<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پل هاي پایدار چالش ها و راهکارها

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پل . دوام . پایداری . انرژی نهفته

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پل , دوام , پایداری , انرژی نهفته ,
:: بازدید از این مطلب : 96
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 اسفند 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بدست آوردن منحني هاي آسيب پذيري پلها با روش هاي احتمالاتي

خلاصه
يكي از روشهاي موثر در ارزيابي وضعيت آسيبپذيري لرزهاي پلها، استفاده از منحنيهاي آسيبپذيري است كه مقدار خسارت را متناسب باپارامترهاي زلزله بيان ميكند. منحنيهاي آسيبپذيري پل را ميتوان با استفاده از شاخصهاي خسارت تعريف شده و روشهاي بررسي آسيب-پذيري احتمالاتي بدست آورد. به منظور ارزيابي لرزهاي پل، مدل سه بعدي در نرمافزار اجزاي محدود تهيه شده و با انتخاب حركات زمين مناسبو تحليل ديناميكي تاريخچه زماني غيرخطي، به محاسبه شاخصهاي خسارت پرداخته ميشود و با استفاده از نتايج بدست آمده، روشهاي بهسازي پيشنهاد و منحنيهاي آسيبپذيري در هر دو حالت عادي و بهسازي شده رسم ميگردند.


كلمات كليدي :

پل . زلزله . شاخص خسارت . منحني آسيبپذيري . تحليل ديناميكي غيرخطي.

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پل , زلزله , شاخص خسارت , منحني آسيبپذيري , تحليل ديناميكي غيرخطي , ,
:: بازدید از این مطلب : 398
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازي لرزه اي پلها از طريق اصلاح پاسخ سازه پل توسط مهاربندهاي تسليم شونده بدون كمانش

خلاصه
با توجه به وقوع زلزل ههاي عمده اخير، مشاهده شده است كه اغلب پل هاي فلزي بر روي پايه هايي ساخته شد هاند كه از لحاظ لرزه اي آسيب پذيربوده و فاقد شكل پذيري لازم مي باشد. يكي از تكنيك هايي كه اخيراً در بهسازي لرز هاي پل ها از آن استفاده شده است، اصلاح پاسخ سازه پلتوسط ديافراگم هاي انتهايي شكل پذير مي باشد كه در روسازه پل نصب مي شود. هدف از استفاده اين ديافراگم ها محافظت از زير سازه پل ميباشد بطوري كه قبل از رسيدن زير سازه به مقاومت نهايي خود، ديافراگم بتواند به حدتسليم برسد و برش عرضي منتقل شده از روسازه به زير سازهمحدود شود. ديافراگمي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت، مهاربند تسليم شونده بدون كمانش م يباشد. اين نوع مهاربند مي توانددر برابر هر نوع مدكمانشي مقاومت كند و به حد جاري شدن برسد. طبق نتايج آزمايشگاهي، اين نوع مهاربند توانايي جذب انرژي بالايي داشته ومي تواند خسارات وارده ناشي از بارهاي لرزه اي به سازه پل را كاهش دهد. در اين مقاله با مدلسازي مهاربند تسليم شونده بدون كمانش در نرمو بكارگيري آن در مدل پلي نمونه، رفتار لرزه اي سازه پل مورد نظر بررسي خواهد شد. دراين بررسي به تحليل Sap2000 Nonlinear افزارمدل پل مذكوركه در آن از ديافراگمي معمولي استفاده شده است، پرداخته م يشود و در انتها نتايج حاصل از اين دو مدل مورد مقايسه قرارمي گيرد. نتايج بدست آمده از مقايسه اين دو مدل پل بيانگر عملكرد مطلوب سيستم مهاربند تسليم شونده بدون كمانش در اصلاح پاسخ سازه پل مي باشد.


كلمات كليدي:

بهسازي . پل . ديافراگم . شكل پذيري

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي , پل , ديافراگم , شكل پذيري ,
:: بازدید از این مطلب : 709
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر زلزله روي المانهاي پلها و شیوههاي مقاومسازي آن

چکیده:
ایران کشوري است لرزهخیز و همواره شاهد وقوع زلزلههاي مهیب و مخربی بوده که جان هزاران نفر را به خطر انداخته است. ضررهاي ناشی از زلزله صرفاً منحصر به هنگام وقوع آن نیست، و بسیاري از تلفات به دلیل عدم کمکرسانیهاي به موفع میباشد. پلها نقش مهمی را پس از وقوع زلزله در عملیات امداد و نجات دارند ایفا میکنند، بنابراین لازم است که این سازهها در مقابل حملات لرزهاي از سطح حفاظت بالاتري برخوردار باشند. زلزله نقاط ضعف سازه را شناسایی نموده و بیشترین خسارات را بدانجا وارد میکند که پلها به دلیل درجه نامعینی کم در برابر این حملات بسیار آسیبپذیرند. در این مقاله نقاط آسیبپذیر پلها در برابر زلزله و شیوههاي مقام نمودن پلها در برابر زلزله آورده شده است.


کلمات کلیدي:

زلزله، پل، خرابی، مقاومسازي

نویسندگان :

افرام کیوانی ، حامد باصر

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , پل , خرابی , مقاومسازي ,
:: بازدید از این مطلب : 1361
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پاسخ لرزه ای در پايه های شمع پل مقاوم سازی شده با جداگر هسته سربی در مقايسه با پايه های پل بدون جداگر هسته سربی

در گذشته در تحليل سازه ها ، خاک و سازه را بصورت كاملا مجزا از يکديگر تحليل و طراحي ميکردند ، اين فرض فقط در حالتي صادق است كه سازه برروی بستر سنگي قرار داشته باشد ، امروزه برای جلوگيری از آسيب هايي نظير جداشدن سازه از ف ونداسيون و شکستناگهاني در طراحي سازه های بزرگ اثرات اندركنشي بين خاک و سازه را در نظر مي گيرند. شمع ها اغلب اوقات علاوه بر بار قائم تحت اثر نيروهای جانبي و لنگر خمشي قرار دارند. چنانچه نسبت نيروهای جانبي به نيروهای قائم اعمال شده به شمع كوچک باشد از نيروهای جانبي صرفنظر ميشوند. اما در حين وقوع زلزله های مهيب اين فرض مردود شده و بايستي پاسخ واقع بينانه ای از پاسخ پل در طراحي بکاربرده شود. مقاوم سازی پل با جداگر هسته سربي يکي ازبهترين روشهای مقاوم سازی پل مي باشد. در اين مقاله دو نوع پل تقريبا يکسان با تير ورق فولادی كه همان پل با جداگر هسته سربي مقاوم سازی شده است و مدل پلهای مورد نظر،تحت اثر مولفه افقي زلزله السنترو قرار گرفته و تاثير وجود جداگر بر كاهش پاسخ تنش ها در شمع های هر دوپل بررسي ميگردد. با مقايسه نتايج كسب شده از پاسخ پل مقاوم سازی شده مي توان نتايجي عملي را بحث نمود.


کلمات کلیدي:

پل، جداگر هسته سربی، شمع، تاريخچه زمانی

نویسندگان :

رحمت اله نگهدار (عضو هئیت علمی دانشكده فنی ومهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی)

رضا اشراقی (کارشناس ارشد مهندسی عمران_ زلزله، دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پل , جداگر هسته سربی , شمع , تاريخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 1097
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیرمولفه قائم زلزله بر رویفونداسیون شمع دار پل جداسازی شده با جداگرهسته سربی

پلهابخشمهميازشبکهحملونقلهركشوروپيوندحياتيوارتباطيآنهابهشماررفتهوبهعنوانسيستمهايسازهاينسبتاساده،جايگاهويژهاينزدطراحانسازهدارداماعليرغمسادگيسازهای،نتوانستندتحتزلزله هايمختلفدرسطحتوقعطراحانعملکنند. مولفه قائم زلزله يکي از عوامل مهم درتشديد تنشها در شمع بتني فونداسيونها مي باشد، كه اين امر در سازه هايي با درجه نامعيني كم مانند پلها اهميت بسزايي دارد و بايستي طراحان به آن توجه نمايند، تخريب درپلهای با فونداسيون شمعي، نيز پاسخ شمع ها در برابر زلزله موضوعي مي باشد كه نبايستي از آن غافل ماند. شمعها، اغلباوقاتعلاوهبربارقائمتحتاثرنيروهايجانبي خاكولنگرخمشيقراردارندكه در حين وقوع زمين لرزه در راستاهای متفاوت مخصوصا تحت مولفه هایقائم زلزله نمي توانند نظر طراح را ارضا نمايند. در اين مقاله پاسخ لرزه ای شمع پلهای بتني مقاوم سازی شده با ايزولاتور هسته سربي تحت اثر زلزله مورد بررسي قرار گرفته است،وبرای اين منظور مدل پل جداسازی شده با ايزولاتور هسته سربي ، برای دو حالت اعمال توام مولفه های افقي و قائم زلزله و مولفه های افقي تنها، مورد تحليل قرار و برای تحليل ديناميکي از روش Ansys گرفته است، وپاسخ شمع های فونداسيون پل در برابر زلزله بحث شده است. برای انجام آناليز از نرم افزار استفاده شده است. نتايج حاصل، نحوه تاثير مولفه قائم زلزله را بر افزايش پاسخ لرزه ای برشمع بتني پل مقاوم سازی شده با ايزولاتور Newmark هسته سربي را نشان مي دهد.


کلمات کليدي:

پل، مولفه قائم زلزله، جداگر هسته سربی، فونداسيون شمع دار، تاريخچه زمانی

نویسندگان :

رضا اشراقی (کارشناس ارشد مهندسی عمران_ زلزله،دانشگاه محقق اردبيلی)

رحمت اله نگهدار (عضو هئيت علمی دانشكده فنی ومهندسی، دانشگاه محقق اردبيلی)

حسن نگهدار (دانشجوي دکتري عمران – خاك وپی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پل , مولفه قائم زلزله , جداگر هسته سربی , فونداسيون شمع دار , تاريخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 1087
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير تونلسازي بروش EPB برشالوده پل ها مطالعه موردي متروي خط 7 تهران

پروژه متروي خط 7 شامل دو قطعه شمالي - جنوبي و شرقي - غربي بوده كه با TBM به قطر 9/16 متر از نوع EPB در حال حفاري است دركيلومتر اول قطعه شرقي - غربي تونل يابد از مجاورت شمعهاي پايه پل قزوين عبور كنددراين تحقيق با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي منحني تغييرات نشست سطح زمين در مجاورت پل تعيين شده و با منحني نشست در حالت عدم وجود پل مقايسه شده است همچنين دوران نسبي ايجاد شده در شمعهاي پايه پل و تغييرات نيروي محوري و لنگر خمشي درآن مورد بررسي قرارگرفته است نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه مقدار نشست حداكثر سطح زمين درحالت درنظر گرفتن پل كاهش مي يابد و شكل منحني نشست نيز تغييرميكند.

 

كلمات كليدي:

نشست، دوران، شمع، پل، EPB


نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 سيدميثم ايماني  - كارشناس ارشد مهندسين مشاور ساحل
 محسن رضايي  - كارشناس ارشد مهندسين مشاور ساحل
 مجيد آخوندي  - كارشناس ارشد مديرخدمات مهندسي مهندسينمشاور ساحل
 مهدي قناد - كارشناس ارشد مهندسين مشاور ساحل

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , دوران , شمع , پل , EPB ,
:: بازدید از این مطلب : 1712
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه