<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پیش بینی محل برخورد TBM و رودهدر در حفاری تونل انتقال آب بازی دراز

چکیده
 با توجه به اهمیت تونل بازی دراز در کل پروژه انتقال آب مناطق گرم س یری، حفاری از دو سمت پرتال ورودی ) ب صورت مکانیزه با ا ستفاده از یک د ستگاه TBM ( و خروجی این تونل ) بصورت سنتی با استفاده یک د ستگاه رودهدر( در د ستور کار قرار گرفته است. جهت پیش بینی محل برخورد دو بخش مکانیزه و سنننتی و در نهایت مدت زمان انماپ پروژه، مزپ اسننت عملکرد هر دو دسننتگاه حفا پیش بینی شود. از این در این مقاله بر ا ساس خ صو صیات توده م سیر تونل و نیز ویژگی های TBM و رودهدر مورد ا ستفاده به پیش بینی عملکرد این دو د ستگاه و تعیین مدت زمان حفاری واحدهای مختلف زمین شنا سی م سیر تونل تو سط این دو د ستگاه پرداخته شده و در ادام ه با پیش بینی طول حفاری سنتی و مکانیزه، محل برخورد TBM و رودهدر ) طول حفاری مکانیزه و سنتی( تعیین و در نهایت مدت زمان انماپ پروژه پیش یبنی شده است.


واژههای کلیدی : 

TBM . رودهدر . پیش بینی عملکرد . مکانیزه سنتی

نویسندگان :

سید رسول علوی ، احمد اسماعیل موحد نژاد  ، روح الله جاودان

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , رودهدر , پیش بینی عملکرد , مکانیزه سنتی ,
:: بازدید از این مطلب : 405
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی دقت مدلهای مختلف در پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری در تونل انتقال آب گلاب

چکیده
 دستیابی به سرعت بالای حفاری و نرخ پیشرفت بالا در ماشنهای حفر تونل نیازمند بررسی کامل شرایط زمین و ویژگی های دستگاه است. بعلاوه پیش بینی دقیق میزان نفوذ و پیشرفت ماشین اهمیت زیادی در برآورد هزینه و زمان اجرای طرح دارد. روشهای نظری و یا تجربی توسط محققین مختلف جهت پیش بینی نرخ نفوذ ارائه شده است. در این تحقیق ویژگیهای مدلهای مختلف و روش مورد استفاده آنها در پیش بینی نرخ نفوذ مورد بررسی قرار گرفته است. بعلاوه با استفاده از اطلاعات زمین شناسی و در حین حفر ماشین در تونل انتقال آب گلاب، میزان نرخ نفوذ پیش بینی شده با مقادیر واقعی ثبت شده مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند مدلهایی که فقط از پارامترهای خصوصیات زمین شناسی و بدون در نظر گرفتن پارامترهای عملیاتی ماشین جهت پیش بینی استفاده کرده اند، به مراتب دقت پایین تری دارند. در مقابل مدلهایی که از ترکیب پارامترهای عملیاتی ماشین و خصوصیات زمین شناسی استفاده نموده اند، تطابق بهتری با مقادیر واقعی دارند. همچنین میزان دقت مدلهایی که از روشهای آماری جهت پیش بینی استفاده نموده اند، در سنگهای مختلف متفاوت است. هرچه میزان شباهت ساختار زمین شناسی به ساختار زمین شناسی که بر اساس آن مدل پیش بینی ارائه شده است بیشتر باشد، مقادیر پیش بینی شده به مقادیر واقعی نزدیکتر است. این موضوع در مدلهای حسن پور و خادمی قابل مشاهده است.

واژه های کلیدی:

ماشین حفر تونل، پیش بینی عملکرد، نرخ نفوذ، تونل گلاب

نویسندگان :

سید امیر اسعد فاطمی ، مرتضی احمدی ، جمال رستمی ، عباس بیات سرمدی ، مهدی عباسی

 

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماشین حفر تونل , پیش بینی عملکرد , نرخ نفوذ , تونل گلاب ,
:: بازدید از این مطلب : 819
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد ماشینهای بازویی حفر تونل ( رودهدر) در معادن تمام مکانیزه زغالسنگ طبس
 

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد دستگاههای رودهدر در معدن زغالسنگ طبس می باشد. در این تحقیق، اندیس شکنندگی توده سنگ ( RMBI ) به منظور بررسی تاثیر اندیس شکنندگی بر عملکرد رودهدر تعریف شد و اندیسی است که می تواند خصوصیات ماده و توده سنگ را به عملکرد ماشین مرتبط سازد. نتایج تحلیل ها نشان داد که ارتباط بسیار خوبی بین نرخ حفاری آنی رودهدر ( ICR ) و RMBI با ضریب همبستگی ( R ² = 0.92 ) وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل ها نشان داد که رابطه خوبی نیز بین فاکتور نرخ مصرف تیغه ( PCRF ) – فاکتور نرخ مصرف تیغه بصورت معکوس نرخ مصرف تیغه تعریف شد - و RMBI با ضریب همبستگی ( R ² = 0.92 ) وجود دارد. با این وجود با انجام تحلیل های تکمیلی و معرفی پارامتری بنام اندیس مصرف تیغه ( PCI ) در رابطه فوق، رابطه بهتری با ضریب همبستگی بالاتر R ² = 0.94) ) بدست آمد. نتایج حاصله نشان داد که این سری جدید معادلات را می توان بطور موفقیت آمیزی برای پیش بینی عملکرد رودهدرها بکار برد.


واژه های کلیدی:

پیش بینی عملکرد، رودهدر، اندیس شکنندگی توده سنگ، معدن زغالسنگ طبس

نویسندگان :

آرش ابراهیم آبادی ، کامران گشتاسبی ، مسعود چراغی سیف آباد

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیش بینی عملکرد , رودهدر , اندیس شکنندگی توده سنگ , معدن زغالسنگ طبس ,
:: بازدید از این مطلب : 1343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه