<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

آناليز عددي ديوار ديافراگمي و تاثير پارامترهاي مختلف در پايدارسازي ديواره گودهاي عميق

خلاصه
با انجام گودبرداري و به خصوص گودبرداريهاي عميق، تعادل خاك بر هم خورده و وضعيت تنشها در خاك تغيير ميكند. همچنين در اثر عملياتگودبرداري، تغيير شكلهايي در خاك به وجود ميآيد. هر يك از اين حالتها ميتوانند موجب بر هم خوردن انسجام خاك يا گسيختگي آن و ياموجب بر هم خوردن تعادل و پايداري سازهي مجاور گود شود. از آنجا كه در اثر گودبرداري در تودهي خاك اطراف گود تغيير شكلهاي جانبي بهوجود ميآيد، مسئله نشست سطح زمين مجاور گود اجتناب ناپذير ميباشد. بنابراين در گودبرداريهاي عميق نحوه طراحي و اجرا بايد به نحوي باشد كهعلاوه بر جلوگيري از گسيختگي جبهه گود، مقادير تغيير شكلها به حداقل ممكن كاهش يابد. روشهاي متعددي براي پايدارسازي جداره گود وجوددارد كه يكي از روشهاي مفيد براي حفظ ديوارهي گود در گودبرداريهاي عميق، روش ديوار ديافراگمي ميباشد. در اين مقاله به بررسي تاثير ديوارپرداخته شده است. گودبرداري به صورت مرحله به FLAC 2D ديافراگمي در پايدارسازي جداره گود به كمك روش تفاضل محدود با نرم افزارمرحله انجام گرديد و مدلسازي به صورت پارامتريك صورت گرفت.در انتها با انجام مدلسازي به دو صورت بدون وجود سطح آب زيرزميني و با وجود آب زيرزميني در عمق 2 متر از سطح زمين به بررسي ميزان جابجايي جانبي ديواره گود و ميزان نشست پرداخته گرديد.

كلمات كليدي:

گودبرداري عميق . آناليز عددي . روش ديوار ديافراگمي . FLAC .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري عميق , آناليز عددي , روش ديوار ديافراگمي , FLAC , ,
:: بازدید از این مطلب : 432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي پارامترهاي موثر در بيشترين تغيير شكلهاي ايجاد شده و همچنين پايداري ديوارة گودبرداريهاي عميق حفاظت شده بوسيلة روش ميخ كوبي

خلاصه
در اين تحقيق به ارزيابي پارامترهاي موثر در بيشترين تغيير شكل هاي ايجاد شده و همچنين پايداري ديوار ميخكوبي شده در گودبرداريهايانجام FHWA عميق پرداخته شده است . در ابتدا طراحي اوليه ديوار ميخكوبي شده توسط روشهاي تعادل حدي و براساس ملزومات آيين نامهو به منظور دستيابي به رفتار تنش-كرنش و ارزيابي تغيير شكلها ديوارهاي Phase 2D شده است .سپس با استفاده از نرم افزار اجزاء محدودمتعددي با متغيرهاي مختلف تاثير گذار در بيشترين تغيير شكل و پايداري مورد بررسي قرار گرفته است . سپس در ادامه فرآيند تحقيق و به منظورمقايسهاي بين خروجيهاي مدل ايجاد شده جهت ديوار تمام مقياس سياتل واشنگتن و نتايج عددي محققين Phase 2D اعتبارسنجي نرم افزارديگر صورت گرفته است و در نهايت به تجزيه و تحليل كمي و كيفي پارامترهاي موثر در بيشينه تغيير شكل و پايداري ديوارهاي ميخكوبي شده پرداخته شده است.

كلمات كليدي:

روش ميخكوبي . FHWA . گودبرداري عميق . Phase2D    .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش ميخكوبي , FHWA , گودبرداري عميق , Phase2D , ,
:: بازدید از این مطلب : 430
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عملكرد سازه نگهبان با ملاحظه سختي خارجي و داخلي در گودهاي بزرگ

خلاصه
عليرغم اينكه در طراحي سازه نگهبان گودهاي عميق، غالبا از سختي خارجي (مهار جانبي) استفاده ميشود؛ با اين وجود در بسياري از موارد نيز،امكان استفاده از مهار جانبي وجود نداشته و سختي داخلي تنها گزينه است. در اين پژوهش، عملكرد هر دو نوع سازه نگهبان برمبناي جابجايي ديوارهارزيابي شدهاست. نتايج مدلسازيهاي متعدد در خاك منطقهاي در تهران نشان داد، برخي پارامترهاي طراحي در سازههاي مهار شده با انكر تاثيرچنداني برجابجايي نداشته و طرح را غيراقتصادي ميكنند. همچنين در صورتيكه فقط از سختي داخلي استفاده شود، با اينكه، افزايش ضخامت ديوارخواهد شد، اما جهت كنترل جابجاييها صلبيت خمشي قابل توجهي نياز است و ممكن است با EI و استفاده از پروفيلهاي فولادي منجر به افزايششكل ميتواند تاثير قابل توجهي T اين روشها امكان ناپذير و يا غيراقتصادي باشد. درچنين شرايطي استفاده از ظرفيت سازه اصلي و ديوارهاي بركاهش جابجاييها و ارائه طرح اقتصادي داشته باشد.

كلمات كليدي:

گودبرداري عميق . انكر . بهينه سازي . ديوار ديافراگم بتني . ديوار T شكل .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري عميق , انكر , بهينه سازي , ديوار ديافراگم بتني , ديوار T شكل , ,
:: بازدید از این مطلب : 417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي : چالش هاي گودبرداري عميق در محيط شهري و مجاورت با خط مترو؛پروژه ساختمان اداري -تجاري شريعتي

خلاصه
در اين مطالعه چالش هاي مرتبط با طراحي و اجراي پايدارسازي يك گود عميق اجرا شده به عمق 29 متر در شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است.مجاورت با خط در حال بهره برداري مترو و ضرورت رعايت حريم هاي مربوطه از يك طرف و مشكلات ساختمانهاي غير اصولي ساخته شده اطرافگود از طرف ديگر ، و نيز لزوم ارائه طرح پايدارسازي متناسب همراه با كنترل مقادير تغيير مكان در حدود مجاز ، از چالش هاي اصلي اجرايي در اينپروژه بوده است. اجراي عمليات در شرايط خاص ژئوتكنيكي شامل لايه هاي آبرفتي با قطعه سنگ هاي بسيار بزرگ، وجود سطح آب زيرزميني از تراز15 متري و برخورد به لايه رسي آبدار در عمق از ديگر معضلات اجرايي بوده است.مدلسازي عددي به صورت دو بعدي با در نظر گرفتن شرايط واقعي آب زيرزميني انجام شده است. مقادير تغيير شكل توسط عمليات نقشه برداري در طول عمليات اجرايي كنترل شده و نتايج نهايي پايش نشان دهنده تطابق نسبتا مناسب مدلسازي ها با مقادير واقعي تغيير شكل ها مي باشد.


كلمات كليدي:

گودبرداري عميق . نيلينگ و انكراژ . مدلسازي عددي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري عميق , نيلينگ و انكراژ , مدلسازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 416
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي مقايسه نتايج ابزاردقيق و مدلسازي عددي در پروژه پايدارسازي جداره گود پروژه ساختمان بيمارستان آتيه 2 

خلاصه
در اين مطالعه نتايج بدست آمده از ابزار دقيق و مانيتورينگ در يك گود عميق اجرا شده به عمق 42 متر در تهران با نتايج پيش بيني شده از آناليزاجزا محدود مقايسه شده است. جهت پايدارسازي اين گود از روش تركيبي نيلينگ و انكراژ به همراه ستون هاي بتني با قطر 1 متر استفاده شدهو با تعداد 67 رفلكتور ، 4 عدد انحراف سنج و 2 عدد اتساع سنج Free Station است. بررسي و كنترل تغيير شكل هاي جداره گود به روشانجام شده است. نتايج بدست آمده از ابزار دقيق نشان دهنده تطابق خوب تغيير شكل هاي پيش بيني شده با نتايج بدست آمده از ابزار دقيق مي باشد.انجام شده است. خاكبرداري 20 متر پائين تر Plaxis مدلسازي عددي به صورت دو بعدي با فرض شرايط كرنش مسطح در نرم افزار اجزا محدوداز تراز آب انجام شده است. وجود اختلاف بين نتايج حاصل از قرائت ابزاردقيق و نتايج بدست آمده از مدلسازي دلايل مختلفي مي تواند داشتهباشد كه در اين مطالعه به آن ها پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهند پارامترهاي مقاومتي، فرضيات مدلسازي عددي و مراحل اجرايي مي تواندبيشترين سهم را در اين اختلاف داشته باشد.


كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . گودبرداري عميق . ابزاردقيق . نيلينگ و انكراژ .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , گودبرداري عميق , ابزاردقيق , نيلينگ و انكراژ , ,
:: بازدید از این مطلب : 344
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آناليز عددي ديوار ديافراگمي و تاثير پارامترهاي مختلف در پايدارسازي ديواره گودهاي عميق

خلاصه
با انجام گودبرداري و به خصوص گودبرداريهاي عميق، تعادل خاك بر هم خورده و وضعيت تنشها در خاك تغيير ميكند. همچنين در اثر عمليات گودبرداري، تغيير شكلهايي در خاك به وجود ميآيد. هر يك از اين حالتها ميتوانند موجب بر هم خوردن انسجام خاك يا گسيختگي آن و يا موجب بر هم خوردن تعادل و پايداري سازهي مجاور گود شود. از آنجا كه در اثر گودبرداري در تودهي خاك اطراف گود تغيير شكلهاي جانبي به وجود ميآيد، مسئله نشست سطح زمين مجاور گود اجتناب ناپذير ميباشد. بنابراين در گودبرداريهاي عميق نحوه طراحي و اجرا بايد به نحوي باشد كه علاوه بر جلوگيري از گسيختگي جبهه گود، مقادير تغيير شكلها به حداقل ممكن كاهش يابد. روشهاي متعددي براي پايدارسازي جداره گود وجود دارد كه يكي از روشهاي مفيد براي حفظ ديوارهي گود در گودبرداريهاي عميق، روش ديوار ديافراگمي ميباشد. در اين مقاله به بررسي تاثير ديوار پرداخته شده است. گودبرداري به صورت مرحله به FLAC 2D ديافراگمي در پايدارسازي جداره گود به كمك روش تفاضل محدود با نرم افزار مرحله انجام گرديد و مدلسازي به صورت پارامتريك صورت گرفت.در انتها با انجام مدلسازي به دو صورت بدون وجود سطح آب زيرزميني و با وجود آب زيرزميني در عمق 2 متر از سطح زمين به بررسي ميزان جابجايي جانبي ديواره گود و ميزان نشست پرداخته گرديد.

كلمات كليدي:

گودبرداري عميق . آناليز عددي . روش ديوار ديافراگمي . FLAC

نویسندگان :

حميدرضا صبا ، زينب عليزاده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري عميق , آناليز عددي , روش ديوار ديافراگمي , FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 800
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي پارامترهاي موثر در بيشترين تغيير شكلهاي ايجاد شده و همچنين پايداري ديوارة گودبرداريهاي عميق حفاظت شده بوسيلة روش ميخ كوبي

چکیده :

در اين تحقيق به ارزيابي پارامترهاي موثر در بيشترين تغيير شكل هاي ايجاد شده و همچنين پايداري ديوار ميخكوبي شده در گودبرداريهاي انجام FHWA عميق پرداخته شده است . در ابتدا طراحي اوليه ديوار ميخكوبي شده توسط روشهاي تعادل حدي و براساس ملزومات آيين نامه و به منظور دستيابي به رفتار تنش-كرنش و ارزيابي تغيير شكلها ديوارهاي Phase 2D شده است .سپس با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود متعددي با متغيرهاي مختلف تاثير گذار در بيشترين تغيير شكل و پايداري مورد بررسي قرار گرفته است . سپس در ادامه فرآيند تحقيق و به منظور مقايسهاي بين خروجيهاي مدل ايجاد شده جهت ديوار تمام مقياس سياتل واشنگتن و نتايج عددي محققين Phase 2D اعتبارسنجي نرم افزار ديگر صورت گرفته است و در نهايت به تجزيه و تحليل كمي و كيفي پارامترهاي موثر در بيشينه تغيير شكل و پايداري ديوارهاي ميخكوبي شده پرداخته شده است.

كلمات كليدي:

روش ميخكوب . FHWA . گودبرداري عميق . Phase2D

نویسندگان :

هادي شمس ، مهدي مخبري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش ميخكوب , FHWA , گودبرداري عميق , Phase2D ,
:: بازدید از این مطلب : 543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عملكرد سازه نگهبان با ملاحظه سختي خارجي و داخلي در گودهاي بزرگ

خلاصه
عليرغم اينكه در طراحي سازه نگهبان گودهاي عميق، غالبا از سختي خارجي (مهار جانبي) استفاده ميشود؛ با اين وجود در بسياري از موارد نيز، امكان استفاده از مهار جانبي وجود نداشته و سختي داخلي تنها گزينه است. در اين پژوهش، عملكرد هر دو نوع سازه نگهبان برمبناي جابجايي ديواره ارزيابي شدهاست. نتايج مدلسازيهاي متعدد در خاك منطقهاي در تهران نشان داد، برخي پارامترهاي طراحي در سازههاي مهار شده با انكر تاثير  چنداني برجابجايي نداشته و طرح را غيراقتصادي ميكنند. همچنين در صورتيكه فقط از سختي داخلي استفاده شود، با اينكه، افزايش ضخامت ديوار خواهد شد، اما جهت كنترل جابجاييها صلبيت خمشي قابل توجهي نياز است و ممكن است با EI و استفاده از پروفيلهاي فولادي منجر به افزايش شكل ميتواند تاثير قابل توجهي T اين روشها امكان ناپذير و يا غيراقتصادي باشد. درچنين شرايطي استفاده از ظرفيت سازه اصلي و ديوارهاي  بركاهش جابجاييها و ارائه طرح اقتصادي داشته باشد.  

كلمات كليدي:

گودبرداري عميق . انكر . بهينه سازي . ديوار ديافراگم بتني . ديوار T شكل

نویسندگان :

سيدحميد يثربي، ابوالفضل اسلامي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري عميق , انكر , بهينه سازي , ديوار ديافراگم بتني , ديوار T شكل ,
:: بازدید از این مطلب : 669
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي : چالش هاي گودبرداري عميق در محيط شهري و مجاورت با خط مترو؛ پروژه ساختمان اداري -تجاري شريعتي

خلاصه
در اين مطالعه چالش هاي مرتبط با طراحي و اجراي پايدارسازي يك گود عميق اجرا شده به عمق 29 متر در شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است. مجاورت با خط در حال بهره برداري مترو و ضرورت رعايت حريم هاي مربوطه از يك طرف و مشكلات ساختمانهاي غير اصولي ساخته شده اطراف گود از طرف ديگر ، و نيز لزوم ارائه طرح پايدارسازي متناسب همراه با كنترل مقادير تغيير مكان در حدود مجاز ، از چالش هاي اصلي اجرايي در اين  پروژه بوده است. اجراي عمليات در شرايط خاص ژئوتكنيكي شامل لايه هاي آبرفتي با قطعه سنگ هاي بسيار بزرگ، وجود سطح آب زيرزميني از تراز 15متري و برخورد به لايه رسي آبدار در عمق از ديگر معضلات اجرايي بوده است.مدلسازي عددي به صورت دو بعدي با در نظر گرفتن شرايط واقعي آب زيرزميني انجام شده است. مقادير تغيير شكل توسط عمليات نقشه برداري در طول عمليات اجرايي كنترل شده و نتايج نهايي پايش نشان دهنده تطابق نسبتا مناسب مدلسازي ها با مقادير واقعي تغيير شكل ها مي باشد.


كلمات كليدي:

گودبرداري عميق . نيلينگ و انكراژ . مدلسازي عددي

نویسندگان :

حميدرضا مقامي ، سيد نيما ميرهادي . سيد پيمان خادم الحسيني  ، علي يزدان سپاس

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري عميق , نيلينگ و انكراژ , مدلسازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 416
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي مقايسه نتايج ابزاردقيق و مدلسازي عددي در پروژه پايدارسازي جداره گود پروژه ساختمان بيمارستان آتيه2

خلاصه
در اين مطالعه نتايج بدست آمده از ابزار دقيق و مانيتورينگ در يك گود عميق اجرا شده به عمق 42 متر در تهران با نتايج پيش بيني شده از آناليز اجزا محدود مقايسه شده است. جهت پايدارسازي اين گود از روش تركيبي نيلينگ و انكراژ به همراه ستون هاي بتني با قطر 1 متر استفاده شده و با تعداد 67 رفلكتور ، 4 عدد انحراف سنج و 2 عدد اتساع سنج Free Station است. بررسي و كنترل تغيير شكل هاي جداره گود به روش انجام شده است. نتايج بدست آمده از ابزار دقيق نشان دهنده تطابق خوب تغيير شكل هاي پيش بيني شده با نتايج بدست آمده از ابزار دقيق مي باشد. انجام شده است. خاكبرداري 20 متر پائين تر Plaxis مدلسازي عددي به صورت دو بعدي با فرض شرايط كرنش مسطح در نرم افزار اجزا محدود از تراز آب انجام شده است. وجود اختلاف بين نتايج حاصل از قرائت ابزاردقيق و نتايج بدست آمده از مدلسازي دلايل مختلفي مي تواند داشته باشد كه در اين مطالعه به آن ها پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهند پارامترهاي مقاومتي، فرضيات مدلسازي عددي و مراحل اجرايي مي تواند بيشترين سهم را در اين اختلاف داشته باشد.


كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . گودبرداري عميق . ابزاردقيق . نيلينگ و انكراژ

نویسندگان :

علي يزدان سپاس ، سيد نيما ميرهادي ، روزبه صالح آبادي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , گودبرداري عميق , ابزاردقيق , نيلينگ و انكراژ ,
:: بازدید از این مطلب : 432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 آذر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه