<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدل سازي نشست سازه هاي سطحي در اثر مجراي تحت فشار حامل جريان زير سطحي توسط روش اجزا محدود

خلاصه
طي احداث مجراي تحت فشار جريان از توزيع تنش گسترده و تغيير شكل خاك نمي توان اجتناب كرد.با ارائه يك مثال نمونه مدل سازيتوسط نرم افزارهاي انسيس و پلاكسيس اجرا و تحليل شده است. پلاكسيس امكانات خاصي براي ارزيابي مقاطع زير سطحي دايره ايحين ساخت دارد. از طرفي نرم افزار قوي انسيس نيز منوهاي متعدد سازه اي بر پايه روش اجزا محدود دارد. در اين نمونه سعي شده تا مدلسازي توسط هر دو نرم افزار با داده هاي يكسان صورت گيرد و با توجه به اينكه هر دو با اجزاء محدود كار مي كنند،نتايج بدست آمده از آنها با يكديگر مقايسه گردد.


كلمات كليدي:

شالوده . مقطع دايره اي زير سطحي . ژئوتكنيك . اجزاي محدود . پلاكسيس .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شالوده , مقطع دايره اي زير سطحي , ژئوتكنيك , اجزاي محدود , پلاكسيس , ,
:: بازدید از این مطلب : 428
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

همبستگي بين سرعت موج برشي (VS) و نتايج آزمايش نفوذ استاندارد (SPT) براي خاك هاي ايران

خلاصه
سرعت موج برشي درلايه هاي خاك يكي ازمؤلفه هاي اساسي براي انجام محاسبات ژئوتكنيكي و تحليل هاي ديناميكي به خصوص تعيين مدوللايه هاي خاك مي باشد كه عمدتاً از روش هاي اندازه گيري مستقيم در محل و يا در آزمايشگاه بدست مي آيد. دراين (Gd) برشي ديناميكيتحقيق كه براساس نتايج مطالعات ژئوتكنيك در بيش از صد پروژه در نقاط مختلف كشور تدوين گشته است با استفاده از نتايج آزمون هاي نفوذبه تفكيك براي خاك هاي درشت دانه و ريزدانه در ايران N و VS روابط تجربي مناسبي بين (Downhole) ودرون گمانه اي (N) استاندارد ارائه گرديده است.


كلمات كليدي :

سرعت موج برشي . آزمايش نفوذ استاندارد . آزمايش درون گمانه اي . مدول برشي ديناميكي . ژئوتكنيك

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرعت موج برشي , آزمايش نفوذ استاندارد , آزمايش درون گمانه اي , مدول برشي ديناميكي , ژئوتكنيك ,
:: بازدید از این مطلب : 357
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ضرورت بررسي وتحليل ساختگاه سازه هاي ويژه ونمودآن در اقتصاد طرح

اهميت وضرورت مطالعات ژئوتكنيك به دليل نامتجانس بودن توده سنگ وخاك حتي در زمين هاي مجاور به ندرت دو پي يكسان وجود داردوبراي طراحي شالوده اي كه بار مشخصي از سازه راتحمل مي كند مهندس طراح بايداز طبيعت رفتارخاك زيرشالوده مطلع باشد لذا شناسايي لايه هاي خاك تحت الارضي وتعيين مشخصات فيزيكي آن لازم مي باشد در اين راستا جهت كاهش وصرفه جويي در هزينه اسكلت سازه وفونداسيون پيشنهادمي شودكه آزمايشات تعيين سرعت موج برشي جهت تشخيص نوع واقعي زمين مورد استفاده قرارگرفته و در روابط تعيين ضريب بازتاب در آيين نامه 2800 كه اين مورد رابه عنوان موضوع اصلي بطور ريزتر مورد بررسي قرار داده وهمچنين مقايسه تغييرات وزن اسكلت ومصالح مصرفي)آرماتور وبتن(فونداسيون ساختمان در شرايط انواع خاك )خاك نوع 1و 2و 3و 4(ومزيت استفاده از آزمايش اندازه گيري سرعت موج برشي جهت تعيين نوع واقعي خاك نسبت به ارزيابي مشاهده اي ومقايسه هزينه اجرايي نسبي اسكلت )نسبت به كل ساختمان(در هر چهارنوع خاك مورد بررسي قرارمي دهيم باتوجه به نتايج بدست آمده وبادر نظر گرفتن هزينه اوليه آزمايش در ساختمان هاي مختلف صرفه جويي در مصالح مصرفي در نوع زمين هاي 1و 2و 3 مشهود است وفقط تفاوت بين زمين نوع 3و 4 كم است كه آن هم ضرورت مطمئن بودن از نوع زمين اولويت برصرفه اقتصادي دارد.


كلمات كليدي:

ژئوتكنيك ،موج برشي ،ضريب بازتاب ،آزمايش ،هزينه

نویسندگان :

عليرضا پرون (دانشجوي دكترا گرايش خاك وپي-دانشگاه علوم و تحقيقات تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود رایگان به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتكنيك , موج برشي , ضريب بازتاب , آزمايش , هزينه ,
:: بازدید از این مطلب : 1573
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي خاكهاي گچي شمال شرق مشهد و راهكارهاي بهسازي آن (مطالعه موردي منطقه قرقي مشهد جهت احداث مجتمع هاي مسكوني مهر)

 منطقه قرقي در 5 كيلومتري شمال شرق شهر مشهد قرار دارد. اين منطقه جهت احداث مجتمع هاي مسكوني مهر به وسعت 180 هكتار در نظر گرفته شده است. قبل از اجراي اين پروژه بزرگ، به دليل شرايط ويژه ژئوتكنيكي منطقه، بررسي و شناسايي خاك جهت جلوگيري از بروز خسارات احتمالي، ضروري بنظر ميرسيد. در اين منطقه بمنظور شناسايي لايه هاي خاك اقدام به حفر دو گمانه دستي به عمقهاي 5 متر و 6 حلقه گمانه ماشيني به عمقهاي 10 تا 15 متراز سطح طبيعي زمين گرديد. پس از انجام مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي بر روي نمونه هاي خاك، مشكلات آن از قبيل پايين بودن مقادير مقاومتي خاك، نشست زياد و بالا بودن سولفات و گچ، ارزيابي شده و با توجه به نتايج بدست آمده از حفاريهاي ژئوتكنيك در محل پروژه، منطقه مورد مطالعه، به دو بخش الف وب تقسيم بندي گرديد.  در اين تحقيق جهت بهسازي خاك، با توجه به بالا بودن مقدار گچ و پايين بودن وزن مخصوص نسبي خاك روشهاي گوناگون بهسازي مورد مطالعه قرار گرفت. در ميان روشهاي گوناگون بهسازي و بر اساس آزمايشات متعدد، نتيجه  گيري شد كه از مقدار درصد بهينه اي از آهك همراه ماسه براي تثبيت استفاده شود. باتوجه به وجودخاك ريزدانه قابل تورم و حاوي گچ در بخش زيادي از پروژه (محدوده الف )، علاوه برتثبيت خاك بوسيله آهك وماسه،استفاده ازمصالح درشت دانه و مناسب كه در محدوده پروژه وجود دارد انجام شود. به اين منظور لايهاي به ضخامت حدود 40 سانتي متر (در دو لايه 20 سانتيمتري) در زير پي ساختمانها ريخته شد و سپس با رطوبت بهينه وتوسط غلتك متراكم گرديد. در نهايت با توجه به مشخصات سازه وبارهاي وارده به پي و پايين بودن ظرفيت باربري خاك و احتمال وقوع نشست غير يكنواخت ( به دليل مشخصات خاك زير پي)، استفاده از پي هاي نواري براي اين پروژه در نظر گرفته شد..


كلمات كليدي:

ژئوتكنيك، بهسازي، نشست، ظرفيت باربري، منطقه قرقي مشهد

نویسندگان :

حميدقاليباف (دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد)

جعفر بلوري بزاز (عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي عمران ، دانشگاه فردوسي مشهد)

احمد باقر پور مقدم (كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي، شركت مهندسين مشاور پي كاوان شرق)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتكنيك , بهسازي , نشست , ظرفيت باربري , منطقه قرقي مشهد ,
:: بازدید از این مطلب : 1343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير نانو رس بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي ماسه هاي رس دار

از زماني كه اولين ابزارهاي دقيق جهت شناسايي خصوصيات و نحوه بكارگيري نانو ذرات توسعه پيدا كردند، نانو تكنولوژي به عنوان علم و تكنولوژي روز بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اولين كاربرد نانو تكنولوژي در زمينه ساخت و ساز به اواسط دهه 90 ميلادي بر مي گردد. با آشكار شدن خصوصيات ويژه و منحصر به فرد نانو ذرات، زمينه استفاده از آن در بسياري از شاخه هاي مختلف مهندسي عمران فراهم آمد. اگرچه انديشيدن بر روي خصوصيات عمومي خاك ها هنگامي كه نانو ذرات به آنها اضافه مي شوند، امكان پذير است. اما به دليل عدم وجود مطالعات آزمايشگاهي كافي، داده هاي واقعي در اين زمينه كم مي باشد. مطالعات آزمايشگاهي انجام شده قبلي بر روي انواع رس ها و مخلوط آنها با نانو ذرات نشان مي دهد كه استفاده از نانو رس سبب تغييرات حدود اتربرگ و مقاومت فشاري محدود نشده مي شود. در اين پژوهش تأثير نانو رس بر خواص خاكهاي ماسه اي رس دار بررسي شده است. در اين مطالعه آزمايشگاهي از درصدهاي مختلف نانو رس استفاده شده است تا ميزان تغييرات به وجود آمده در خواص ماسه هاي رس دار با افزايش درصد نانو رس بررسي شود. به منظور دستيابي به رطوبت بهينه و وزن مخصوص بيشينه، آزمايش تراكم بر روي خاك مورد مطالعه انجام گرفت و سپس آزمايشات برش مستقيم و حدود اتربرگ بر روي خاك مورد نظر صورت پذيرفت. آزمايشات در دو حالت استفاده و عدم استفاده از نانو ذرات بر روي خاك مورد نظر انجام گرفتند. مقايسه نتايج آزمايشات انجام شده در اين پژوهش، حاكي از بهبود خواص خاك با وجود افزايش درصد كم نانو رس مي باشد.


كلمات كليدي:

نانو رس، ماسه رس دار، نانو تكنولوژي، ژئوتكنيك

نویسندگان :

ابوالفضل محمد زاده ثاني (دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران، گرايش خاك و پي، دانشكده فني، دانشگاه گيلان)

مهيار عرباني (دانشيار گروه مهندسي عمران، دانشكده فني، دانشگاه گيلان)

اكبر خداپرست حقي (استاد تمام گروه مهندسي نساجي، دانشكده فني، دانشگاه گيلان)

رضا جمشيدي چناري (استاديار گروه مهندسي عمران، دانشكده فني، دانشگاه گيلان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانو رس , ماسه رس دار , نانو تكنولوژي , ژئوتكنيك ,
:: بازدید از این مطلب : 1563
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

نقش مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك درتونلسازي مكانيزه در شرايط دشوار زمين شناسي

با افزايش نيازهاي جوامع بشري به ابرسازه هاي مهندسي تقاضا براي ساخت سازه هاي زيرزميني بزرگ مانند تونلهاي بلند انتقال آبهاي بين حوزه اي ، تونلهاي جاده اي و ريلي طويل، تونلهاي جمع آوري آبهاي سطحي و ... در زمينهاي نامناسب نيز رو به افزايش است اگرچه پيشرفت تكنولوژي و افزايش دانش تونلسازي سبب شده است روشهاي نوين و كارآمدي براي حفر تونلها و فضاهاي زيرزميني بزرگ حتي در شرايط نامناسب زمين شاسي ابداع شود اما همواره دستيابي به اطلاعات مناسب از شرايط زمين پيش روي تونل عامل اصلي در موفقيت ساخت سازه هاي زيرزميني در شرايط دشوار زمين شناسي خواهد بود بديهي است انتخاب روش اجرا و ماشين مناسب و همچنين پيش بيني راه كاري مناسب براي گذر از شرايط دشوار منوط به انجام مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك در زمان مناسب و با كميت و كيفيت مناسب مي باشد.

 

كلمات كليدي:

زمين شناسي مهندسي، ژئوتكنيك، تونلسازي، حفاري مكانيزه، زمينهاي نامناسب

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمين شناسي مهندسي , ژئوتكنيك , تونلسازي , حفاري مكانيزه , زمينهاي نامناسب ,
:: بازدید از این مطلب : 1537
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 25 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي در طرح هاي تونلسازي

از آنجايي كه براي طراح و سازند تونل سنگ يا خاكي تونل در ميان آن ساخته مي شود حكم مصالح ساختماني را دارد مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي نقش تعيين كننده اي را در طراحي و ساخت سازه تونل دارا م يباشد بطوريكه درصورت انجام مطالعات كافي و بكارگيري نتايج بدست آمده در طراحي تونل سازي حتي در شرايط سخت زمين شناسي مي تواند با موفقيت به انجام برسد در حاليكه مسائل پيش بيني نشده م يتواند به تاخيرهاي پرهزينه و تجديد طراحي منجر گردد اولين گام درانجاممطالعات تعيين هدفها و تهيه شرح خدمات آن مي باشد كه با توجه به ويژگيهاي مهندسي زمين و مشخصات طرح صورت ميگيرد شرح خدمات مزبور دربردارنده دو بخش اصلي مطالعات ميداني و خدمات مهندسي مي گردد كه بطور كامل در متن مقاله به شرح آنها پرداخته شدها است.

 

كلمات كليدي:

زمين شناسي مهندسي، ژئوتكنيك، تونلسازي، مطالعات ميداني

نويسنده:

 علي طاهري - مديرعامل مهندسين مشاور زمين فناوران زفا

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمين شناسي مهندسي , ژئوتكنيك , تونلسازي , مطالعات ميداني ,
:: بازدید از این مطلب : 1683
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه