<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر عرض پله و زاویه دیواره بر عملكرد دیوارهاي دو پله اي مسلح شده با ژئوگرید

خلاصه
دیوارهاي خاك مسلح ژئوگریدي بدلیل شرایط هندسي و از طرفي ارزان بودن مصالح نسبت به انواع دیگر دیوارها، توانسته اند به مقدار زیاديمشکل پایدار سازي در مناطق با خاك ضعیف را حل كنند، اما اگر اجراي دیوار خاك مسلح با ارتفاع بالا مد نظر باشد، ابعاد دیوار بسیار بزرگ وحجم عملیات خاكي بسیار زیاد مي گردد، از آن رو با تبدیل دیوار از مقطع یکپارچه به دیوار طبقاتي مي توان ابعاد دیوار را كاهش داد، به اینترتیب علاوه بر افزایش ضریب اطمینان پایداري و كاهش تغییر شکل تاج دیوار، میتوان حجم عملیات خاكبرداري و خاكریزي، مقدار ژئوگریدمصرفي در بدنه دیوار و در نهایت هزینه اجرا كاهش ميیابد. امروزه مزیت هاي دیوارهاي مسلح طبقاتي، نسبت به دیوارهاي یکپارچه، مهندسین رابه سوي طراحي این دیوارها هدایت كرده است. در این تحقیق اثر عرض پله و زاویه دیواره بر عملکرد دیوارهاي دو پله اي ژئوگریدي بررسيگردیده است. بدین منظور از تحلیل استاتیکي با استفاده از نرم افزار پلاكسیس كمک گرفته شده است و نتایج این مطالعات عددي، با نتایجمطالعات تجربي و عددي صورت گرفته مقایسه شده و بیانگر این مطلب است كه مطالعات عددي صورت گرفته در این تحقیق تطابق مناسبي بانتایج تجربي و عددي دارد. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و مقایسه نتایج با یکدیگر نتیجه گیري مي گردد كه افزایش فاصله افقي در پله هاو كاهش زاویه دیوار باعث افزایش پایداري دیوار خاك مسلح و كاهش نیروي كششي بسیج شده و همچنین كاهش تغییر مکان افقي حداكثر درهر دو دیواره بالایي و پایین میشود كه این امر ثابت میکند هر دو دیواره بر روي یکدیگر تاثیر متقابل میگذارند اگرچه دستورالعمل ادارهفقط به تاثیر دیوار بالایي  ، (FHWA) بزرگراههاي آمریکا به عنوان سربار بر روي دیوار پایین مي پردازد.


کلمات کلیدی:

دیوار مسلح طبقاتی . ژئوگرید . تحلیل استاتیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار مسلح طبقاتی , ژئوگرید , تحلیل استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 85
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی ژئوگرید در زیرسازی مسیر راه آهن بافق یزد

چکیده
امروزه ژئوگریدها در زمینه های گوناگون مهندسي از جمله مهندسي راهآهن استفاده ميشوند. تنوع زیاد هندسي و مشخصات مصالح درمحصولات ژئوگرید باعث ابهام در ارزیابي كاركرد این مصالح ميگردد، لذا تحقیقات گستردهتری در این زمینه لازم است. با توجه به رویکردجدید وزارت راه و شهرسازی، ساخت و توسعه بیش از سیزده هزار كیلومتر راهآهن در دستور كار قرار گرفته است كه تقریبا نیمي از آن در مناطقبیاباني و كویری با بستر ریزدانه قرار مي گیرد. به كارگیری ژئوگریدها با هدف بالابردن ضریب اطمینان پایداری خاكریز در برابر لغزش، نشست وهمچنین كاهش حجم عملیات خاكریزی مي تواند منجر به كاهش مدت زمان ساخت و هزینههای تمامشده پروژهها شود.در این پژوهش ابتدا آزمایشات مکانیک خاک بر روی نمونههای خاک مسیر راهآهن بافق-یزد انجام گردید، سپس مدل دوبعدی اجزا محدودمورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان مي دهد كه ژئوگرید مي تواند عملکرد مثبتي در كاهش نشست روسازی راه آهن ساخته شده بر رویبسترهای بسیار ضعیف داشته باشد. تقویت بسترهای ضعیف با لایه های ژئوگرید منجر به جلوگیری از انجام خاكبرداری ها و خاكریزی های غیرضروری ميشود كه خود به طور مستقیم باعث كاهش قیمت تمامشده )به واسطه كاهش بارگیری و حمل خاک، مصرف آب و عملیات پخش،رگلاژ و كوبیدن( و همچنین كاهش زمان مورد نیاز اجرای زیرسازی راهآهن و تخریب كمتر محیط زیست به واسطه برداشت كمتر از معادن شود.


کلمات کلیدي:

ژئوگرید . راه آهن . روسازي راه آهن . آباکوس

 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , راه آهن , روسازي راه آهن , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر تسلیح بالشتک شنی بر رفتار بار نشست گروه شمع با عدم اتصال دال سر شمع به شمع ها

خلاصه
امروزه استفاده از رادیه شمع ها بمنظور ترکیب اثر رفتار پی سطحی و پی عمیق مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است که در آن شمع ها نقشکاهندهی نشست را دارند و تنش ها را به لایه های با مقاومت برشی بالاتر انتقال میدهند. بدلیل توزیع بهتر تنش در سر شمع ها و عدم وجود تمرکزتنش تحت بارهای بزرگ قائم و افقی میتوان از لایهی بالشتک شنی در زیر دال سر شمع استفاده نموده و شمع ها را بعنوان مسلح کننده و بصورتمنفصل از دال در زیر بالشتک استفاده نمود. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از مدلسازی عددی در نرم افزار ABAQUS به بررسی اثر وجودژئوگرید در بالشتک شنی و نقش موثر آن در بهبود رفتار بارنشست گروه شمع منفصل پرداخته شود . در این بررسی اثر موقعیت یک لایه ژئوگریدو نیز تعداد لایه های ژئوگرید مورد ارزیابی قرار گرفته اند. که در نتیجه آن، با افزایش تعداد لایه های ژئوگرید و نیز با نزدیک شدن لایهی ژئوگرید به سر شمع رفتار گروه شمع منفصل بهبود بیشتری مییابد.


کلمات کلیدی:

گروه شمع منفصل . ژئوگرید . ABAQUS . بالشتک شنی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع منفصل , ژئوگرید , ABAQUS , بالشتک شنی ,
:: بازدید از این مطلب : 104
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر تسلیح لایه ی ماسه ای با ژئوگرید و ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری بسترهای رسی نرم

خلاصه
ازجمله خاکهایی که برای احداث سازه بر روی آنها نیاز به بهسازی دارد، بسترهای رسی نرر اسرتا ایرن خراک هرا بررخف حالرتخشک، در حالت اشباع و رطوبت بالا دارای ظرفیت باربری کم و نشست زیادی میباشند و به سبب آن، موجب تغییرشکلهای مخرردر سازهی مستقر بر آنها میگرددا در این تحقیق، بهمنظور افزایش ظرفیت باربری خاک رس نرر ، از لایره هرا ی ماسره ای مسرل شرده براژئوگرید و ژئوتکستایل استفاده شده استا به این منظور از سره نروع ژئوگریرد GG1 ، GG2 و GG3 و دو نروع ژئوتکسرتایل GT1 وGT2  بهکار گرفته شده استا محل قرارگیری ژئوگریدها و ژئوتکستایلها در وسط لایهی ماسه و مرز دو لایهی رس نر و ماسره برودهاستا در آزمایشها از دستگاه CBR و پی دایرهای با قطر ٥۰ میلیمتر استفاده شده است و تغییرات فشار نشست نمونهها انردازه گیرری -شده استا نتایج نشان میدهند که تسلی لایهی ماسهای سطحی روی بستر رس نر با ژئوگریرد و ژئوتکسرتایل برر ظرفیرت براربری بسرتر رس نر میافزایدا همچنین استفاده از ژئوگرید موجب افزایش ظرفیت باربری بیشتری نسبت به ژئوتکستایل میگردد.


کلمات کلیدی:

رس نر . ماسه . ژئوگرید . ژئوتکستایل . CBR

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس نر , ماسه , ژئوگرید , ژئوتکستایل , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 115
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

سهم اعضای متقاطع عرضی در اندرکنش ماسه ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم

خلاصه
سهم اعضای مقاطع عرضی ژئوگرید در اندرکنش خاک ژئوگرید تحت آزمایش های بیرون کشش به دفعات بررسی شده لیکن در این خصوص -تحت آزمایش برش مستقیم، بطور ویژه پرداخته نشده است. در مقاله حاضر نتایج حاصل از یک برنامه جامع آزمایش برش مستقیم با هدف ارزیابی03 سانتیمتر، از سه نوعماسه با دانهبندیهای × سهم اعضای مقاطع عرضی ژئوگرید ارائه گردیده است. در آزمایشهای برش مستقیم با ابعاد 03مختلف و دو نوع ژئوگرید با مقاومتهای کششی و ابعاد و الگوهای چشمههای متفاوت استفاده شده است. یک مدل ساده برای ارزیابی سهم مقاطععرضی ژئوگرید در مقاومت برشی اندرکنش تحت آزمایش برش مستقیم پیشنهاد شده است. به طور خاص، تحلیل نتایج نشان میدهد که مقاطع عرضی ژئوگرید مورد استفاده در این تحقیقات، حدودا" 3 تا 11 درصد مقاومت برشی اندرکنش را تامین می نمایند.


کلمات کلیدی:

ژئوگرید . اندرکنش . خاک مسلح . مقاومت مقاوم . آزمایش برش مستقیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , اندرکنش , خاک مسلح , مقاومت مقاوم , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 131
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف روی رفتار ستون های سنگی استفاده شده در بسترهای رسی

خلاصه
مطابق نتایج حاصل ازآزمایش های انجام گرفته روی ستون های سنگی تکی، مشاهده شده است که عمده نوع خرابی در آنها، خرابیناشی از خمره ای شدن است. خمره ای شدن ستون های سنگی، به طور معمول در عمقی بین D تا 2D رخ می دهد. دورپیچ کردنستون های سنگی شناور، ضمن جلوگیری از وقوع انبساط جانبی در ستون سنگی، به مقدار قابل ملاحظه ای باعث افزایش ظرفیتباربری و کاهش نشست سیستم پی می شود. ستون های سنگی بدون دورپیچ تحت بارگذاری، دچار خرابی ناگهانی می شوند درحالیکه ستون های سنگی با دورپیچ، رفتار الاستیک از خود نشان می دهند. تاثیر دورپیچی در قسمتی از طول ستون های شناور، بیشتر از دورپیچی در تمام طول ستون می باشد. در این مقاله پارامترهایی راکه بر روی رفتار ستون سنگی موثرند، بررسی می کنیم.

کلمات کلیدی:

ستون سنگی . ژئوگرید . تانک آزمایش . خمره ای شدن

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , ژئوگرید , تانک آزمایش , خمره ای شدن ,
:: بازدید از این مطلب : 323
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی کارآیی ژئوگرید در کاهش نشست پی های سطحی واقع بر لنز ماسه ای روانگرا

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوگرید . پی نواری . روانگرایی . آنالیز دینامیکی . FLAC2D

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , پی نواری , روانگرایی , آنالیز دینامیکی , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 394
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر تقویت بستر در کاهش نشست سطح راه با استفاده از ژئوگرید (بررسی نتایج میدانی و مقایسه آن با تحلیل عددی)

خلاصه
افزایش رشد ترافیک سالیانه وهمچنین تاثیر بارهای ناشی از عبور وسایل نقلیه سنگین در سطح راههای کشور موجب شده است تا خرابی و اضمحلال سیستم هایروسازی زود ترازموعدمقرر فرا رسد. یکی از مهمترین عوامل در افزایش عمر راه های احداث شده بر روی زمین ها ی سست ، تقویت وتثبیت بستر راه ها می باشد.تجربیات متعدد در این زمینه ثابت نموده است که در صورت عدم بهسازی ، لایه های روسازی راه با سرعت بسیار زیاد تحت تاثیر عوامل ترافیکی و محیطی تخریب شدهو از این رو خسارات هنگفتی به سرمایه های ملی کشور وارد می شود. به منظور برطرف نمودن این نوع مشکلات،می توان ازشبکه های ژئوسنتتیکی دربستر و یا سایر لایههای روسازی استفاده نمود.اثر مستقیم استفاده از این شبکه ها ،توزیع بهتربارهای ترافیکی روی بستروجلوگیری از نشست های موضعی ونامتقارن می باشد. ژئوسنتیکهاموادی هستند که همگام با پیشرفت صنعت پتروشیمی با استفاده از انواع مختلف پلیمرها ساخته می شوند واستفاده از آن ها به عنوان مصالحی جدیددر بهسازی وتسلیح راه ها مورد استقبال قرارگرفته است . ازمیان انواع ژئوسنتتیک ها، گروههای ژئوتکستایل و ژئوگریدها بیشترین کاربرد را در امر بهسازی وتسلیح بستر راه را دارند.در این مقاله، ابتدا نتایج استفاده از تسلیح کننده در بستر، بر روی عملکرد روسازی یک مقطع آزمایشی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس با استفاده از روش عددی المانمحدود ،تاثیرپارامترهای مکانیکی روی نتایج آزمایش میدانی،شبیه سازی گردیده و مورد مطالعه قرار می گیرد .


کلمات کلیدی:

ژئوگرید . المان محدود . مسلح سازی . نشست . آباکوس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , المان محدود , مسلح سازی , نشست , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 285
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تحلیل عددی و آزمایشگاهی دیوار خاک مسلح شده با ژئوگرید

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاک مسلح . ژئوگرید . نرم افزار پلکسیس

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک مسلح , ژئوگرید , نرم افزار پلکسیس ,
:: بازدید از این مطلب : 496
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اندرکنش خاک - ژئوگرید بوسیله آزمایش های برش مستقیم و بیرون کشش

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوگرید . اندرکنش . خاک  مسلح . مقاومت مقام . آزمایش بیرون کشش

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , اندرکنش , خاک مسلح , مقاومت مقام , آزمایش بیرون کشش ,
:: بازدید از این مطلب : 555
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آبان 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه