<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بهگزینی محور سد بختیاری با تحلیل سه بعدی ساختگاه و بکارگیری روشهای تصمیمگیری چند معیاره (MADM)

خلاصه
انتخاب بهترین محل براي احداث سد، نیازمند بررسي محلهاي مناسب بر اساس معیارهاي منطقي ميباشد. انتخاب نادرست محل، باعث كاهشكارایي عملیات، افزایش هزینههاي اضافي و غیرمنتظره، دوبارهكاري و هزینههاي ترمیمي ناشي از بروز خرابي ميشود. گزینههاي ساختگاه سدبختیاري در تنگهاي كه رودخانه بختیاري در امتداد تقریباً عمود بر تاقدیس سیاه كوه بوجود آورده، واقع شده است. در مساله جانمایي سد بختیاريمعیارهاي زیادي وجود دارد كه از یک طرف درجه اهمیت متفاوتي داشته و از طرف دیگر باید به طور همزمان درنظرگرفته شوند. مساله را ميتواناین گونه در نظر گرفت كه با در اختیار داشتن چندین معیار به انتخاب بهترین محل براي احداث سد پرداخت، بنابراین یک مساله تصمیمگیريپیشرو خواهد بود. در این مقاله از مدلسازي سه بعدي براي محاسبه میزان احجام حفاري و بتن ریزي و همچنین میزان درگیري ساختگاه باسازندهاي موجود در محدوده استفاده شد كه به عنوان معیارهاي جانمایي ساختگاه در نظر گرفته شدند. پس از مشخص كردن معیارهاي تاثیرگذار،و آنتروپي كه از جمله روشهاي وزندهي ذهني و عیني هستند، وزن معیارها تعیین شد و سپس با (AHP) با تلفیق روشهاي تحلیل سلسله مراتبي 2به عنوان U2M رتبهبندي گزینهها انجام گرفت. در نهایت موقعیت محور سد (TOPSIS استفاده از روش نزدیکترین مشابهت به حالت ایدهآل(۳ بهترین گزینه براي احداث ساختگاه انتخاب شد.

کلمات کلیدی:

بهگزینی محور سد . تصمیمگیری چند معیاره (MADM) . TOPSIS . AHP . سد بختیاری 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهگزینی محور سد , تصمیمگیری چند معیاره (MADM) , TOPSIS , AHP , سد بختیاری ,
:: بازدید از این مطلب : 87
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تونلسازي به عنوان مناسب ترین روش احداث زیرگذر ترافيكی در خيابان شهيد ضربعلی زاده

چكيده
روش های مختلفی برای ساخت و اجرای پروژه های عمرانی در محیط های شهری وجود دارد. با توجه به شرایط محیطی و ترافیکی وهمچنین سازه های جانبی، شرایط ژئوتکنیکی و روباره محدوده طرح، مشخصات و ویژگیهای پروژه، زمانبندی و مسایل اقتصادی،امکانات و توانمندی های پیمانکاران و سایر عوامل موثر، روش مناسب برای اجرای پروژه اتخاذ میگردد.طرح اتصال خیابان های ضربعلی زده و مداح به صورت زیرگذر، حد فاصل میدان عباسی تا خیابان شهید رجائی از معابر محدودهجنوبی تهران میباشد. عبور خط مترو شهری و خط راهآهن بصورت شمالی جنوبی، این منطقه را به دو قسمت شرقی و غربی تبدیل -کرده است. انتخاب روش ساخت مناسب جهت احداث زیرگذر مذکور و عبور از زیر خط راه آهن و مترو مد نظر می باشد.در این مقاله ضمن مروری بر روش های اجرای پیشنهادی برای احداث زیرگذر ضربعلی زاده شامل روش ساخت تونلی و روش پوش وکند، معیار های تصمیم گیری برای انتخاب روش برتر ساخت معرفی شده است. معیارهای اصلی شامل عدم اختلال درعملکرد ریلهایراه آهن و مترو، زمان و سرعت اجرا، امکان اجرا توسط پیمانکاران داخلی و اقتصاد طرح می باشد. در نهایت با استفاده از روش هایتصمیم گیری چند معیاره (AHP) و وزن دهی به معیارها بر حسب اهمیت، گزینه برتر معرفی می گردد.


واژه هاي کليدي:

روش پوش و کند . تونل . تصمیم گیری . AHP .

 

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0207.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0209.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0210.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0211.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0212.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0213.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0214.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0215.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0216.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0217.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0219.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0221.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0222.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0223.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0224.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0225.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0226.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0227.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0228.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0229.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0230.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0231.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0232.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0233.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0234.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0235.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0236.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0237.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0238.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\DSC_0239.JPG. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\MOV_0198.mp4. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\MOV_0199.mp4. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\MOV_0200.mp4. Corrupt file or wrong password.
!   E:\Film\AX\HANA.rar: Checksum error in the encrypted file HANA\MOV_0202.mp4. Corrupt file or wrong password.:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش پوش و کند , تونل , تصمیم گیری , AHP , ,
:: بازدید از این مطلب : 361
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تونلسازي به عنوان مناسب ترین روش احداث زیرگذر ترافیکی در خيابان شهيد ضربعلی زاده

چكيده
روش های مختلفی برای ساخت و اجرای پروژه های عمرانی در محیط های شهری وجود دارد. با توجه به شرایط محیطی و ترافیکی وهمچنین سازه های جانبی، شرایط ژئوتکنیکی و روباره محدوده طرح، مشخصات و ویژگیهای پروژه، زمانبندی و مسایل اقتصادی،امکانات و توانمندی های پیمانکاران و سایر عوامل موثر، روش مناسب برای اجرای پروژه اتخاذ میگردد.طرح اتصال خیابان های ضربعلی زده و مداح به صورت زیرگذر، حد فاصل میدان عباسی تا خیابان شهید رجائی از معابر محدودهجنوبی تهران میباشد. عبور خط مترو شهری و خط راهآهن بصورت شمالی جنوبی، این منطقه را به دو قسمت شرقی و غربی تبدیل -کرده است. انتخاب روش ساخت مناسب جهت احداث زیرگذر مذکور و عبور از زیر خط راه آهن و مترو مد نظر می باشد.در این مقاله ضمن مروری بر روش های اجرای پیشنهادی برای احداث زیرگذر ضربعلی زاده شامل روش ساخت تونلی و روش پوش وکند، معیار های تصمیم گیری برای انتخاب روش برتر ساخت معرفی شده است. معیارهای اصلی شامل عدم اختلال درعملکرد ریلهایراه آهن و مترو، زمان و سرعت اجرا، امکان اجرا توسط پیمانکاران داخلی و اقتصاد طرح می باشد. در نهایت با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) و وزن دهی به معیارها بر حسب اهمیت، گزینه برتر معرفی می گردد.

واژه هاي کليدي:

روش پوش و کند . تونل . تصمیم گیری . AHP .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش پوش و کند , تونل , تصمیم گیری , AHP , ,
:: بازدید از این مطلب : 383
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره فازی ( مطالعه موردی پروژه تونل قطعه شرقی – غربی مترو خط 7 تهران)

چکیده
 امروزه ریسک و انواع گرایشهای مرتبط با آن مانند مطالعات ریسک و تحلیل ریسک در گستره متنوع موضوعاتی نظیر امور مالی سرمایهگذاری، تجارت، بیمه، ایمنی، بهداشت و درمان، پروژههای صنعتی و عمرانی، حتی مسائل سیاسی، اجتماعی و نظامی جایگاه را پیدا کرده است. در این پژوهش ابتدا به شناسایی ریسکهای داخلی، آنهایی که مرتبط با خود پروژه بوده و معمولا تحت کنترل مدیریت پروژه میباشند، از طریق مطالعات میدانی، چک لیست ، نظرات خبرگان و کارگروه مدیریت ریسک در پروژه جمع بندی گردید. پس از آن میزان اثرگذاری ریسکهای شناسایی شده بر اهداف پروژه از طریق تاثیر بر کیفیت،هزینه، زمان و ایمنی مورد ارزیابی برای این منظور با استفاده از روش بر اساس ریسکهای اولویت بندی شده، برنامه ریزی جهت پاسخ به ریسکها و کاهش اثر ریسکهای شناسایی شده در پروژه فازی رتبهبندی شدند. TOPSIS وزن شاخصها محاسبه و با استفاده از روش AHP گرفتند.

واژههای کلیدی:

مدیریت ریسک . شناسایی ریسک . رتبه بندی ریسک . TOPSIS .  فازی . AHP   

نویسندگان :

حسن اکبری ، سیدمحمدرضا ظهیرالاسلام زاده

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت ریسک , شناسایی ریسک , رتبه بندی ریسک , TOPSIS , فازی , AHP ,
:: بازدید از این مطلب : 523
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب روش حفر چاه با استفاده از تاکسونومي ،  TOPSIS ،ELECTRE و AHP

چکیده :
حفر چاه یکی از دغدغههاي هر شرکت معدنی در زمان طراحی معدن زیرزمینی میباشد. از چاه استفادههاي مختلفی در معادن زیرزمینی میشود مانند مسیر خروج مواد معدنی، مسیر ورود یا خروج گازها، آمادهسازي کارگاه براي استخراج و غیره. روشهاي مختلفی براي انتخاب روش حفر چاه وجود دارد که از آن جملهاند روشهاي تاکسونومی، ELECTRE ، TOPSIS و AHP . در این مقاله سعی شده با هر یک از روشهاي فوق به انتخاب روش حفر چاه پرداخته شود و در نهایت با ادغام پاسخ هر یک از این روشها به نتیجه نهایی دست یابد. نتایج نشان از انتخاب روش روشهاي معمولی چالزنی آتشباري در برابر روشهاي آلیماک و RBM دارد.

کلمات کلیدی :

حفر چاه، تاکسونومی، AHP، TOPSIS ، ELECTRE

نویسندگان :

شهرام شریعتي ، عبدالرضا یزداني چمزیني ، آرمین سلساني ، بهرنگ پورغفاری

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفر چاه , تاکسونومی , AHP , TOPSIS , ELECTRE ,
:: بازدید از این مطلب : 1087
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه نقل شهرستان سمیرم با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

پدیده زمین لغزش یکی از عمده ترین بلایای طبیعی است که همه ساله خسارات جانی و مالی زیادی در پی داشته و هزینه های فراوانی برای بازسازی مناطق آسیب دیده بر بودجه کشور تحمیل می کند. هدف نهایی از بررسی و مطالعه زمین لغزش ها را می توان یافتن راه های کاهش خسارت های ناشی از آنها ذکر کرد همین امر لزوم استفاده از پهنه بندی را در زمین لغزش تاکید می کند. هدف از این تحقیق تهیه نقشه خطر زمین لغزش در بخشی از منطقه نقل می باشد. بدین منظور ،GIS با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط پس از بررسی های میدانی و تهیه لایه های اطلاعاتی از طریق نقشه ها و منابع موجود عوامل موثر عوامل موثر در رخداد زمین لغزش در حوضه با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های انجام شده، شناسایی شدند و نهایتا لایه های اطلاعاتی شامل نقشه شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی تهیه شد و در مرحله بعد با بکارگیری روش تحلیل سلسله عوامل مورد بررسی به روش زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تاثیر آنها AHP مراتبی است. نتایج نشان داد که فاکتورهای به ترتیب موثرترین عوامل در وقوع زمین لغزش در منطقه هستند.

کلمات کلیدی:

زمین لغزش ،AHP ،GIS ،منطقه نقل

نویسندگان :

محمد حسین پسته چیان (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

حمیدرضا منصف(دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

علی دیلمی معزی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

احسان عزیزی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , AHP , GIS , منطقه نقل ,
:: بازدید از این مطلب : 1606
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه نقل شهرستان سمیرم با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

پدیده زمین لغزش یکی از عمده ترین بلایای طبیعی است که همه ساله خسارات جانی و مالی زیادی در پی داشته و هزینه های فراوانی برای بازسازی مناطق آسیب دیده بر بودجه کشور تحمیل می کند. هدف نهایی از بررسی و مطالعه زمین لغزش ها را می توان یافتن راه های کاهش خسارت های ناشی از آنها ذکر کرد همین امر لزوم استفاده از پهنه بندی را در زمین لغزش تاکید می کند. هدف از این تحقیق تهیه نقشه خطر زمین لغزش در بخشی از منطقه نقل می باشد. بدین منظور ،GIS با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط پس از بررسی های میدانی و تهیه لایه های اطلاعاتی از طریق نقشه ها و منابع موجود عوامل موثر عوامل موثر در رخداد زمین لغزش در حوضه با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های انجام شده، شناسایی شدند و نهایتا لایه های اطلاعاتی شامل نقشه شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی تهیه شد و در مرحله بعد با بکارگیری روش تحلیل سلسله عوامل مورد بررسی به روش زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تاثیر آنها AHP مراتبی است. نتایج نشان داد که فاکتورهای به ترتیب موثرترین عوامل در وقوع زمین لغزش در منطقه هستند.

کلمات کلیدی:

زمین لغزش ، AHP ، GIS ، منطقه نقل

نویسندگان :

محمد حسین پسته چیان (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

حمیدرضا منصف (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

علی دیلمی معزی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

احسان عزیزی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , AHP , GIS , منطقه نقل ,
:: بازدید از این مطلب : 1568
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه