<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثير ايجاد ديواره هاي فومي دراطراف پي بر كاهش نشست هاي لرزه اي ساختمان

خلاصه
معيارهاي اصلي در طراحي فونداسيون در مهندسي پي، تعيين و كنترل ظرفيت باربري نهائي و نشست خاك ميباشد. به عبارت ديگر فونداسيون بايد بتواند در زمان بهره-برداري بار را به صورت ايمن به خاك منتقل نمايد، بطوريكه نه تنها خاك دچار گسيختگي نگردد بلكه نشست نيز از حد مجاز بيشتر نشود. جهت حصول به اين مطلب،تاكنون روشهاي مختلفي نظير فرآيندهاي مكانيكي تراكم، تحكيم، زهكشي و فرآيندهاي شيميايي نظير اصلاح، تثبيت و يا استفاده از عناصر مسلح كننده (الياف،ژئوگريد، سپركوبي، شمعكوبي و...) جهت تقويت خاك به كار گرفته شده است. در اين تحقيق از مصالح ژئوفوم بر پايه پلي استايرن با خاصيت كاهش تنشهاي ناشياز بارهاي قائم در لايههاي زيرين و كاهش بار افقي خاك در ديوارها، به عنوان عايق ارتعاشي و ميراگر در كاهش نشست لرزهاي خاك استفاده شده است. بدين منظورپرداخته شده و نتايج حاصله با مدلي بدون ديواره فومي مورد ارزيابي قرار خواهد PLAXIS به مدلسازي رفتار ديوارهاي فومي در اطراف پي با استفاده از نرم افزار گرفت.

كلمات كليدي:

ژئوفوم . عايق ارتعاشات . نشست لرزه اي . PLAXIS .

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوفوم , عايق ارتعاشات , نشست لرزه اي , PLAXIS , ,
:: بازدید از این مطلب : 409
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی عددی لرزه ای دیوار حایل با ژئوفوم

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار حایل . ژئوفوم . میز لرزان . اجزای محدود . تحلیل دینامیکی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حایل , ژئوفوم , میز لرزان , اجزای محدود , تحلیل دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 350
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار مقاومتی مخلوط خاک و ژئوفوم با درصدهای وزنی و اندازه های مختلف ژئوفوم

خلاصه
در اين مقاله، با استفاده از آزمايشهاي برش مستقيم و تكمحوري، ويژگيهاي مقاومتي مخلوط ماسه ژئوفوم و رس ژئوفوم بررسي شده است. آزمايشهاي برش - -  درصد وزني ژئوفوم و - / 1 و 0 /4 ،1/ 011 و 011 کيلو پاسکال انجام شده است. مخلوطهاي ماسه ژئوفوم با 00 ، 01 سانتيمتر تحت سه تنش قائم 01 × مستقيم در قالب 01 / 1 و 10 / با دو اندازه ريز)عبوري از الك 4( و درشت )مانده روي الك 4( بازسازي شدهاند. مقدار درصد وزني ژئوفوم در نمونههاي رسي در آزمايش تكمحوري 10 درصد وزني رس بوده است. نتايج به دست آمده از آزمايشها نشان ميدهد که با افزايش درصد وزني ژئوفوم، زاويه اصطکاك، ميزان اتساع در ماسه و همچنين مقاومت تك محوري رس کاهش و چسبندگي ظاهري در مخلوط ماسه ژئوفوم افزايش مييابند. با افزايش تنشهاي قائم در مخلوط ماسه و ژئوفومر)با درصد وزني يکسان - ژئوفوم( مقاومت برشي افزايش و اتساع کاهش مييابد.رمخلوط ماسه ژئوفوم درشت )در يك درصد وزني يکسان ژئوفوم( داراي مقاومت برشي و ميزان اتساع بيشتري - نسبت به مخلوط ماسه ژئوفوم ريز است. -


کلمات کلیدی:

ژئوفوم، پلیاستایرن، مقاومت برشی، مقاومت تک محوری

نویسندگان :

علی نژاد شیرازی ، هومن حیدریان، محمدرضا جم

 

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوفوم , پلیاستایرن , مقاومت برشی , مقاومت تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 660
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر درصد وزنی ژئوفوم بر ویژگیهاي مقاومتی خاكهاي سبک شده با دانههاي ژئوفوم

خلاصه
ژئوفومها، پر کنندههاي سبک وزنی هستند که براي بهبود برخی از خصوصیات ژئوتکنیکی خاكها نظیر تورمزایی و . . . استفاده میشوند. ژئوفومها از نوع پلیاستایرن داراي چگالی پایین در حدود یک درصد چگالی خاك هستند. از این مواد پرکننده و سبک وزن براي ساخت و ساز بر روي خاكهاي نشستپذیر و ضعیف و همچنین در مکانهایی که پایداري شیروانی و نشست اهمیت داشته باشد، استفاده میشود. در این مقاله، با استفاده از آزمایشهاي بر ش مستقیم و تکمحوري، ویژگیهاي  و 200 کیلو پاسکال ، 10 سانتیمتر تحت سه تنش قائم 50 × مقاومتی مخلوط ماسه-ژئوفوم و رس- ژئوفوم بررسی شده است. آزمایشهاي برش مستقیم در قالب 10  درصد وزنی ژئوفوم بازسازي شدهاند. مقدار درصد وزنی ژئوفوم در نمونههاي رسی در آزمایش / 0 و 5 /4 ،0/ انجام شده است. مخلوطهاي ماسه-ژئوفوم با 25  درصد وزنی رس بوده است. نتایج به دست آمده از آزمایشها نشان میدهد که با افزایش درصد وزنی ژئوفوم، زاویه اصطکاك، میزان اتساع / 0 و 02 / تکمحوري 03 در ماسه و همچنین مقاومت تک محوري رس کاهش و چسبندگی ظاهري در مخلوط ماسه - ژئوفوم افزایش مییابند. با افزایش تنشهاي قائم در مخلوط (dilation) ماسه و ژئوفوم(با درصد وزنی یکسان ژئوفوم) مقاومت برشی افزایش و اتساع کاهش مییابد.


کلمات کلیدي:

ژئوفوم، پلیاستایرن، مقاومت برشی، مقاومت تک محوري

نویسندگان :

هومن حیدریان ، علی نژادشیرازي ، سید علیرضا ناصحی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوفوم , پلیاستایرن , مقاومت برشی , مقاومت تک محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 635
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر عمق نصب، عرض و جرم مخصوص مانع در جداسازی فعال ارتعاشات ناشي ازانفجاردرخاک بهوسیله ژئوفوم

در هنگام وقوع انفجار، قسمت زیادی از ارتعاش حاصل، از طریق خاک به سازهها منتقل مي شود و آسيب های زیادی به آن ها مي رساند.چه این انفجار به صورت خودخواسته (حفاری یا آزمایش سلاح)، یا به صورت تحميلي (وقوع جنگ) باشد. در صورت جداسازی مناسب سازه های زیرزميني مانند پناه گاه ها و انبار مهمات و شالوده سازه های مهم و حساس نظير پالایشگاه ها، آشيانه هواپيماها، بيمارستان ها و آزمایشگاه های حساس و مهم، آسيب های ناشي از انفجار به این گونه سازه ها به مقدار زیادی كاهش پيدا مي كند. این پژوهش به منظور تخمين ميزان LS-Dyna كارایي ژئوفوم به عنوان مانع جداساز در كاهش بار ناشي از انفجار و همچنين تأثير برخي از عوامل مهم، به وسيله نرم افزار اجزاء محدود انجام شده است. مدل های تحليل شده با این نرم افزار، دارای سه نوع ژئوفوم با جرم مخصوص متفاوت و سه عرض و چهار عمق نصب مختلف، برای بررسي همزمان تأثير عمق نصب، جرم مخصوص و عرض مانع بر ميزان كاهش ارتعاش ناشي از انفجار است. در این مقاله برای بررسي ميزان كاهش ارتعاش، شتاب سازه مورد محافظت و سازه محافظت نشده (شاهد) مطالعه شده است. درنهایت این نتيجه حاصل شد كه ژئوفوم با جرم مخصوص كمتر، عمق و عرض بيشتر، دارای تأثير بيشتری در كاهش ارتعاش دارد. البته این بدان معني نيست كه بيشترین تأثير همزمان در مانع با عمق بيشتر، جرم مخصوص كمتر و عرض بيشتر است؛ بلکه برای هر یک از پارامترهای فوق ميزان بهينه ای وجود دارد .


کلمات کلیدی:

جداسازی فعال، ژئوفوم، بار انفجار، ارتعاش، اجزاء محدود

نویسندگان :

مسعود مکارچیان(گروه مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا)

سیدمحسن احمدی (گروه مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جداسازی فعال , ژئوفوم , بار انفجار , ارتعاش , اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه