<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی ژئوتکنیکی مکان های دفن پسماند شهر رشت با استفاده از منطق بولین و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS  

خلاصه
تولید روزافزون پسماندهای جامد شهری به خصوص در کلانشهرها به یک معضل فراگیر بدل شده است. دفن مهندسی– بهداشتی )لندفیل( شناختهشدهترین روش برای دفع پسماند بشمار میآید. شهر رشت با تولید روزانه بیش از 095 تا 406 تن پسماند در شمال کشور واقع شده و به دلیل عدممکانیابی مناسب محل دفن پسماند با مشکلات عدیدهای مواجه است. هدف این پژوهش، مکانیابی محل دفن پسماندهای جامد شهر رشت با سیستماطلاعات جغرافیایی ) GIS ( و ارزیابی ژئوتکنیکی آن میباشد. بدین منظور از منطق بولین، تحلیل سلسله مراتبی ) AHP ( و 21 معیار برای مکانیابی37 هکتار در تحلیل سلسله مراتبی بعنوان / 26 هکتار در منطق بولین و 49 / استفاده شد. پس از تلفیق لایههای اطلاعاتی، نهایتا پهنههایی با مساحت 50مناطق بسیار مناسب بدست آمد. همچنین با بازدید میدانی از پهنههای انتخابی مشترک بین دو روش، سه نقطه برای انجام آزمایشات ژئوتکنیک برگزیدهشدند. پس از انجام شش آزمایش )درصد رطوبت، دانه بندی، هیدرومتری، حدود اتربرگ، تراکم و نفوذپذیری(، آزمایش نفوذپذیری به روش بار افتانبه عنوان معیاری تعیین کننده در بین سه نمونه خاک در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که خاک نقطه A )موشنگا( به عنوان اولویت اول و خاک نقاط)لاکان ( و B )بهدان( به عنوان اولویتهای بعدی برای محل دفن پسماندهای جامد شهر رشت مناسب هستند.


کلمات کلیدی:

مکانیابی . سیستم اطلاعات جغرافیایی . بولین . تحلیل سلسله مراتبی . ژئوتکنیک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مکانیابی , سیستم اطلاعات جغرافیایی , بولین , تحلیل سلسله مراتبی , ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ويژگی هاي زمين شناسی مهندسی و ژئوتكنيكی جهت انتخاب ساختگاه سد خاکی لجامگير

چکیده
طراحی و ساخت سد مستلزم شناخت شرايط زمینشناسی و ژئوتکنیکی توده سنگهای ساختگاه سد می باشد.محدوده مورد مطالعه سد مخزنی لجامگیر در استان زنجان و حدود 06 کیلومتری جنوب غرب شهر زنجان قراردارد. سد لجامگیر، سد خاکی با هسته رسی و ارتفاع حدود 06 متر، بر روی رودخانه لجامگیر احداث خواهدشد. منطقه مورد بررسی در زون ساختاری البرز آذربايجان بوده که سنگهای اين محدوده را عمدتا گرانیت، -سنگ آهک، مارن، مارن گچدار و کنگلومرا تشکیل میدهند. در اين پژوهش پس از بررسیهای میدانی زمینشناسی محدوده طرح، دو گزينه موسوم به محور 3 و محور 4 جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک انتخاب گرديد. باتوجه به وجود مشکلات زمینشناسی از جمله کارست در محور 4 و در نهايت براساس بررسی های به عمل آمده و کلیه ملاحظات در رابطه با پايداری پروژه و مقايسه شرايط دو محور به ويژه از نظر نفوذپذيری و شرايط پی وتکیه گاهها ، گزينه 3 بعنوان گزينه منتخب جهت ادامه مطالعات معرفی شد.


کلمات کلیدی:

سد لجامگیر . ژئوتکنیک . کارست . نفوذپذيری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد لجامگیر , ژئوتکنیک , کارست , نفوذپذيری ,
:: بازدید از این مطلب : 77
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک با استفاده از روش های میکروبی و زیستی و امکان استفاده از آ ن ها در ایران

چکیده
استفاده از میکروارگانیسم ها جهت بهبود خواص مکانیکی خاک ها پدیده ای نسبتا جدید است که در مهندسی ژئوتکنیک مطرح شده است. اگر خاک به عنوان یکساختار زنده در نظر گرفته شود این امکان وجود دارد که با استفاده از ساختارهای زیستی موجود در آن و ساختارهای زیستی قابل زیست در آن بتوان برخی از خواصخاک را در جهت مورد نظر بهبود بخشید. استفاده از این روش ها که همکاری همزمان چند رشته از جمله ژئوتکنیک ، میکروبیولوژی و زیست شناسی را در بر دارد ،تنهاچند سال است که در محافل علمی مطرح شده است و بخش های بالقوه ای جهت تحقیق و توسعه در آن وجود دارد. در ایران به دلیلپتانسیل زیاد استفاده از این روش هابه دلیل تنوع اکوسیستم ها و دسترسی نسبتا آسان به انواع میکروارگانیسم ها فضاینسبتا خوبی جهت تحقیق و پژوهش فراهم است. از مهمترین کاربردهای این روش هاکه می توان در ایران از آن ها استفاده نمود کنترل فرسایش خاک ، مهار آلودگی ها ، کاهش و کنترل نفوذ پذیری و از همه مهمتر مقابله با پدیده ریزگردها و تثبیت آنها است. در این مقاله ضمن اشاره به روش های استفاده از میکروب ها و نتایج آن بررسی شده است.


کلمات کلیدی :

بهسازی خاک . میکرو ارگانیسم . میکروبی . ژئوتکنیک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , میکرو ارگانیسم , میکروبی , ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ساختار های زیر سطحی وبهینه سازی حفاری های اکتشافی در تونل انتقال آب کانی سیب با استفاده از روش های ژئو الکتریکی و ژئو تکنیکی

 

 

 

کلمات کلیدی :

محور تونل . ژئوالکتریک . ژئوتکنیک . تخریب زیست محیطی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محور تونل , ژئوالکتریک , ژئوتکنیک , تخریب زیست محیطی ,
:: بازدید از این مطلب : 241
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی لایه های زیر سطحی و بررسی آب های زیرزمینی دشت کیوی اردبیل بااستفاده از روش های ژئوالکتریکی و ژئوتکنیکی

 

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوالکتریک . ژئوتکنیک . اشلامبرگر . کیوی . گمانه های حفاری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوالکتریک , ژئوتکنیک , اشلامبرگر , کیوی , گمانه های حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 236
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ژئوتکنیکی ساختگاه و تعیین پارامترهای طراحی سد خاکی سیلوه

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد سیلوه . ژئوتکنیک . SPT . نفوذپذیری . پارامترهای مقاومتی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سیلوه , ژئوتکنیک , SPT , نفوذپذیری , پارامترهای مقاومتی ,
:: بازدید از این مطلب : 246
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندی سرعت موج برشی یاسوج

چکیده
در تحلیل و طراحی های ژئوتکنیکی مانند بررسی اندرکنش خاک و سازه، بررسی اثرات ساختگاه )نوع زمین(، طراحی لرزه ای سازهها،تحلیل دینامیکی شالوده ماشین آلات مرتعش، مدلسازی سازههای مدفون در زمین و بسیاری موارد دیگر نیاز به اطلاع از پارامتر هایخاک مانند سرعت موج برشی میباشد. یکی از کاربردههای عمده و مورد استفادهی متداول از سرعت موج برشی در طبقه بندی نوعزمین در آیین نامههای موجود است. در این تحقیق که براساس نتایج مطالعات ژئوتکنیک در نقاط مختلف شهر یاسوج تدوین گشتهبه منظور برآورد مقادیر سرعت موج برشی در مناطق مختلف )SPT( است. از روابط تجربی و نتایج حاصل از آزمایش نفوذ استاندارداین شهر استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از نتایج نقشه پهنهبندی سرعت موج برشی شهر یاسوج را با استفاده از نرم افزارARC GIS ترسیم گردید.


کلمات کلیدی:

پهنه بندی . سرعت موج برشی . آزمایش نفوذ استاندارد . ژئوتکنیک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پهنه بندی , سرعت موج برشی , آزمایش نفوذ استاندارد , ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 411
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پتانسیل روانگرایی پی آبرفتی ساختگاه سد مخزنی گردیان بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (SPT)

چکیده:
یکى از دلایل برجسته ویرانى سازه هاى مهندسى در حین زمین لرزه، گسترش پدیده روانگرایى در پى هاى خاکى با مصالح غیرچسبنده و اشباع است.علل خرابى در اثر پدیده روانگرایى شامل 1 ) کاهش ظرفیت بار برى، 2 ) نشست زیاد (غیرمجاز)، 3) گسترش جانبى، 4) جریان خاك و 5) نوسانزمین است .پتانسیل روانگرایى پى هاى خاکى به مشخصات موج ناشى از زمین لرزه، نوع خاك، تاریخچه زمین شناسى، فشار محصورکننده، نفوذپذیرى، چگالى نسبى، میزان رطوبت، ویژگى هاى دانه بندى خاك و غیره بستگى دارد . سد گردیان، از نوع خاکى با هسته رسى و ارتفاع 40 متر از پى با ظرفیت مخزن 22.340 میلیون مترمکعب است که در 2 کیلومترى شمالهادیشهرودر 145کیلومتري شهرستان تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی در حال اجراست. بستر ساختگاه سد از رسوبات آبرفتى با ستبرایى حدود 60 متر تشکیل قرار ( Mmg,Mc,s شده است و تکیه گاه هاى آن روى سنگ هاى مجموعه مارن ها و ماسه سنگ ها میان لایه هايکنگولومرایی با سن میوسن(واحد مى گیرد گچ و نمک نیز به صورت پراکنده با رنگ روشن در ساختگاه وجود دارند. در این مقاله، ضمن بررسى ویژگى هاى زمین شناسى مهندسى نیز بررسى شده است. در این رابطه، ضمن (SPT) ساختگاه، پتانسیل روانگرایى پى آبرفتى، بر پایه نتایج حاصل از آزمایش نفوذ استاندارد همچنین از آنها در ارزیابى پتانسیل (CN) و(Ks) ،(MSF) ، (rd) معرفى آخرین یافته ها و روابط موجود براى محاسبه ضرایب اصلاح روانگرایى پى آبرفتى ساختگاه نیز استفاده شده است. نتیجه بررسى ها نشان مى دهد که ضریب اطمینان پى آبرفتى ساختگاه سد گردیان در مقابل روانگرایى، در بیشتر نقاط بیشتر از یک بوده و با توجه به بافت ریز دانه مصالح که بیشتر ماسه اي است وقوع پدیده روانگرایی در هنگام زمین لرزه بسیار ایمن است.


کلیدواژگان:

ژئوتکنیک، پتانسیل روانگرایی، ضرایب اصلاح ،SPT ،سدگردیان

نویسندگان :

امین سلیمانی ، یعقوب نجاري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتکنیک , پتانسیل روانگرایی , ضرایب اصلاح , SPT , سدگردیان ,
:: بازدید از این مطلب : 1262
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاك هاي مناطق شرقی دشت مشهد (مطالعه موردي، پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4( التیمور))

خلاصه
پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور، یکی از طرحهاي عمرانی کشور است که به منظور تصفیه فاضلاب شهري مناطق شرقی شهر مشهد، در حال احداث است. به منظور ارزیابی مقدماتی از شرایط زیر سطحی و مخاطرات احتمالی محل اجراي فاز اول این پروژه، اقدام به حفر 9 گمانه اکتشافی گردید. بر مبناي نتایج حاصل از حفاري ها، مطالعات سطح الارضی و آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی ، همچنین مطالعه تحقیقات مرتبط انجام گرفته در مناطق شرقی دشت مشهد، خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی محل ساختگاه این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این امر است که رسوبات محل اجراي طرح، عمدتا ریز دانه با مقاومت برشی بالا می باشند. همچنین وجود خاك هاي گچی ، عبور گسل از نزدیکی ساختگاه و وجود لایه هاي خاك با پتانسیل تورم متوسط ، از مخاطرات طبیعی هستند که باید در طراحی سازه به آنها توجه نمود.


کلمات کلیدي:

تصفیه خانه فاضلاب، دشت مشهد، ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، سازه

نویسندگان :

سعید محمدي ، غلامرضا لشکري پور ، روح الله محمد ولی سامانی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تصفیه خانه فاضلاب , دشت مشهد , ژئوتکنیک , زمین شناسی مهندسی , سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 984
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از تکنیکهای دور سنجی در استخراج شکستگی ها در مقیاس ناحیه ایی بمنظور تعیین مناطق مناسب جهت حفر تونل

 

استفاده از تکنیکهای دور سنجی در استخراج شکستگی ها در مقیاس ناحیه ایی بمنظور تعیین مناطق مناسب جهت حفر تونل

 

کلمات کلیدی:

دور سنجی ، ژئوتکنیک ، شکستگی ، گسل ، سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دور سنجی , ژئوتکنیک , شکستگی , گسل , سیستم اطلاعات جغرافیایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1451
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه