<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه تاثیر استفاده هم زمان از پودر شیشه ضایعاتی و پلیمرهاي SBR ،SBS ،CR جهت اصلاح آسفالت با استفاده از بررسی نتایج تست مارشال

خلاصه
در سالهاي اخیر افزایش عمر سرویس و بالا بردن استقامت آسفالت در برابر بارهاي حاصل از ترافیک، از مقوله هائی است که پیوسته مورد توجه دست اندرکاران ساخت جاده ها بوده است. .بدین منظور محققین راههاي مختلفی همچون تغییر دانه بندي ،استفاده از مواد افزودنی مختلف،تغییر در ترکیبات آسفالت و درصد هاي مختلف ترکیب آن را مورد آزمایش و بررسی قرار داده اند و به نتایج مفیدي دست یافته اند. مطالعات انجام شده وتجربیات سال هاي گذشته به خوبی نشانگر این مسئله بوده است که، استفاده از قیر هاي خالص جهت تولید آسفالت جوابگوي نیازهاي موجود نبوده و اجراي اینگونه آسفالت ها با مشکلات فراوانی همراه بوده است، لذا استفاده از مواد افزودنی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است که استایرن بوتادین رابر) از جمله این افزودنی ها بوده اند. ) SBR استایرن بوتادین استایرن) و ) SBS پلیمرهاي لازم به ذکر است با توجه به آزمایشات صورت گرفته قبلی به نظر میرسد اصلاح قیر تنها با استفاده از پلیمرها نیز، نتوانسته به طور کامل موجب بهبود خواص قیر وکارایی آسفالت گردد، و به نظر میرسد استفاده از مواد افزودنی جدید همچون پودر شیشه بتواند این نقصان را جبران نماید. لذا در این پژوهش مورد توجه ویژه قرارگرفته است. بدین صورت ( CR) بررسی امکان و تاثیر جایگزینی موادي همچون پودر شیشه و پودر لاستیک شده است و تاثیر آن بر روي آسفالت توسط تست SBR ،SBS ،CR که پودر شیشه به عنوان افزودنی مکمل، جایگزین درصدي از پلیمرهاي مارشال مورد برسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که جایگزینی پودر شیشه با بخشی از پلیمر ها در قیر، استقامت مارشال آسفالت را افزایش داده است.


کلمات کلیدي:

آسفالت، پلیمر، پودر شیشه، پودر لاستیک، استقامت مارشال

نویسندگان :

میثم پورعباس بیلندي ، سید مرتضی مرندي ، مصعب مولایی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسفالت , پلیمر , پودر شیشه , پودر لاستیک , استقامت مارشال ,
:: بازدید از این مطلب : 694
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیریخ زدگی دوره اي بر مقاومت یک محوري خاك رس تثبیت شده با پلیمر

خلاصه
بهبود کیفیت خاك ها از دیرباز مورد توجه مهندسین عمران بوده است و روش هاي مختلفی تاکنون جهت اصلاح مشخصه هاي مقاومتی خاك هاابداع شده که یکی از آن ها تثبیت خاك می باشد.از جمله مواد تثبیت کننده خاك که در چند سال اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته پلیمرهاهستند. مقاله حاضر به بررسی اثر متغیرهایی نظیر مقادیر متفاوت پلیمر، زمان و سیکل هاي یخ زدگی و آب شدن بر مقاومت خاك رس تثبیت شدهبا پلیمر رزین اپوکسی پرداخته است.مقدار پلیمر مورد استفاده 3و 4و 5 درصد وزن خاك خشک،زمان عمل آوري 2و 4و 8 روز و سیکل هايیخ زدگی و آب شدن 1و 2و 3 سیکل در نظر گرفته شدند.آزمایش ها نشان می دهد که افزودن پلیمر رزین اپوکسی به خاك سبب افزایش خواصمقاومتی آن می شود و افزایش تعداد سیکل هاي یخ زدگی و آب شدن باعث کاهش مقاومت نمونه هاي تک محوري می شود.


کلمات کلیدي:

خاك رس، پلیمر، یخ زدگی و آب شدن، آزمایش یک محوري

نویسندگان :

مهدي اثنی عشري ، حمید پوراحمدي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك رس , پلیمر , یخ زدگی و آب شدن , آزمایش یک محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 993
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات مقاومت تک محوری نمونه های ماسهای تثبیت شده با پلیمر تحت شرایط یخ زدگی و آب شدن دورهای

از جمله راهکارهای جدید برای بهبود خواص مقاومتي خاک، افزودن پليمرها برای تثبيت آن است. مطالعه تغيير در خصوصيات مقاومتي به علت یخ زدن و آب شدن دورهای در تشخيص رفتار این گونه خاكها، در مناطق سردسير از اهميت ویژهای برخوردار است. مقاله حاضر به تاثير مقادیر متفاوت پليمر و طول زمان نگهداری بر رفتار مقاومتي خاک ماسهای، تثبيت شده با پليمر مایع رزین اپوكسي تحت سيکلهای یخ زدن و آب شدن متوالي پرداخته است. بدین منظور 5 تركيب متفاوت با  5%و 6%( براساس وزن خاک تهيه گردید. نمونه های آزمایشگاهي برای آزمایش تک محوری از استوانه- ،%4 ،%3 ،% بکاربردن خاک ماسهای به همراه پنج سطح پليمر )22 و 3 سيکل قرار گرفتند. نتایج آزمایشها ، 17 ساخته شدند. همچنين نمونهها در معرض 1 kN/m 3 و ارتفاع 8 سانتيمتر در شرایط خشک و با چگالي 3 / هایي با قطر 5 نشان ميدهد افزودن پليمر به خاک و افزایش زمان عمل آوری، قبل و بعد از اعمال سيکلهای یخ زدن وآب شدن، باعث افزایش مقاومت فشاری محدود نشده ميگردد. همچنين با اعمال سيکلهای یخ زدن وآب شدن مقاومت نمونهها به طور قابل توجهي كاهش مييابد.


کلمات کلیدی:

تثبیت، خاک ماسهای، پلیمر، سیکل یخ زدن و آب شدن، مقاومت فشاری

نویسندگان :

مهدی اثنی عشری(دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان)

زهرا الیاسپور (دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , خاک ماسهای , پلیمر , سیکل یخ زدن و آب شدن , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 1553
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه