<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پارامتریک تاثیر زوایای مختلف گسلش بر فونداسیونها

خلاصه
سه زمین لرزه مخوف سال 9111 در ترکیه ) DUZCE , KOCAELI ( و CHI – CHI تایوان، با داشتن نمونههای متعددی از گسلش در زیر سازههای مهندسی باعث توجه محققین به این موضوع شد. با این حال شواهد میدانی از زلزلههای اخیر نشان میدهد که سازه را میتوان طوری طراحی کرد که در مقابل جابه- جاییهای سطح زمین پایدار باقی بماند.در این تحقیق با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS و مدل موهر کولمب، ابتدا انتشار گسیختگی گسل نرمال و - معکوس با یک مرجع معتبر صحت سنجی شده و سپس مطالعات پارامتری از قبیل جابهجاییهای وارده ناشی از زوایای مختلف گسلش و همچنین تاثیر نوع خاک و سختی فونداسیون در نشستهای غیر یکنواخت فونداسیون بررسی شده است؛ نتیجه آن که گسلش با زاویه کمتر )° 54 ( به مراتب طول بزرگتری از فرو دیواره را تحت تاثیر قرار میدهد و این در حالی است که گسلش با زاویه بزرگتر مقدار جابهجایی قائم بزرگتری را در قسمت دیواره آویز خواهد  داشت. همچنین با توجه به نتایج تحلیل عددی میتوان گفت با افزایش سختی فونداسیون نمیتوان از جابهجاییهای غیر یکنواخت فونداسیون کاست و در بیشتر موارد زاویه نشست فونداسیون صلب نسبت به فونداسیون انعطافپذیر بیشتر نیز شده است. 


کلمات کلیدی:

گسلش، فونداسیون، تحلیل عددی

نویسندگان :

مسعود عامل سخی  ، امیر عبادی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسلش , فونداسیون , تحلیل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 485
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر تونل بر روی نشست های سطحی زمین ناشی از گسلش

خلاصه
خرابی های ناشی از فعالیت گسل ها را می توان به دو نوع تقسیم کرد: گسیختگی دینامیکی و گسیختگی شبه استاتیکی. در سال های اخیر محققان بیشتر بر روی گسیختگی های دینامیکی مطالعه کرده اند ولی پس از وقوع سه زلزله ویرانگر 9111 Kocaeli و Duzce ترکیه و Chi-Chi تایوان و مشاهده موارد متعدد گسیختگی سطحی ناشی از گسلش در زیر سازه های عمرانی، نیاز به بررسی های بیشتر پیراموناین نوع گسیختگی بیش از پیش احساس شد. در برخی موارد خاص در پروژه هایی همانند راه ها، تونل ها، خطوط لوله و ... مهندسانمجبور به اجرای پروژه بر روی گسل ها می باشند که در این نواحی علاوه بر طراحی لرزه ای، تاثیر گسیختگی ناشی از گسلش در محل برخورد نیز باید در طراحی لحاظ شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC 3D ابتدا مدلی از یک آبرفت درشت دانه با چسبندگی کم ایجاد شده و بااعمال جابجایی 9 متری گسل مستقیم با زاویه شیب ° 03 ، نشست های سطحی زمین محاسبه شده است، سپس همین مدل با وجود یک تونل حفر شده،54 و ° 13 ( قرار گرفته و نشست های سطحی زمین محاسبه شده است. در هر دو آنالیز از ° ، تحت تاثیر جابجایی گسل با سه زاویه تقاطع مختلف )° 3 مدل رفتاری موهر کولمب استفاده شده و توسعه باند برشی مورد مقایسه قرار گرفته است. بررسی نتایج مدل ها نشان می دهد که میزان تاثیر وجود تونل بر روی نشست های سطحی ناشی از گسلش به زاویه تقاطع امتداد گسل با تونل بستگی دارد و نیز کوچکترین جابجایی گسل، سبب افزایش شدید تنش ها در پوشش نگهدارنده تونل می شود.


کلمات کلیدی:

گسل مستقیم، تونل، گسلش، نشست سطحی، مدل سازی عددی

نویسندگان :

مهدی سرایلو  ، رضا مهین روستا

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسل مستقیم , تونل , گسلش , نشست سطحی , مدل سازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 693
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 31 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین حریم گسلش در بخش خاوري گسل خزر، استان مازندران

خلاصه
گسل فشاري خزر، گسلهایست با درازاي بیش از 600 کیلومتر، راستاي خمدار خاوري  باختري، شیب به سوي جنوب و سازوکار فشاري که در شمال البرز کوه و جنوب دشت کرانهاي مازندران قرار دارد. بررسی داده هاي لرزهخیزي نشان میدهد که جنبش این گسله سبب رویداد زمینلرزه- هاي گوناگون شده و گسله خزر، گسله اي لرزهزا میباشد. عبور گسل خزر از بخش جنوبی شهرهاي ساري، قائمشهر، بهشهر و نکا باعث گردید که حریم مهندسی این گسل تعیین شود و ارزیابی از خطر گسلش براي این شهرها داشته باشیم. در این تحقیق، ارزیابی خطر به روش تحلیل فرکتالی، قطعه بندي بخش خاوري گسل خزر و همچنین تعیین حریم گسلش بدست آمده است. در نتیجه تحلیل فرکتالی مشخص گردید کهمحدوده مورد بحث داراي بعد فرکتالی تقریباً فعال بوده و براساس قطعه بندي هندسی و لرزهاي این بخش از گسل خزر به سه قطعه تقسیم گردید. نتایج حاصل از تعیین حریم گسلش بدین صورت است که همگی شهرهاي نامبرده تحت تأتیر حوزه نزدیک گسل قرار خواهند گرفت.


کلمات کلیدي:

بعد فرکتالی، حریم مهندسی، حوزه نزدیک، گسل فشاري خزر ، گسلش، گسیختگی قطعه بندي

نویسندگان :

مهدي سعیدیان ، ناصر حافظی مقدس  ، رمضان رمضانی اومالی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بعد فرکتالی , حریم مهندسی , حوزه نزدیک , گسل فشاري خزر , گسلش , گسیختگی قطعه بندي ,
:: بازدید از این مطلب : 983
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی رفتار تونلهای سگمنتی در گسلش نرمال 60 درجه در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

 

 

کلمات کلیدی :

تونل ،لاینینگ سگمنتی ،گسلش ،سانتریفیوژ ،زلزله

 

 

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , لاینینگ سگمنتی , گسلش , سانتریفیوژ , زلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 1230
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي سانتريفوژ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش

پديده تغييرشكلهاي بزرگ و ماندگار زمين موسوم به PGD همواره موجب وارد آوردن آسيبهاي بسيار شديدي به سازه هاي نزديك به آن مي شود. يكي از انواع اين نوع تغييرشكلها پديده گسلش مي باشد. از جمله سازه هايي كه همواره مورد تهديد اين نوع تغييرشكل قرار مي گيرد، خطوط لوله است. خطوط لوله مدفون گاز، نفت، آب و فاضلاب به عنوان شريانهاي حياتي مي بايست در هر شرايطي در حالت خدمات دهي باقي بمانند. در حالي كه به علت طول زياد و لزوم عبور از محلهاي خاص، ناگزير از عبور از روي گسلهاي فعال و ايجاد تقاطع با آنها مي باشند. بر اين اساس مطالعه و شناخت رفتار خط لوله در محل گسل ضروري به نظر مي رسد. از طرفي از جمله قويترين و بهترين ابزارهاي شناخت رفتار خصوصاً در شرايط فقدان تاريخچه موردي معتبر از پديده، مدلسازي فيزيكي از پديده در شرايط شتاب بالا (سانتريفوژ) مي باشد. به همين دليل مدلسازي سانتريفوژ خط لوله مدفون تحت گسلش نرمال و معكوس مدنظر قرار گرفته است. شايان ذكر است عبور هزاران كيلومتر خطوط لوله گاز، آب، نفت و... سراسري از روي گسلهاي فراوان در كشور ضرورت پرداختن به موضوع را دوچندان مي كند. آزمايشهاي انجام گرفته اولين آزمايشهاي مدلسازي سانتريفوژ در كشور ايران و نيز اولين آزمايش سانتريفوژ از مدلسازي خط لوله تحت گسلش معكوس در دنياست كه گزارش آن ارائه خواهد شد. در اين مقاله جزييات مدلسازي فيزيكي خط لوله پيوسته مدفون در سانتريفوژ، قوانين مقياس مربوطه و نيز تصاوير و نتايج حاصل از آزمايشها ارائه شده است. همچنين در اين مقاله به عنوان اولين پژوهش آزمايشگاهي سانتريفوژ در ايران، مشخصات دستگاه سانتريفوژ دانشگاه تهران و مفهوم مدلسازي سانتريفوژ تشريح شده است.


كلمات كليدي:

مدلسازي سانتريفوژ، گسلش، شريانهاي حياتي، خطوط لوله، زلزله

نویسندگان :

مجيد مرادي (استاديار، دانشكده عمران، دانشگاه تهران)

عباس قلندرزاده (استاديار، دانشكده عمران، دانشگاه تهران)

مهدي رجحاني (دانشجوي دكتري مهندسي عمران، خاك و پي، دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي سانتريفوژ , گسلش , شريانهاي حياتي , خطوط لوله , زلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 1441
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ساخت جعبه دوبخشي شبيه ساز گسلش در فضاي سانتريفوژ

گسلش يكي از انواع تغييرشكلهاي بزرگ و ماندگار زمين موسوم به در محل گسل كه منجر به انتشار امواج زلزله مي گردد، تغييرشكل استاتيكي رخ داده در محل گسل نيز آسيبي جدي براي سازه هاي نزديك به گسل مي باشد. در اين زمينه مطالعات عددي و يا تحليلي نسبتاً زيادي انجام شده است؛ كه لازم است نتايج آنها با نتايج رويدادهاي طبيعي رخ داده از موضوع ارزيابي و اعتبار بخشي شود. لاكن به دليل فقدان نتايج دقيق ثبت شده از رويدادهاي طبيعي در اين موضوع مي بايست از ابزار مدل سازي فيزيكي مدد گرفته شود. بدين منظور در آغاز لازم است دستگاهي ساخته شود تا پديده گسلش را شبيه سازي نمايد. اين مقاله مراحل طراحي، ساخت و راه اندازي جعبه دوبخشي شبيه ساز گسلش قائم و معكوس را براي مدلسازي سانتريفوژ، كه قويترين و پيشرفته ترين تكنولوژي آزمايشگاهي براي مدلسازي فيزيكي در مهندسي ژئوتكنيك مي باشد و براي اولين بار در كشور به كار گرفته شده است، تشريح مي نمايد. اين دستگاه قابليت مشابه سازي نزديك به 2± متر گسلش در ابعاد واقعي و تا شتاب معادل 50 برابر شتاب ثقل را دارا بوده و با موفقيت ساخته و آزمايش شده است.


كلمات كليدي:

جعبه دو بخشي ،PGD ، مدلسازي سانتريفوژ، گسلش، زلزل

نویسندگان :

مهدي رجحاني (دانشجوي دكتري مهندسي عمران، گرايش خاك و پي، دانشگاه تهران)

محمد حسين ابراهيمي (كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي شريف)

مجيد مرادي (استاديار، دانشكده عمران، دانشگاه تهران)

عباس قلندرزاده (استاديار، دانشكده عمران، دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جعبه دو بخشي , PGD , مدلسازي سانتريفوژ , گسلش , زلزل ,
:: بازدید از این مطلب : 1476
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه