حوزه سدهاي خاكي، مطالعه موردي سد خاكي ايلام

چكيده
وضعيت ناهمگون و نامناسب پراكندگي زماني و مكاني بارش ها و ميانگين بارندگي سالانه كشور در حدود ٢٤٠ ميليمتر كه كمتر از ميانگينبارندگي آسيا و حدود يك سوم ميانگين جهاني است، سبب توجه جدي به امر سدسازي گرديده است. در كنار توسعه و ساخت سد ها،حفاظت از آنها بعنوان يكي از زيرساخت هاي حياتي كشور داراي اهميت مي باشد. توجه به اصول پدافند غيرعامل در مراحل مختلف مطالعات،طراحي، ساخت و بهره برداري از سد ها سبب توانمندي در مواجهه با تهديدات خواهد شد. اين تهديدها شامل تهديدهاي عمومي مانندخرابكاري تروريستي، حملات سايبري، انهدام سد و نيز تهديدهاي تخصصي مانند آلودگي آب و ايجاد نقص فني در سيستم هاي كنترل و مانورتجهيزات و تاسيسات سد است. در اين مطالعه راهكار هاي اجرايي و ملاحظات ضروري پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات در سد ها بيان شدهاست. همچنين اين ملاحظات در سد خاكي ايلام به عنوان مطالعه موردي اين تحقيق به تفصيل تشريح گرديده است. در آخر نيز ضرورت تدويندستورالعمل مطالعات پدافند غيرعامل در طرح هاي سد سازي و تعيين معيارهاي طبقه بندي سد ها از منظر پدافند غيرعامل مورد تاكيد قرار گرفته است .


کلمات کلیدي:

پدافند غیرعامل . سدسازي . سد خاکي ايلام .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدافند غیرعامل , سدسازي , سد خاکي ايلام , ,
:: بازدید از این مطلب : 486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تجربی و عددي نفوذ پرتابه فلزي در پانل بتنی و نحوه سوراخ شدگی آن

خلاصه
مطالعه نفوذ پرتابه ها در انواع سازه هاي بتنی و نحوه سوراخ شدگی با توجه به کاربرد آن ها در مقاوم سازي ساختمان ها و پدافند غیرعامل، از اهمیتخاصی برخوردار است. بدین منظور و با هدف استفاده از بتن در پناهگاه ها و سازه هاي مقاوم، در این مقاله نفوذ پرتاب ههاي نوك تیز فولادي از جنس4340 با سرعت هاي مختلف در پان ل بتنی به صورت تجربی و عددي بررسی م یشود. ابتدا آزمایش نفوذ با استفاده از تفنگ گازي بر روي پانل بتنیانجام می گردد، سپس فرآیند نفوذ با استفاده از نتایج تحلیل اجزا محدود، براي مدل عددي شبیه سازي می گردد. پس از انجام آزمایش ها، سرعتحد پرتابی و قطر سوراخ ایجادشده در پانل بتنی با استفاده از نتایج، مقایسه می شود. سرعت حد براي نمونه بتنی با مقاومت 48,5 مگا پاسکال وضخامت 5 سانت یمتر با استفاده از نتایج شبیه سازي عددي و نتایج تجربی، به ترتیب برابر با 440 و 408 متر بر ثانیه به دست می آید، همچنین تأثیر جرم پرتابه، مقاومت فشاري بتن بر روي سوراخ شدگی و سرعت باقیمانده پرتابه بعد از خروج از هدف، براي پانل بتنی بررسی شده است.


کلمات کلیدي:

پدافند غیرعامل . نفوذ و سوراخ شدگی . پانل بتنی . سرعت حد پرتابی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدافند غیرعامل , نفوذ و سوراخ شدگی , پانل بتنی , سرعت حد پرتابی ,
:: بازدید از این مطلب : 245
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

افزایش توان حفاظتی شریان های حیاتی با پوشش های ضد حریق از دیدگاه پدافند غیرعامل

افزایش توان حفاظتی شریان های حیاتی با پوشش های ضد حریق از دیدگاه پدافند غیرعامل

کلمات کلیدی :

پدافند غیرعامل . پوشش های ضد حریق . شریان های حیاتی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدافند غیرعامل , پوشش های ضد حریق , شریان های حیاتی ,
:: بازدید از این مطلب : 410
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نفوذ پرتابه ها در دیوارهاي پرکننده(مقایسه موردي دیوارهاي پرکننده از جنس مصالح بتن سبک و مصالح بنایی)

خلاصه
امروزه صنعتی سازي ساختمان ها در کشورمان مورد توجه جدي قرار گرفته و درحال گسترش است.سبک سازي به منظور کاهش نیروهاي زلزله و سریع سازي از مسائل اساسی مطرح شده در مقوله صنعتی سازي می باشد، در حالی که به نظر می رسد کاربرد بتن هاي سبک در بخش هاي مختلف ساختمانها به ویژه بخش هاي بیرونی نظیر دیوارهاي پرکننده، آسیب پذیري اینگونه ساختمانها را در برابر ضربه و نفوذ پرتابه ها و انفجار افزایش می دهد. بدین منظور در این مقاله رفتار نمونه هایی از بتن هاي سبک مورد کاربرد در صنعتی سازي و نیز مصالح بنایی پرکننده در مقابل شبیه سازي شده ونتایج حاصله،LS-DYNA ضربه و نفوذ پرتابه ها با استفاده از نرم افز مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد.

کلمات کلیدي:

پدافند غیرعامل، نفوذ پرتابه ها، دیوارهاي پرکننده، بتن سبک،LS-DYNA

نویسندگان :

محمدحسین مسعودي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدافند غیرعامل , نفوذ پرتابه ها , دیوارهاي پرکننده , بتن سبک , LS-DYNA ,
:: بازدید از این مطلب : 617
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 30 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي میرایی موج P در فضاهاي زیرزمینی

خلاصه
انجام اقدامات دفاع غیرعامل، در جنگ هاي نامتقارن امروزي در جهت مقابله با تهاجمات و کاهش خسارت هاي ناشی از حملات هوایی، زمینی بر روي سازه هاي زیرزمینی و تونل هاي محافظ (تأسیسات نظامی، هسته اي، نیروگاه) موضوعی بنیادي است که وسعت و گستره آن تمامی زیرساخت ها و مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی، سیاسی، ارتباطی را دربر می گیرد. در این تحقیق تمرکز بر روي انتشار موج و میرایی در توده سنگ هاي لایه اي (به عنوان پدافند غیر عامل) صورت گرفته است. روش بکار گرفته شده در این مقاله تحقیقاتی بصورت مطالعه عددي بر روي میرایی یک بعدي موج فشارشی در توده سنگ با بکارگیري از روش عددي المان مجزا با استفاده از نرم افزار انجام گرفته است. نتایج آنالیز حساسیت انجام شده بر روي خواص مکانیکی توده سنگ حاکی از آن است، کاهش چگالی سنگ، UDEC کاهش مقاومت برشی و فاصله داري ترك ها (درزه هاي توده سنگ)، باعث افزایش میرایی موج هاي دینامیکی در توده سنگ که در نتیجه می تواند راهنماي خوبی براي طراحی هوشمندانه پدافندهاي غیرعامل زیرزمینی (سازه هاي زیرزمینی دفاعی) باشد.

واژه های کلیدی :

حل تحلیلی ، پدافند غیرعامل،مدل سازي عددي، میرایی موج

نویسندگان :

سعید اسماعیلی ، مسعود قائمی  ، مهران خانلی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حل تحلیلی , پدافند غیرعامل , مدل سازي عددي , میرایی موج ,
:: بازدید از این مطلب : 1151
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی دقت شبیه سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی ساز ه های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف محدود

در حمله های هوایي یا موشکي برای آسيب رساندن به سازه های زیرزميني از بمب های نفوذگر استفاده مي شود.در این مقاله، دقت شبيه سازی اثر انفجار بمب نفوذگر روی سازه زیرزميني ساخته شده با روش عددی اختلاف محدود بررسي م يگردد. برای این كار، از فشار ميدان آزاد استفاده شد. شبيه سازی هایي برای بررسي اثر المان های كوچک، مقادیر متفاوت نسبت ميرایي و فركانس در دقت مدل عددی اجرا شد. نتایج این شبيه سازی ها نشان مي دهند استفاده از المان های كوچک تأثير چنداني در بالا بردن دقت شبيه سازی ندارد. استفاده از نسبت ميرایي و بسامد های گوناگون در فاصله های متفاوت از مركز انفجار بمب نفوذگر باعث افزایش دقت شبيه سازی ها مي شود.


کلمات کلیدی:

بمب نفوذگر، شبیه سازی انفجار، روش عددی اختلاف محدود، پدافند غیرعامل

نویسندگان :

سید محمد جواد سیدان (دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران)

سید احسان سیدی حسینی نیا (دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بمب نفوذگر , شبیه سازی انفجار , روش عددی اختلاف محدود , پدافند غیرعامل ,
:: بازدید از این مطلب : 1103
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 25 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی عددی اثر انفجار بر روی گود پایدار شده به روش میخ کوبی در خاک ماسه ای

یکي از چالشهای مهندسين عمران در زمينه انفجار، حفظ قابليت سرویس دهي سازهها و پایداری آن پس از انفجار است. لذا در این تحقيق سعي شده است تا با استفاده از روشهای اجزاء محدود دو بعدی و با بررسي نتایج حاصل از مدلسازی كامپيوتری، اثر انفجار برروی گود پایدار شده به روش ميخکوبي مورد مطالعه قرار گيرد. بدین منظور ابتدا براساس آئين نامه FHWA یک گود پایدار شده به روش ميخکوبي به عمق 8 متر با ( 10،20 ،30 ،)و  متر  از لبه گود قرار داده شد و ، عملکرد دائمي در خاک ماسه ای طراحي گردید. سپس مدل تحت بار انفجاری با سه فاصله مختلف  نيروهای ماندگار و تغييرشکل های ایجاد شده در گود مورد بررسي قرار گرفت. بار انفجاری اعمال شده تابعي از فشار و زمان درنظرگرفته شده است. نتایج حاكي از آن است كه هرچه مركز انفجار به لبه گود نزدیکتر باشد ميزان جابجایي بيشتر است.

کلمات کلیدی:

انفجار، گود، میخ کوبی، اجزاء محدود، پدافند غیرعامل

نویسندگان :

علیرضا اردکانی (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی)

فرهاد همت یار (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه بین المللی امام خمینی)

احسان طاهرآبادی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه بین المللی امام خمینی)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجار , گود , میخ کوبی , اجزاء محدود , پدافند غیرعامل ,
:: بازدید از این مطلب : 1576
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه