<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاربرد شمع بتنی مسلح در کاهش گسترش جانبی ناشی از روانگرایی

خلاصه
پاسخ پایه های شمع به گسترش جانبي ناشي از روانگرایي همچنان یک مشکل پیچیده است. یک آزمایش میز لرزه برای بررسي واكنش یک شمعبتني مسلح پشت شمع صفحه ای دیوار ساحل)اسکله( به علت جریان خاك جانبي ناشي از مایع سازی انجام شد. دیوار ساحلي برای ایجاد تغییرشکل جانبي بزرگ زمین ناشي از روانگرایي استفاده شد. ویژگي های نمونه شمع و خاك ثبت و تجزیه و تحلیل مي شود. توجه ویژه به واكنششمع به گسترش یکنواخت است. یک سناریوی توزیع فشار با فشار جانبي مثلثي از لایه پوسته مایع نشده و فشار جانبي یکنواخت از لایه مایع شدهبالایي پیشنهاد شد. یک مدل تحلیلي ساده بر مبنای معادله كلاسیک برای شعاع الاستیکي پایه، برای ارزیابي رفتار غیرخطي شمع استفاده شد. بر ایناساس، مدل برای نشان دادنمشاهدات تجربي كالیبره شد. سپس، پارامترهای كلیدی برای پاسخ ناپیوستگي غیرخطي مشخص شد. شبیه سازی هانشان دادند كه مدل، تغییر شکل جانبي شمع را كم توجیه مي كند و گشتاور كه رفتار خطي شمع فرض مي شود، ناچیز است. قطر شمع بزرگتر بانگه داشتن سختي ثابت مي تواند به شدت باعث افزایش گشتاور و جابجایي شمع شود. با این وجود، نیروی محوری از سازه فوقاني تمایل به افزایشپاسخ های شمع را تا حدودی دارد. این مطالعه علاوه بر درك فعلي مطالب گفته شده رفتار شمع تحت گسترش جانبي را نیز مورد بررسي قرار ميدهد. در نهایت، مطالعات آزمایشي در مقیاس وسیع دیگری به منظور ارائه داده های بیشتر برای كالیبراسیون فشار جریان خاك و ارزیابي رفتار غیر ارتجاعي شمع ها به دلیل گسترش جانبي خاك روانگرا ضروری است.


کلمات کلیدی:

گسترش جانبی . روانگرایی . گروه شمع . آزمایش میز لرزان

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسترش جانبی , روانگرایی , گروه شمع , آزمایش میز لرزان ,
:: بازدید از این مطلب : 95
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثرات اندرکنشي شمع های مجاور در گروه تحت گسترش جانبي ناشي از روانگرايي با استفاده از آزمايشهای ميز لرزه 1g  

خلاصه
به بررسي رفتار اندركنشي شمعهای مجاور در گروه شمع با آرایشهای مختلف در برابر g در این مقاله، با استفاده از تعدادی آزمایش میز لرزهگسترش جانبي ناشي از روانگرایي و بخصوص نحوه توزیع فشار جانبي ناشي از گسترش جانبي بین شمعهای مختلف گروه پرداخته شده است.درک نحوه توزیع این فشار ميتواند به حصول طرح بهینه در طراحي گروه شمع متشکل از شمعهای متعدد كه معمولاً در سازههای ساحلي متداولاست، كمک شایاني نماید. در حین آزمایشهای انجام شده در این تحقیق، پارامترهای مختلف رفتار خاک و شمع حین گسترش جانبي شاملتاریخچه زماني شتاب، فشار آب حفرهای اضافي و جابجایي خاک در میدان آزاد و همچنین جابجایي و لنگر خمشي ایجادشده در شمعهای مدلثبت شده است. در نهایت بمنظور بررسي دقیق اثرات اندركنشي شمعهای مختلف موجود در موقعیتهای مختلف گروه و عوامل موثر بر آن، نتایجثبت شده مورد بحث و بررسي دقیق قرار گرفته است.


کلمات کليدی:

گسترش جانبی . روانگرایی . گروه شمع . مدلسازی فيزیكی . ميز لرزه 1g  

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسترش جانبی , روانگرایی , گروه شمع , مدلسازی فيزیكی , ميز لرزه 1g ,
:: بازدید از این مطلب : 93
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه مروری پارامترهای موثر بر تحلیل و طراحی شمع های با رفتار سخت در خاک های روانگرا در حالت های فاز سیکلی و گسترش جانبی

چکیده
شمع ها عموما جهت انتقال بارهای عمودی روسازه به محیط باربر طراحی می شوند. به همین علت شمع ها نسبت بهبارهای جانبی مانند بارهای ناشی از لرزش شدید زمین آسیب پذیر هستند. هنگام وقوع روانگرایی به علت از دست رفتنمقاومت و سختی خاک، شمع قرار گرفته در خاک مهار جانبی خود را از دست م یدهد و آسیب پذیری آن بیشترمی شود. وقوع روانگرایی به سبب حرکت خاک روان شده نیروی زیادی به شمع اعمال می کند و آسیب شدیدی بهروسازه ها وارد م یشود. این تحقیق، نکات برجسته اندرکنش خاک شمع در خاک های روانگرا مربوط به تحقی قهای -گذشته ی آزمایشگاهی، تحلیلی و اجزاء محدود را ارائه میکند. پدیده های مورد بحث در این تحقیق مواردی مانندناپایداری کمانشی شمع، پدیده اتساع لحظه ای خاک روانگرا، اثر روانگرایی بر ارتعاشات سیستم شمع روسازه، اثرات - یخبندان و موارد دیگر می باشد.


کلمات کلیدی:

روانگرایی . گسترش جانبی . اندرکنش خاک سازه . ناپایداری کمانشی . اتساع لحظه ای

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , گسترش جانبی , اندرکنش خاک سازه , ناپایداری کمانشی , اتساع لحظه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 683
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عددی میزان جابجایی افقی ناشی از گسترش جانبی در سطح زمین با بهره گیری از مکانیک سیالات

خلاصه
تغییر شکل جانبی لایه های خاک مستعد روانگریی نسبت به دیگر پدیده های ناشی از روانگرایی، جزء پر مخاطره ترین مواردی است که خرابی های زیادی را درهنگام زلزله و بعد از روانگرا شدن خاک به بار می آورد. محققین زیادی با انجام آزمایش بر روی ماسه اشباع و با بررسی نتایج به این نتیجه رسیدن که رفتار ماسه درطول و بعد از روانگرایی همانند سیال غیر نیوتنی می باشد. سیال غیر نیوتنی به سیالی گفته می شود که با افزایش نرخ کرنش از میزان ویسکوزیته سیال کاسته می شود.در این تحقیق نیز با بهره گیری از این نتیجه برای ماسه در حالت روانگرایی و گسترش جانبی، ماسه اشباع نوادا بصورت یک سیال غیرنیوتنی در نظر گرفته شده و دربه عنوان سیال ویسکوز مدل شده است. در مطالعه حاضر، نتایج جابجایی افقی بدست آمده از دو نوع شرایط مرزی )متقارن و پریودیک( در FLOW-3D نرم افزار سطح زمین با نتایج آزمایش سانتریفیوژ مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج نشان از قابل قبول بودن مدل عددی می باشد.

کلمات کلیدی:

روانگرایی . گسترش جانبی . ماسه اشباع . سیال غیرنیوتنی . FLOW-3D .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , گسترش جانبی , ماسه اشباع , سیال غیرنیوتنی , FLOW-3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 401
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی سه بعدی عددی ناپایداری شیب های ماسه ای در اثر روانگرایی هنگامی که زلزله عمود بر سطح شیبدار رخ دهد

خلاصه
روانگرایی خاکها و گسترش جانبی ناشی از آن (LATERAL SPREADING) که در نهشته های ماسه ای سست و اشباع رخ میدهد یکیاز پدیده های مخرب ناشی از زلزله میباشد که در ژئوتکنیک لرزه ای مورد توجه قرار میگیرد. اثرات مخرب این پدیده ها در کوبه ) 5991 ( ژاپن، چیچی ) 5999 ( تایوان، و ... موجب شده است که عوامل موثر بر رخداد این پدیده و سازوکارهای پیچیده آن مورد توجه محققین قرار گیرد. عواملی ازقبیل نوع خاک، دانه بندی، تراکم نسبی، درصد ریزدانه، درصد اشباع، نفوذ پذیری، لایه بندی، هندسه شیب و نظایر آن از یک سو، و مشخصاتتحریک لرزه ای نظیر دامنه موج، فرکانس غالب، زمان زلزله و نظایر آن از سوی دیگر موجب شده است که بررسی دقیق این مساله مستلزم حل چندمعادله دیفرانسیلی بطورهمزمان وهمبسته با شرایط مرزی خاص باشد تا بتوان درحد امکان پیچیدگی این عوامل را در تحلیل لحاظ نمود. در اغلبتحقیقات انجام شده تاکنون جهت بارزلزله با جهت شیب یکسان فرض شده است. تحقیق حاضر به بررسی پاسخ لرزه ای شیبهای ماسه ای سستاشباع به تحریک لرزه ای عمود بر جهت شیب میپردازد. تحلیلهای دینامیکی سه بعدی بصورت کاملا همبسته با استفاده از مدلهای رفتاری مناسبکه قادر به شبیه سازی رفتار غیر خطی محیطهای متخلخل اشباع در وضعیتهای زهکشی شده و زهکشی نشده هستند با استفاده از نرم افزارOPENSEES به انجام رسیده است. در این تحقیق بعد از اطمینان از صحت نتایج نرم افزار بر اساس مدلسازی عددی آزمایشهای سانتریفیوژVELACS1  و VELACS2 و بررسی نتایج بدست آمده ، اثرات تحریک عمود بر جهت شیب بر روی نهشته های ماسه ای در معرض روانگراییو گسترش جانبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که با توجه به پیچیدگی های طبیعت و احتمال رخداد زلزله در جهتهای مختلف، لازم است که اثر زلزله های عمود بر شیب نیز در تحلیلهای روانگرایی و گسترش جانبی مورد توجه قرار گیرد.


كلمات كلیدی:

روانگرايی . گسترش جانبی . تحلیل دينامیکی سه بعدی همبسته . عمود بر صفحه شیب

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرايی , گسترش جانبی , تحلیل دينامیکی سه بعدی همبسته , عمود بر صفحه شیب ,
:: بازدید از این مطلب : 603
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازي عددي گسترش جانبی ناشی از روانگرایی

خلاصه
زمین لرزه در ساختگاه هاي ماسه اي اشباع می تواند موجب روانگرایی شود. در صورتی که ساختگاه داراي شیبی هر چند ملایم نسبت به افق باشد، روانگرایی می تواند باعث ایجاد تغییر مکانهاي جانبی بسیار بزرگ در توده روانگرا شده گردد که گسترش جانبی نامیده می شود. در این مقاله با بکار گیري یک مدل رفتاري پیشرفته در قالب یک نرم افزار اجزاي محدود، پدیده گسترش جانبی شبیه سازي عددي شده است. در تحلیل هاي ارائه شده اثر تراکم خاك، عمق لایه روانگرا شده، شتاب بیشینه زمین لرزه و شیب لایه روانگرا شده بر گسترش جانبی بررسی شده است.


کلمات کلیدي:

زمین لرزه، روانگرایی، مدل رفتاري، ماسه، گسترش جانبی

نویسندگان :

علی یغفوري ، علی لشکري ، سید محمد بینش

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لرزه , روانگرایی , مدل رفتاري , ماسه , گسترش جانبی ,
:: بازدید از این مطلب : 954
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ای بر عدم قطعی تهای موجود در ارائه روابط تجربی پیش بینی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی

خرابي های ناشي از زلزله ممکن است به طور مستقيم منسوب به اثرات زلزله و يا نتيجه ی غيرمستقيم خرابي های آن باشند.گسترش جان ي با ي تغي ر يشکل جانبی زمین پد د یه ای م یباشد كه در نتیجه ی روانگرايي خاک اتفاق م یاف د. تروش های ب ا سیری جهت برآورد تغييرمکان های ناشي از گسترش جانبي توسط محققین ارائه شده است كه هر كدام از اين روش ها با محدوديت های اجتناب ناپذيری همراه است.يکی از روش های پر كاربرد در ارزيابی گسترش جانبی زمين استفاده از روش ها ی تجربی م یباشد. در ارائه يک مدل تجربي به اندازه گير ی متغيرها در آزمايشگاه و محل احتياج است. همواره ماهيت اندازه گيری مستعد به وجود آمدن خطا مي باشد و اين مشکل به طور طبيعي عدم قطعيت هايي را در پيش بين یها ايجاد م یكنند. علاوه بر اين عدم قطعيت های بسياری به صورت ذاتی در مدل های تجربی وجود دارد كه ناشی از عدم وجود مشاهدات كافی و همچنین پيچيدگی مسئله است.در اين مقاله پس از مطالعه پارامتريک تعدادی از روابط تجربي پيشنهاد شده برای گسترش جانبي به بررسي پايگاه داده های آنها پرداخته رابطه ای پيشنهاد مي شود. مدل پيشنهادی از دقت بالايي نسبت به ديگر روابط موجود برخوردار (MR) مي شود و با استفاده از رگرسيون چند متغيره است. در ارائه اين مدل سعي شده است بخشي از عدم قطعيت های موجود با حذف داده ها ی تک گمانه هايي با فاصله بيشتر از 5 متر از پايگاه داده ها، به حداقل رسانيده شود.


کلمات کلیدی:

عدم قطعیت، روانگرایی، گسترش جانبی، مطالعه پارامتریک، رگرسیون چند متغیره

نویسندگان :

یاسرجعفریان (عضو هئیت علمی پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

احسان نصری (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عدم قطعیت , روانگرایی , گسترش جانبی , مطالعه پارامتریک , رگرسیون چند متغیره ,
:: بازدید از این مطلب : 1424
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی به کمک ماشین بردار پشتیبان

پدیده ی روانگرایي، كه عموماٌ در خاكهای ماسهای شل اشباع رخ ميدهد از اهميت بسزایي در جابجایيهای مخرب زمين در حين زلزله برخوردار است. روشهای متعددی برای شناسایي وارزیابي مخاطرات ژئوتکنيکي ناشي از این پدیده پيشنهاد گردیده است كه یکي از این روشها، به كارگيری روش پيش بيني جابجایيهای روانگرایي است. استفاده از ماشين بردار پشتيبان به عنوان یک روش تکنيک محاسباتي نرم  در  علوم مهندسي از جمله ژئوتکنيک در ساليان اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. برای مدلسازی ماشين بردار پشتيبان از یکسری دادههای شواهد  تاریخي بر مبنای 18 ركورد زلزله و جابجایيهای اندازهگيری شده استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی در مقایسه با نتایج بدست آمده از شواهد تاریخي تطابق خيلي مناسبي را نشان داده كه استفاده از این روش را تضمين ميکند. در انتها نتایج با سایر روابط ادبيات فني گذشته مقایسه گردید كه افزایش دقت این روش نسبت به روشهای قبلي را نشان ميدهد.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، گسترش جانبی، محاسبات نرم، ماشین بردار پشتیبان

نویسندگان :

فردین میرزایی گامیزجی (کارشناس ارشد خاک و پی، شهرداری اسلام آباد غرب)

حسن شرفی (دکتری خاک و پی، دانشگاه رازی)

سعید شعبانلو (دکتری هیدرولوژی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)

احسان حق شناس (کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , گسترش جانبی , محاسبات نرم , ماشین بردار پشتیبان ,
:: بازدید از این مطلب : 1610
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر شریان های حیاتی

دسته اي از سازه ها كه روز مره مایحتاج زندگي شهري در آن ها جریان دارد شریان هاي حياتي ناميده مي شوند. این مجموعه شامل شبکه هاي آب ، برق ، مخابرات ، گاز و فاضلاب مي باشد. ویژگي این سازه ها شبکه اي بودن آنها و نياز به وجود آنها در مناطق مختلف شهري و بين شهري است. از طرفي با توجه به قرارگيري ایران بر روي كمربند زلزله " آلپاید _ هيماليا" شبکه هاي مذكور مي تواند تحت تاثير این رخداد طبيعي و پيامدهاي ناشي از آن قرار گيرند . گسترش و نياز روز افزون شریان هاي حياتي شهري وبين شهري نياز به عبور این شریان ها را از زمين هاي مسئله دار همچون زمين هاي مستعد روان گرایي را اجتناب ناپذیر نموده است . دراین مقاله تلاش شده است عوامل تاثير گذار بر شریان هاي حياتي در زمين هاي مستعد روان گرایي مورد بررسي قرار گيرند. براي این منظور باانجام مطالعات ژئوتکنيک در یک منطقه ، پارامترهاي خاک مذكور تعيين گردیده است سپس با استفاده از آیين نامه هاي معمول در طراحي این سازه ها ، ميزان جابجایي افقي ناشي از گسترش جانبي در این شریان ها محاسبه گردیده است.


کلمات کلیدی :

شریان های حیاتی، روان گرایی، گسترش جانبی، مطالعات ژئوتکنیک

نویسندگان :

علی جوهری (استادیار دانشگاه صنعتی شیراز)

ناصر اشرف (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شیراز)

سیدمهدی دهقان (استاد یار دانشگاه صنعتی شیراز)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شریان های حیاتی , روان گرایی , گسترش جانبی , مطالعات ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1254
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه