<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار دینامیکی گودبرداري هاي ساختمانی تثبیت شده با روش ترکیبی میخ کوبی و مهاربندي (انکراژ)

خلاصه
از مهم ترین مسائلی که می بایست در اجراي پروژه هاي عمرانی مورد توجه قرار گیرد، پایدارسازي گودها می باشد. براي پایدارسازي گودها روشهايمتفاوتی ازجمله میخ کوبی، انکراژ، خرپا و مهار متقابل را می توان بیان کرد. از بین روشهاي بیان شده، روشمیخ کوبی و روش انکراژ شباهتهاي زیادياز نظر روش اجرا و مسائل دیگر به هم داشته و امروزه کاربرد بیشتري نسبت به روش هاي دیگر دارد. با وجود برتري نسبی این روشها نسبت به روش هايدیگر، جهت بهینه سازي وکاهشهزینه ها وکنترل تغییرشکل دیواره گود، سازه نگهبان ترکیبی از دو روش طراحی و اجرا می گردند. در این مقاله ابتدا یکسازه نگهبان با ترکیب از دو روشمیخ کوبی و انکراژ مدلسازي و رفتار آن تحت اثر بارهاي استاتیکی مجاور گود و بارهاي دینامیکی ناشی از زلزله، تحلیل ونتایج حاصله با رفتار سازه تحت بار استاتیکی مقایسه گردد. نتایج نشان می دهد که سازه نگهبان اجرا شده با استفاده از دو روش انکراژ و میخ کوبی تحت بارهاي استاتیکی و دینامیکی عملکرد مناسبی دارد و مهمترین عامل رفتار مناسبسازه نگهبان تحت تاثیر بارهاي دینامیکی، عملکرد انکرها می باشد.


کلمات کلیدي:

گودبرداري . میخ کوبی . انکراژ . رفتار دینامیکی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , میخ کوبی , انکراژ , رفتار دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 145
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر انتخاب مدل رفتاري بر عملکرد گودبرداري هاي ساختمانی تثبیت شده با روش میخ کوبی در زمین دو لایه اي

خلاصه
با توسعه روزافزون اجراي عملیات ساختمانی بخصوص در مناطق شهري، ایمن سازي گودبرداري اهمیت ویژه اي پیدا کرده است. جهت پایدارسازيگودها روشهاي متفاوتی بیان شده است که یکی از بهترین روشها از بابت اجرا وعملکرد، روشمیخ کوبی می باشد. در طراحی دیواره هاي میخ کوبی میبایست به پارامترهاي مختلفی توجه نمود که یکی از مهمترین این پارامترها، انتخاب مدل رفتاري مناسب براي خاكدیواره مجاور گود می باشد. در این مقالهابتدا دو معیار رفتاري موهر- کولمب و سخت شونده مدنظر قرار گرفته و با تحلیل عددي، یکسازه نگهبان با روش میخ کوبی مدلسازي و رفتار آن یکبار بااستفاده از مدل رفتاري موهر- کولمب و یکبار دیگر با استفاده از مدل رفتاري سخت شونده آنالیز و بر اساس نتایج بدست آمده مدل رفتاري معتبر براي انجامطراحی سازه نگهبان میخکوبی را در شرایط مورد نظر معرفی شده است. با بررسی نتایج بدست آمده از تحقیق مشخصمی گردد مدل رفتاري سخت شوندهنتایج واقعی تري نسبت به مدل موهر- کولمب از آنالیز دیواره گود در شرایط بیان شده بدست می دهد که این امر خصوصا در مورد جابجائی هاي دیواره وکفگود مشهود است. فلذا استفاده از این مدل براي آنالیز عملکرد سازه نگهبان در شرایط بررسی شده براي طراحی مناسبتر بنظر می رسد.


کلمات کلیدي:

گودبرداري . میخ کوبی . مدل رفتاري . موهر کولمب . سخت شونده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , میخ کوبی , مدل رفتاري , موهر کولمب , سخت شونده ,
:: بازدید از این مطلب : 153
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت دیوار برلنی و تعیین پارامترهاي مختلف تاثیر گذار بر رفتار دیوار

چکیده: طراحی سیستم هاي نگهدارنده گودهاي عمیق نیازمند تحلیل دقیق، طراحی و کنترلعملکرد آن بوده و این موضوع براي گودهاي شهري که نیاز به فضا و قیمت بالاي زمین استتوجیهپذیر می باشد. به علت مجاورت ساختمان هاي موجود انتخاب دقیق سیستم حائل مهماست و ملاحظاتی باید لحاظ شود . در این تحقیق با استفاده از تحلیل عددي، رفتار دیوار برلنیتحت شرایط ژئوتکنیکی و هندسی مختلف مورد بررسی قرار گرفته ، که شامل تعیین ماکزیممجابجایی افقی دیوار و ضر ایب اطمینان ها می باشد . در این تحقیق آنالیزهاي متفاوتی بر رويمدل هاي مختلف انجام گرفته است تا با توجه به تغییر شرایط مختلف ژئوتکنیکی خاك ودیوار، بتوان پارامترهاي تاثیرگذار بر روي نتایج را مشخص نموده تا به این صورت دركمناسبتري از رفتار دیوار در مقابل تغییر پارامترها کسب نمود.

کلمات کلیدي:

گودبرداري . دیوار برلنی . نیلینگ . نرم افزار Plaxis .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , دیوار برلنی , نیلینگ , نرم افزار Plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 542
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهاي مؤثر در عملکرد پی هاي شناور از نظر نشست پذیري

خلاصه
عملکرد پی شناور بدین صورت است که با عمل گودبرداري و جایگزین کردن وزن سربار با بخشی از وزن ساختمان، میزان بار خالص وارد بر بسترخاك و بدنبال آن نشست کاهش می یابد. در این تحقیق با کمک روش عددي، به بررسی پارامترهاي مؤثر بر نشست پی شناور پرداخته شده است.بدین منظور سه دسته ساختمان با مساحت مشابه، براي دو نوع خاك متوسط و خوب در نظر گرفته شد و پی آنها مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی نتایج، مشاهده شد که افزایش برداشت خاك و کاهش فشار خالص در بهبود عملکرد پی شناور مؤثر می باشد.

کلمات کلیدي:

پی شناور . روش عددي اجزاي محدود Plaxis3D Foundation . نشست . گودبرداري . فشار خالص.

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی شناور , روش عددي اجزاي محدود Plaxis3D Foundation , نشست , گودبرداري , فشار خالص , ,
:: بازدید از این مطلب : 515
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روشهاي متداول پایدارسازي گودبرداري ها در مناطق شهري

خلاصه
تحقیقات درزمینه روشهاي متداول گودبرداري در مناطق شهري باعث ارائه راه حلهاي ساده، اقتصادي و باضریب ایمنی بالا میگردد.این مقاله پس Plaxis  از بیان مزایا و معایب روشهاي متداول گودبرداري جهت انتخاب گزینه مناسب هرموقعیت، به مدلسازي گودبرداري توسط نرمافزار 8.2درزمینه پایداري درمقایسه Plaxis بدون هرگونه تقویت و مطالعه پارامتریک میپردازد، ضمن آنکه صحت این نرم افزار نیز کنترل میشود و نتایج10 % درجهت اطمینان اختلاف دارد. پس ازآن به بررسی مکانیزم عملکرد تیرکهاي افقی ومایل-متداولترین روش گودبرداري- -% باتئوریها حدود 5پرداخته شده است. نتایج مدلسازیها در مطالعه پارامتریک نشان میدهد که افزایش پارامترهاي مقاومتی وسختی خاك و شیب برم باعث کاهش تغییرمکان جانبی دیواره گود و افزایش مدول الاستیسیته سبب کاهش ماکزیمم حرکت دیواره گود میشود.


کلمات کلیدي:

گودبرداري . پایداري . تغییرمکان . تیرکهاي افقی و مایل . تحلیل اجزا محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , پایداري , تغییرمکان , تیرکهاي افقی و مایل , تحلیل اجزا محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاربرد روش جت گروتينگ به عنوان سازه نگهبان در پايدارسازي ديواره گود: مطالعه موردي دو پروژه در شمال و جنوب ايران

خلاصه
يا تزريق با فشار بالا يكي از روش هاي مرسوم در دنيا جهت بهسازي خاك و سنگهاي (Jet grouting) روش جت گروتينگ700- سست ميباشد. در اين روش ستون هايي مدفون و همگن از مخلوط خاك و سيمان بوسيله پمپ تزريق با فشار بالا ( 400بار) درمحل توليد ميشوند. امروزه در خاكهاي سست ريزشي و نواحي داراي سطح آب زيرزميني بالا استفاده از روش جتگروتينگ براي پايدارسازي و آب بند كردن ديواره ها در پروژه هاي گودبرداري به عنوان يك راهكار فني و اقتصادي كاربردگستردهاي پيدا كرده است. به اين منظور مجموعه اي از ستونهاي جت گروتينگ به صورت مسلح شده با المان هاي فولادي ياپليمري و يا بصورت غير مسلح به عنوان سازه هاي نگهبان در گود به كار ميروند. همچنين براي محدود كردن تغيير شكلهايديواره گود، ميتوان ستونهاي جت گروتينگ را به كمك انكرهاي افقي يا مايل، پس تنيده نمود. در اين مقاله كاربرد روش جتگروتينگ در پايدارسازي ديواره گود در دو پروژه در مجاورت ساحل در شمال و جنوب ايران مورد بررسي قرار گرفته و نحوهطراحي و خروجي هاي حاصل از مدلسازي عددي با نتايج اندازهگيريهاي ميداني مقايسه شده است. مقايسههاي انجام شده نشانميدهند كه فرضيات در نظر گرفته شده در روند طراحي و مدلسازي عددي همخواني مناسبي با شرايط واقعي داشته و پارامترهايطراحي مورد تاييد ميباشند. همچنين بررسي نتايج اندازهگيري تغيير شكلهاي گودها بيانگر عملكرد مناسب ستونهاي جتگروتينگ به عنوان سازه نگهبان بوده، ضمن آنكه استفاده از اين روش با توجه به وجود سطح آب زيرزميني بالا در پروژههاي مورد مطالعه، نقش مؤثري در آببندي و جلوگيري از نفوذ آب به داخل محوطه گود داشته است.


كلمات كليدي:

جت گروتينگ . تزريق با فشار بالا . سازه نگهبان . پايدارسازي . گودبرداري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جت گروتينگ , تزريق با فشار بالا , سازه نگهبان , پايدارسازي , گودبرداري ,
:: بازدید از این مطلب : 630
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي جابجاييهاي پوشش تونل با مدلهاي رفتاري متفاوت در مجاورت گودبرداري با روش اجزاء محدود

خلاصه
در سالهاي اخير، شهرهاي زيادي در حال توسعه سيستم قطار شهري هستند. با توسعه فضاهاي زيرزميني و سيستم قطار شهرياندركنش بين حفاريها و تونلهاي موجود به طور فزايندهاي افزايش مييابد. ساخت و ساز در مجاورت تونلهاي موجود، شاملحفاري بالاي تونل، باعث تاثير قابل توجهي در تنش و جابجاييهاي تونل ميشود. دقت آناليز اجزاء محدود در طراحي حفاريها درمناطق شهري مهم است. دقت و صحت آناليز به انتخاب مدل رفتاري مناسب خاك و پارامترهاي آن بستگي دارد. از اينرو، در اينبه بررسي اختلاف نتايج مدلهاي رفتاري با معيار گسيختگي موهركولمب، ،ABAQUS مطالعه با استفاده از نرم افزار اجزاء محدوددراكر پراگر خطي و كم كلي اصلاح شده در جابجاييهاي افقي و قائم پوشش تونل در اثر گودبرداري پرداخته شده است. بدينمنظور، حفاري تونل به صورت حفاري مكانيزه، خاك به صورت يك لايه افقي در نظر گرفته شده و سپس، گودبرداري درموقعيتهاي مختلف نسبت به تونل مدلسازي شده است. نتايج نشان دادندكه، مدلهاي رفتاري تاثير بسزايي در پيش بيني جابجاييپوشش تونل دارند. همينطور، مدل كم كلي اصلاح شده جوابهاي واقعگرايانه تري نسبت به مدلهاي الاستوپلاستيك كامل موهركولمب و دراكر پراگر نشان ميدهد.


كلمات كليدي:

تونل . گودبرداري . موهركولمب . دراكر پراگر . كم كلي اصلاح شده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , گودبرداري , موهركولمب , دراكر پراگر , كم كلي اصلاح شده ,
:: بازدید از این مطلب : 431
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي نيروهاي داخلي پوشش تونل و نشست پشت ديوار گودبرداري با مدلهاي رفتاري متفاوت در مجاورت گودبرداري

خلاصه
با توجه به توسعه فضاهاي زيرزميني و سيستم قطار شهري، اهميت اندركنش بين حفاريها و تونلهاي موجود به طور فزايندهايافزايش يافته است. ساخت و ساز در مجاورت تونلهاي موجود، شامل حفاري بالاي تونل، باعث تاثير قابل توجهي در تنش وجابجاييهاي تونل ميشود. دقت آناليز اجزاء محدود در طراحي حفاريها در مناطق شهري مهم است. دقت و صحت آناليز بهانتخاب مدل رفتاري مناسب خاك و پارامترهاي آن بستگي دارد. از اينرو، در اين مطالعه با استفاده از نرم افزار اجزاء محدودبه بررسي اختلاف نتايج لنگر خمشي پوشش تونل و نشست پشت ديوار ديافراگم در اثر گودبرداري با مدلهاي رفتاري ،Abaqusموهركولمب، دراكر پراگر خطي و كم كلي اصلاح شده پرداخت شده است. بدين منظور، حفاري تونل مورد نظر با استفاده ازحفاري مكانيزه فرض و خاك به صورت يك لايه افقي در نظر گرفته شده و سپس، گودبرداري در موقعيتهاي مختلف نسبت بهتونل مدلسازي شده است. نتايج نشان دادند كه مدلهاي رفتاري تاثير بسزايي در پيش بيني نشست پشت ديوار گودبرداري و لنگرخمشي پوشش تونل دارد. همينطور، مدل كم كلي اصلاح شده جوابهاي واقعگرايانهتري نسبت به مدلهاي الاستوپلاستيك كاملموهر كولمب و دراكر پراگر نشان ميدهد. در حاليكه، مدلهاي رفتاري دراكر پراگر خطي و موهر كولمب به دليل برابر در نظر گرفتن مدول الاستيسيته باربرداري و بارگذاري نتايج غير واقع گرايانهاي در پيش بيني نشست پشت ديوار ديافراگم نشان ميدهند.


كلمات كليدي:

تونل . گودبرداري . موهركولمب . دراكر پراگر . كم كلي اصلاح شده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , گودبرداري , موهركولمب , دراكر پراگر , كم كلي اصلاح شده ,
:: بازدید از این مطلب : 389
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آناليز عددي دال Jet-Grouting براي گودبرداريهاي عميق احداث شده در خاك سست و تاثير رفتار آن بر ساختمانهاي مجاور گود

خلاصه
با توجه به اينكه يكي از مهمترين علل خسارت وارد بر ساختمانهاي واقع در مجاورت گودبرداريهاي عميق، جابجاييهاي بيش ازحد مجاز ديوارة گود و متعاقب آن نشست و بالاآمدگي ميباشد، كه اين عوارض در خاكهاي سست نمود بيشتري دارد. لذا بهمنظور به حداقل رساندن خسارات وارده بايستي جابجائي ديوارة گودبرداري به حداقل مقدار مجاز محدودگردد. در اين تحقيق كهبركاهش جابجائي ديواره (J-G) صورت گرفتهاست، تاثير Jet-Grouting (J-G) پايدارسازي ديوارة گودبرداري با استفاده از دالگود، نشست و بالازدگي زمين و به تبع آن رفتار ساختمانهاي مجاور گود مورد بررسي قرار گرفتهاست. براي ايجاد مهاربندي موثربديهي است كه بايد جابجائي ديوار قبل از نصب قيد فشاري كمترين مقدار خود را داشته باشد. اين مطالعات نشان ميدهد كه طراحيدر كنترل جابجائيهاي موثرتر است. همچنين پايداري كف (J-G) همراه با بلوك (J-G) ويا دال (J-G) سازه نگهبان با دالگودبرداري به خاطر كاهش وسعت منطقه تسليم پلاستيك در رس سست در مجاورت ديوار به صورت قابل ملاحظهاي افزايش ميابدبنابراين برآمدگي كف گود كاهش مييابد.

كلمات كليدي :

Jet-Grouting . نرمافزار Phase2D . گودبرداري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , Jet-Grouting , نرمافزار Phase2D , گودبرداري ,
:: بازدید از این مطلب : 423
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر فاصله و ابعاد بلوك بتني بر رفتار ديوارههاي گود پايدارسازي شده با روش بلوك بتني و انكراژ

خلاصه
با توجه به افزايش تراكم و تعداد طبقات و نياز به تأمين پاركينگ و ساير سطوح خدماتي در ساختمانها، انتخاب روش مناسبگودبرداري بهگونهاي كه باعث آسيب رسيدن به سازههاي مجاور نشود، الزامي ميباشد. روش انكراژ با توجه به پيش تنيدگيمهارها، روش مناسبي براي كاهش تغيير شكلها ميباشد. در اين روش از المانهاي مختلفي مانند بلوكهاي بتني، شمعهاي بتني وشمعهاي فلزي بهعنوان نما استفاده ميشود. استفاده از بلوكهاي بتني روشي است كه در ايران به علت سادگي اجرا و هزينه پاييننسبت به شمع رايجتر است. با توجه به گسستگي المانهاي نماي ديواره گودبرداري در مقايسه با روش شمع و مهار، رفتار اين نوعسيستم بهصورت كاملاً سهبعدي بوده و رفتار آن متفاوت خواهد بود. در اين مقاله اثر فاصله و ابعاد بلوك بتني بر رفتار ديوارههايپايدار شده با روش بلوك بتني و انكراژ بهصورت سهبعدي بررسي شده است. براي اين منظور از نرمافزار اجزاي محدودبراي مدلسازي و تحليل استفاده شده است. با توجه به نتايج بهدستآمده با در نظرگيري ضريب اطمينان معين براي ABAQUSگود، تغيير فاصله و ابعاد بلوك بتني تأثير ناچيزي بر تغيير شكل ديوار دارد ولي باعث افزايش نيروهاي داخلي و ممان خمشي در رويه ديوار ميگردد.

كلمات كليدي:

گودبرداري . انكراژ . بلوك بتني . مدلسازي 3 بعدي . ABAQUS  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , انكراژ , بلوك بتني , مدلسازي 3 بعدي , ABAQUS , ,
:: بازدید از این مطلب : 455
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه