<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاربرد تحلیل هزینه دوره عمر در طراحی بهینه سیستم های کنترل غیرفعال

خلاصه
در مناطق لرزه خیز، لزوم بهسازی سازه های موجود که اغلب بر اساس آیین نامههای قدیمی طرح شده و معیارهای عملکردی آیین نامههای جدید راارضا نمیکنند ضروری به نظر میرسد. اخیرا، تحلیل هزینه دوره عمر به عنوان یک ابزار کارآمد جهت مقایسه گزینههای مختلف طراحی یا بهسازیو انتخاب گزینه نهایی بر مبنای هزینه دوره عمر حداقل مطرح شده و در بهینه سازی عملکرد سازه ها نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنینسیستمهای کنترل غیرفعال که به عنوان یک استراتژی در بهسازی لرزهای سازهها رشد چشمگیری داشته اند، با افزایش سختی سازه و اضافه کردنیک میرایی معادل، سبب استهلاک انرژی حاصل از زلزله میشوند. در این پژوهش، تحلیل هزینه دوره عمر به عنوان ابزاری جهت طرح بهینهسیستمهای کنترل غیرفعال به منظور بهبود عملکرد لرزه ای ساختمانها، در یک چارچوب احتمالاتی معرفی و مورد بررسی قرار میگیرد. مطالعهموردی کاربرد بهینهسازی بر پایه هزینه دوره عمر انجام گرفته و نتایج، نشان دهنده کارایی این چارچوب میباشد. علاوه بر این، نتایج عددی نشانمیدهند که رسیدن به جواب بهینه در چارچوب معرفی شده بیشتر تحت تاثیر خرابیهای حاصل از زلزلههای با شدت پایین میباشد که در عین ایجاد خرابی کمتر نسبت به زلزلههای شدید، احتمال وقوع بالاتری دارند.


کلمات کلیدی:

هزینه دوره عمر . هزینه خرابی . ارزیابی لرزهای . کنترل غیرفعال . طراحی بر اساس عملکرد

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هزینه دوره عمر , هزینه خرابی , ارزیابی لرزهای , کنترل غیرفعال , طراحی بر اساس عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 306
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی میراگر هاي ویسکوز تقویت شده با ابزارهاي مکانیکی در سازه هاي چند درجه آزادي

خلاصه
در این مقاله روشی براي افزایش کارآیی سیستم کنترل غیرفعال براي سازه هاي چند طبقه ارائه شده است. میراگرهاي غیرفعال براي بهبود پاسخ سازه در طی زلزله استفاده می شوند که در اینجا براي بدست آوردن مشخصات این میراگرها از تئوري کنترل بهینه 1 استفاده شده است. بهینه سازي باعث به وجود آمدن سطوح متفاوتی از میرایی در هر طبقه می شود. در نتیجه استفاده از چندین میراگر با مشخص ههاي میرایی متفاوت در هر طبقه الزامی می شود که اسباب زحمت بوده و هزینهبر می باشد. در این مقاله روشی بر مبناي استفاده از میراگرهاي ویسکوزِ متداول مطرح شده است. به منظور بررسی این سیستم، تحلیل عددي یک قاب برشی ساختمان هفت طبقه ارائه شده است. نشان داده می شود که پاسخ سازة کنترل شده با سیستم پیشنهادي، نزدیک به پاسخ سازه اي است که با میراگرهاي ویسکوز، طبق تئوري کنترل بهینه، کنترل شده باشد. در نهایت بهبود اساسی در رفتار سازه کنترل شده با روش پیشنهادي در مقایسه با نوع کنترل نشده مشاهده شد.


کلمات کلیدي:

کنترل غیرفعال، میراگر ویسکوز، بهینهسازي، اهرم مکانیکی

نویسندگان :

بهنام سرابی میانجی ، فریدون امینی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کنترل غیرفعال , میراگر ویسکوز , بهینهسازي , اهرم مکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1067
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

طراحی بهینهی ستون مایع میراگر چندگانه در سازه های غیر خطی برای کاهش پاسخ لرزه ای ساز هها

دراینمقاله به طراحي بهينهي ستونمایع ميراگرچندگانه (MLCD) برای كاهشارتعاشاتسازههای غيرخطيهيسترسيس تحت اثرزلزله پرداخته شدهاست. روش مورد بر اساس تعریف یک مسئله بهينه سازی بوده كه مينيمم سازی ماكزیمم تغيير مکان جانبي نسبي سازه به عنوان تابع هدف و MLCD استفاده برای طراحي بهينه به عنوان متغيرهایمسئله بهينه سازی در نظر گرفته شده است. با توجه به پيچيدگي مسئلهي بهينهسازی، برای حل آن از الگوریتم ژنتيک MLCD پارامترهای استفاده شده است.برای آناليز عددی،قاببرشي 8 طبقه با منحني هيسترسيس دو خطي تحتارتعاشاغتشاشسفيدقرارگرفتهو برای مقادیر مختلف درصد جرمي (GA) روی سازههای غيرخطي نشان مي- MLCD پرداخته شده است. نتایج بدست آمده موثر بودن روش پيشنهادی را در طراحي MLCD به طراحي بهينهي مکانيزم دهد. همچنين نتایج بدست آمده حاكي از آن است كه پاسخ لرزهای سازههای كنترلشده به ميزان قابل توجهي كاهش یافته كه ميزان كاهش با افزایش درصد جرمي افزایش مييابد .

کلمات کلیدی:

کنترل غیرفعال، ستون مایع میراگرچندگانه، سازهی غیرخطی، بهینه سازی

نویسندگان :

مریم پرورش(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزل ه ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران)

محتشم محبی(استادیار،دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران)

علیرضا فلاح (کارشناسی ارشد مهندسی زلزل ه ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کنترل غیرفعال , ستون مایع میراگرچندگانه , سازهی غیرخطی , بهینه سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی قابلیت میراگرهای ویسکوز مایع خطی برای بهسازی لرزهای قابهای بتن مسلح

تجربه زلزلههای گذشته نشاندهنده عدم مقاومت کافی سازههای طرح شده در گذشته در برابر نیروهای واقعی زلزله است.در چنین شرایطی مطالعه آسیب پذیری سازههای موجود و ارائه طرح بهسازی آنها که توجیه فنی و اقتصادی نیز داشته باشد حائز اهمیت است. امروزه از سیستمهای کنترل غیرفعال سازهها به شکل موفقیتآمیزی جهت کاهش پاسخ سازهها در مقابل زلزله استفاده میشود. یکی از سیستمهای کنترل غیرفعال سازهها، میراگر ویسکوز مایع است که این میراگر از جمله کاربردیترین ابزار کنترل پاسخ سازهها میباشد که با تکنولوژیهای مختلف به منظور کاهش پاسخ سازهها در برابر تحریکات لرزهای و مقاوم سازی سازههای موجود به کار میرود. در این مقاله به بررسی تاثیر میراگرهای ویسکوز مایع خطی بر بهسازی لرزهای سازههای بتن مسلح پرداخته میشود. برای این منظور یکقاب خمشی بتنی 10 طبقه براساس آییننامههای طراحی ایران طراحی شده و عملکرد آن در حالتی که با میراگر ویسکوز مایع بهسازی شده است با استفاده ازروشتحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و بر مبنای دستوالعمل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که SAP بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود )نشریه 360 ( در نرم افزار 2000 پاسخ لرزهای سیستمهای بهسازی شده به میزان قابل توجهی کاهش یافته و سطح عملکرد لرزهای سازه بهبود یافته است .


کلمات کلیدی:

کنترل غیرفعال، میراگر ویسکوز مایع خطی، بهسازی لرزهای، سازههای بتن مسلح، سطح عملکرد

نویسندگان :

کبری عاقبتی(دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی زلزله، دانشگاه محقق اردبیلی)

محتشم محبی (استادیار،دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کنترل غیرفعال , میراگر ویسکوز مایع خطی , بهسازی لرزهای , سازههای بتن مسلح , سطح عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 1582
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه