<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی الگوی جریان درمحیط دارای تخلخل دوگانه درحضور گسل بااستفاده از روش ععدی خط جریان

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تخلخل دوگانه . گسل . خط جریان . زمان انتقال

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تخلخل دوگانه , گسل , خط جریان , زمان انتقال ,
:: بازدید از این مطلب : 101
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر زون های گسله برسختی خوراک ورودی به کارخانه درقسمت های شرق وغرب معدن شماره یک گل گهر

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

گسل . زون تاثیرگسل . خواص سختی ومقاومتی . معدن گل گهرسیرجان

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسل , زون تاثیرگسل , خواص سختی ومقاومتی , معدن گل گهرسیرجان ,
:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خطر زلزله بر روی بدنه سد خاکی شاه قاسم واقع در شهر یاسوج

خلاصه
با توجه به واقع شدن ایران بر روی یکی از دو کمربند زلزله خیز جهان و وجود گسل های فراوان، وقوع زلزله در فلات ایران امری طبیعی است.
کشور ما از جمله کشورهایی است که گسل های فراوان دارد و حرکت این گسل ها باعث رها شدن انرژی ذخیره شده و بروز زلزله های مکرر میشود. شهر یاسوج که در سلسله جبال زاگرس و در زون زاگرس چین خورده قرار دارد به علت قرار گرفتن در اطراف چین خوردگیها و گسل هایفعال و لرزه خیز از زمین لرزه های متعددی متاثر شده است. برای ما انسان ها این امر حیاطی است که در بحث شهرسازی ، توسعه ی شهرها ،ساخت سازه های مهم و حساس در جای امن و حتی الامکان عاری از عوامل مخرب طبیعی مانند گسل و خط زلزله و یا دور از آنها باشد . در اینمقاله به اثرات زلزله و حرکت صفحات پوسته زمین بر روی سدهای خاکی پرداخته ایم که مطالعات و محاسبات لازم در مورد سد خاکی شاه قاسم واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد، در شهر یاسوج مورد بررسی قرار داده ایم.


کلمات کلیدی :

تحلیل . خطر . زلزله . سد شاه قاسم . گسل

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل , خطر , زلزله , سد شاه قاسم , گسل ,
:: بازدید از این مطلب : 136
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کارایی عملیات تزریق درکنترل آبگذری زون های برشی گسل های محدوده ساختگاه سد رودبار لرستان

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد رودبار . گسل . تزریق . پرده آب بند

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد رودبار , گسل , تزریق , پرده آب بند ,
:: بازدید از این مطلب : 363
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي فاز توليد سونامي با يافتن الگوي تغيير شكل زمين در درياي خزر

خلاصه
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهند كه درياي خزر از پتانسيل سونامي خيزي بالايي برخوردار است. به طور كلي الگو و ميزان تغيير شكل كف دريا در اثروقوع زمين لرزه مي تواند به عنوان معياري جهت ارزيابي خطر سونامي به كار رود. لذا جهت ارزيابي خطر سونامي در اين مقاله از مدلسازي فرآيند توليدسونامي استفاده مي شود. محصول نهايي مدلسازي فرآيند توليد سونامي، تعيين تغييرشكل كف دريا مي باشد. مدل تهيه شده قادر است با توجه بهاطلاعاتمربوط به ناحيه زمين لرزه، ميزان تغييرشكل كف دريا را در اثر وقوع زمين لرزه در ناحيه فرورانش بدست آورد. نتايج حاكي از آن است كه در صورت وقوعزمين لرزه هايي با بزرگاي بيش از 7.5 خطر ايجاد سونامي در درياي خزر بالا مي رود. نتايج بدست آمده از اين مدل مي تواند جهت مدلسازي فرآيند انتشار و بالاروي امواج سونامي بر روي ساحل به كار رود.


كلمات كليدي:

سونامي . مدلسازي توليد سونامي . گسل . تغيير شكل كف دريا .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سونامي , مدلسازي توليد سونامي , گسل , تغيير شكل كف دريا , ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهکارهای عبور از زونهای گسله یا دستگاه حفاری TBM (مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج)

چکیده
عبور از زونهای گسله می باشد. در پروژه قطعه دوم تونل انتقال آب کرج TBM یکی از مخاطرات حفاری تونل با دستگاه اقدامات جامعی در خصوص عبور از گسل پورکان صورت گرفت که اهم فعالیت های آن در سه مقطع زمانی قبل، حین و پس از عبور از گسل صورت پذیرفت. با توجه به اهمیت تونل در انتقال 16 متر مکعب آب به تصفیه خانه ششم تهران، ایمنی تونل در زمان وقوع زلزله و پس از آن در دستور کار قرار گرفت . در این مقاله طرح ارائه شده در خصوص مقاوم سازی تونل و ایجاد امکان جابجایی تونل در زمان وقوع زلزله ارائه شده است. در این طرح محدوده تونل در برخورد با گسل پورکان به صورت سه بعدی مدل عددی گردید و در نهایت بازشوهایی به فاصله 10 سانتیمتر در حد فاصل هر دو رینگ در نظر گرفته شده است. همچنین طرح جامع جهت بازگرداندن شرایط هیدرولیکی، سازه ای و آببندی تونل به شرایط اولیه اجرا گردید.

کلمات کلیدی :

حفاری . تونل . TBM . گسل . مدل عددی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری , تونل , TBM , گسل , مدل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 398
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار سدهای خاکی برروی گسل در زلزله (مطالعه موردی)


خلاصه
این تحقیق به بررسی رفتار سد خاکی واقع بر روی گسل زمانیکه یک زلزله قوی اتفاق می افتد با استفاده آنالیز عددی می پردازد. در این تحقیق برای نشان دادن صحت مدلسازی ، یک توده خاک همگن که تحت اثر جابجایی و همکارانش مورد آزمایش قرار گرفته بود مدلسازی شده است. نرم M- Lang Lin استاتیکی گسل معکوس توسط می باشد. سد خاکی گرمی چای بعنوان مطالعه ABAQUS افزار مورد استفاده برای آنالیز، نرم افزار المان محدود موردی بر روی گسل واقع در زیر آن مدلسازی گردیده است. و در این مدلسازی تاثیر جابجائی استاتیکی و دینامیکی Pacoima در ایستگاه Sanfernando و Arleta, Newhall در ایستگاههای Nortridge سد با سه رکورد بصورت مقیاس شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سدهای خاکی را می توان بر روی dam گسل بصورت ایمن طراحی نمود و سد خاکی گرمی چای که بصورت موردی بررسی گردیده است تا جابجایی استاتیکی 50 سانتیمتر تحت اثر رکوردهای اعمالی ایمن می باشد. همچنین گسیختگی ها در جابجایی استاتیکی گسل نسبت جابجایی دینامیکی آن متمرکزتر می باشد و تاثیر میزان جابجایی استاتیکی گسل بر نواحی گسیخته شده کمتر تاثیر رکوردهای دینامیکی می باشد.

کلمات کلیدی :

سد خاکی . گسل . کرنش پلاستیک . زلزله

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , گسل , کرنش پلاستیک , زلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 369
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزه اي تونلهاي نزدیک گسل و روشهاي پیشگیري از شکست

خلاصه
سازه هاي زیرزمینی از سازه هاي اساسی در شبکه حمل و نقل و انتقال آب سد ها به شمار می روند و با افزایش جمعیت به تعداد این سازه ها نیز افزوده می شود.به طور کلی می توان گفت که این سازه ها به علت مدفون بودن در خاك عملکرد لرزه اي بهتري را نسبت به سازه هاي سطحی از خود نشان می دهند.در طی زمین لرزه هاي اخیر برخی از سازه هاي زیرزمینی از قبیل تونل انتقال آب و حمل و نقل دچار آسیب هاي نسبتاً شدیديشده اند. به منظور درك رفتار تونل در زمان زلزله مطالعات گسترده اي در زمینه حوادث رخ داده به صورت مطالعات موردي انجام گرفته است.  طبقه بندي بر اساس نوع شکست ها،علل وقوع شکست ها و همچنین به منظور طراحی لرزه اي تونل ها جهت بهبود سیستم در مواجه با چنین عواملی صورت گرفته است. اگرچه مطالعات موردي بر روي تونل هاي آسیب دیده در اثر جابجایی صفحات گسل که در زیر زمین احداث شده اند نشان می دهد که در زلزله هاي شدید نمی توان از بروز آسیب هاي جدي به این سازه ها جلوگیري کرد ولی می توان با ارائه راهکارهایی این خسارت ها را به حداقل رساند. نحوه طراحی تونل که توسط گسل هاي نزدیک آن قطع خواهد شد به عواملی همچون بزرگاي زلزله و جابجایی حاصل از آن بستگی دارد. با توجه به اینکه تونل سازه اي خطی بوده و در طی مسیر خود عبور از گسل را تجربه خواهد کرد و شرط تامین کاربري این سازه ها در مواقع بحرانی همچون زلزله در شهر ضروري است بنابراین باید با ایجاد نقاط نرم و انعطاف پذیر در طول مسیر و یا در محل برخورد این سازه ها با گسل ها بتوان تغییر شکل ها و شکستگی هاي احتمالی را در مناطقی متمرکز کرد تا در صورت وقوع زلزله بتوان در کمترین زمان عملیات ترمیم را انجام داد .با این روش در صورت بروز شکستگی یا جابجایی کم سیستم انتقال آب می تواند با تغییر دبی به کار خود ادامه داده و در صورت بروز جابجایی بیش از حد مجاز عملیات ترمیم و بازسازي با صرف زمان کمتر به اتمام رسد.


کلمات کلیدي :

گسل ،تونل ،زلزله ،جابجایی

نویسندگان :

الیاس بهمقام ، محمد خیام ، محمدرضا عطرچیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسل , تونل , زلزله , جابجایی ,
:: بازدید از این مطلب : 625
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ژئوتکنیکی فرونشست زمین در اثر برداشت آبهاي زیرزمینی و توسعه بیرویه

چکیده
پدیده فرونشست در طی سالهاي گذشته به دلایل مختلف از جمله رشد بیرویه جمعیت، برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی به همراه عوامل دیگر سبب بروز مشکلات و معضلات فراوان به زمینهاي کشاورزي، ساختمانهاي مسکونی، جادهها، خطوط انتقال نیرو و ... شده است. همچنانکه این پدیده در دشتهاي مختلف کشور مشاهده شده است در چند سال گذشته آسیبهاي فراوان به دشتهاي استان فارس به خصوص ساختمانهاي مسکونی روستایی و آثار باستانی وارد نموده است.که به دلیل بی توجهی به این پدیده تعدادي از خانههاي روستایی قابلیت بهره برداري و سکونت خود را از دست دادهاند و مسائلی نظیر کوچ، انتقال افراد و ایجاد خانههاي جدید بوجود آمده است که هزینههاي زیادي را در برداشته است. دراین مقاله با انجام یک پژوهش موردي کلیه عوامل اساسی اثرگذا ر روي پدیده فرونشست و آسیبهاي ناشی از آن در دشت مرودشت و مناطق روستایی در نظر گرفته شده است. در ابتدا با بررسی هیدروگراف و مشاهدات صحرایی دشت مرودشت، نواحی و روستاهایی که داراي بیشترین نشست و آسیب بودند مشخص شده، سپس بررسی و محاسبه دقیق فرونشست آن نواحی انجام شده است. عواملی اساسی شامل افت سطح آب زیرزمینی به میزان 23 متر، ضخامت زیاد آبرفت دشت متشکل از لایههاي ضخیم رسی، تغییر ضخامت لایهها در دامنه کوهها و همراستا بودن ترکها وشکافهاي ایجاد شده با راستاي گسل موجود در محدوده مورد بررسی، باعث فرونشست خاك در این مناطق شدهاند. با بررسی مطالعات صحرایی انجام شده و لحاظ کردن عوامل مربوطه نشستی حدود 35 سانتیمتر بدست آمده است که با مشاهدات صحرایی همخوانی دارد. بابررسی کلی و جمع بندي از دادههاي بدست آمده، نشستها وآسیبهاي متغییر مناطق مختلف، راهکارهاي مناسب جهت جلوگیري از این پدیده و خسارتهاي ناشی از آن ارائه شده است.


واژههاي کلیدي:

فرونشست، تركها و شکافهاي سطح زمین، گسل، افتسطح آب زیرزمینی، روستاههاي مرودشت

نویسندگان :

سهراب میراثی ، حسین رهنما ، سید محمد بینش ، مسعود الیاسی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرونشست , تركها و شکافهاي سطح زمین , گسل , افتسطح آب زیرزمینی , روستاههاي مرودشت ,
:: بازدید از این مطلب : 1323
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر گسل در پایداری تونل تحت بار زلزله

بررسی تاثیر گسل در پایداری تونل تحت بار زلزله

کلمات کلیدی :

پایداری تونل ، نرم افزار UDEC ، بار زلزله ، گسل

نویسندگان :

 

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری تونل , نرم افزار UDEC , بار زلزله , گسل ,
:: بازدید از این مطلب : 1092
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 31 ارديبهشت 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه