<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر سنگدانه های روی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه ای تهیه شده با اسکوریا و پومیس

 

 

 

کلمات کلیدی :

اسکوریا . بتن سبک . پومیس . خصوصیات مکانیکی . سنگدانه سبک

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اسکوریا , بتن سبک , پومیس , خصوصیات مکانیکی , سنگدانه سبک ,
:: بازدید از این مطلب : 482
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خواص مکانیکی و جمعشدگی ملات های ژئوپلیمری با پایه روباره و پومیس به منظور استفاده به عنوان روکش در سازه های بتنی

خلاصه
امروزه مصالح ژئوپلیمری بدلیل ویژگیها و برتریهای خاصی که نسبت به مصالح پایه سیمان پرتلندی دارند )مصرف کمتر انرژی در فرآیند تولید،انتشار کمتر گازهای آلاینده، خواص مکانیکی و دوام مناسب و ...( بیش از پیش، در معرض توجه مهندسین کشورهای مختلف قرار گرفته اند.در این مقاله، با توجه به دسترسی مناسب به روباره کوره آهنگدازی و پومیس در کشور، عملکرد ملاتهای ژئوپلیمری ساختهشده از این مواد پایهدر مقاومت فشاری، جمعشدگی ناشی از خشکشدن و مقاومت چسبندگی مورد بررسی قرار گرفتهاست. مقاومت چسبندگی نمونههای ملاتژئوپلیمری به بتن پایه در سنین مختلف از مقاومت جسبندگی ملات سیمان پرتلندی شاهد بیشتر بودهاست. همچنین میزان جمعشدگی نمونههایملاتهای ژئوپلیمری بیش از نمونههای ملات سیمان پرتلندی شاهد بودهاست. استفاده از 01 درصد پومیس بهجای روباره باعث کاهش جمعشدگینمونههای ملات ژئوپلیمری میگردد. همچنین نتایج نشان میدهد استفاده از منیزیماکسید تاثیر بهسزایی در کنترل میزان جمعشدگی ملاتهای ژئوپلیمری دارد.


کلمات کلیدی:

ژئوپلیمر . روباره . پومیس . جمعشدگی . خواص مکانیکی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوپلیمر , روباره , پومیس , جمعشدگی , خواص مکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 289
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی استفاده از سنگدانه هاي متخلخل سبک وزن در تثبیت زیراساس روسازي هاي انعطاف پذیر

خلاصه
معدن آق کند، که در ردیف سنگدانه هاي متخلخل سبک وزن (Pumice) در این پژوهش استفاده از سنگدانه هاي متخلخل و سبک وزن پومیس قرار می گیرد، به عنوان مواد تثبیت کننده در لایه هاي زیر اساس مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به منظور بررسی امکان یا عدم امکان استفاده از این مصالح در لایه هاي زیر اساس خصوصیات فیزیکی سنگدانه هاي متخلخل مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمایشهایی بر روي انجام شد. با بررسی نتایج این آزمایشها و نیز (CBR) این مصالح، شامل مقاومت در برابر سایش، تمیزي، حدود اتربرگ و نسبت باربري کالیفرنیا نتایج آزمایشهاي مشابه صورت گرفته بر روي مصالح محلی (معدن کورانه) تشخیص داده شد که ترکیب این دو نوع مصالح احتمالاً داراي مشخصات فنی مناسب براي به کار بردن در لایه هاي زیر اساس می باشد. سنگدانه متخلخل معدن آق کند و سنگدانه هاي معدن کورانه در نیز براي مشاهده تغییرات در (CBR) نسبت هاي مختلف به منظور کمینه کردن حدود اتربرگ با هم مخلوط شدند. آزمایش نسبت باربري کالیفرنیا مقاومت ترکیبات مختلف انجام گرفت. نتیجه مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که سنگدانه هاي متخلخل را می توان به عنوان مواد تثبیت کننده در لایه هاي زیر اساس راه ها استفاده کرد. همچنین این نوع سنگدانه ها مقاومت نمونه هایی که فقط با سنگدانه هاي معدن کورانه ساخته شده بود، را نیز بهبود بخشید.


کلمات کلیدي:

زیر اساس، تثبیت، سنگدانه هاي متخلخل، پومیس

نویسندگان :

غلامحسین حامدي ، مهیار عربانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زیر اساس , تثبیت , سنگدانه هاي متخلخل , پومیس ,
:: بازدید از این مطلب : 551
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارتقاء خواص شیمیایی بتن با استفاده از انواع پوزولان ها جهت استفاده در شمع هاي بتن آرمه پیش ساخته سازه هاي دریایی منطقه خلیج فارس

خلاصه
هدف از این تحقیق دست یابی به ساختار بتنی با نفوذپذیري پایین جهت مقاومت در مقابل حمله کلر و سولفات به شمع هاي بتن آرمه پیش ساخته سازه هاي در یایی خلیج فارس در ناحیه منطقه بندر امام است. لذا در این تحقیق نمونه هاي آزمایشگاهی بتن با مواد افزودنی میکروسیلیس، پومیس ،سرباره،فوق روان کننده در 4 طرح و 24 نمونه ساخته، و بعد از 24 ساعت قالب ها باز شده و به مدت 72 ساعت در آب شیرین نگهداري شد، سپس نمونه ها به محل هاي از قبل تعیین شده، بصورت شبیه سازي با آب دریا (بندر امام )انتقال داده شد.و در شرایط محیطی متفاوت، مغروق و در معرض جزر و مد به مدت 150 روز قرار داده شد ،سپس در محیط هاي مختلف به روي نمونه ها، آزمایش میزان نفوذ یون کلر 150 روزه انجام شد ،در نهایت کمترین میزان نفوذ پذیري بتن در شرایط محیطی متفاوتمغروق و در معرض بهترین MS که حاوي 9 درصد میکروسیلیس ، 34 درصد سرباره تعیین شد. طرح MS جزر و مد با 1/. و 12 /. در صد، مربوط به بتن طرح ترکیب از لحاظ ساختار بتن در مقابله با نفوذ یون کلر در ناحیه بندر امام معرفی گردید.

واژه هاي کلیدي :

میزان نفوذ یون کلر ، پومیس ، میکرو سیلس ، SLAG ، آب شور

نویسندگان :

شهاب شعبانی ، علی اکبر پیراسته ، عبدالکریم عباسی دزفولی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میزان نفوذ یون کلر , پومیس , میکرو سیلس , SLAG , آب شور ,
:: بازدید از این مطلب : 719
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه