<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

دانلود نسخه 2018 (R2 v9.1.1.16749) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی مقاوم سازی تونلهای بتن آرمه تحت اثر بارهای دینامیکی با استفاده از ورقهای CFRP

چکیده
در سطح ملی، امنیت اهمیتی فراتر از بقا و صیانت ذات کشور دارد. در حال حاضر هیچکس در مورد لزوم اجرای طرحها در تاسیسات شهرسازی ومکانهای حیاتی و حساس شک ندارد اما اجرای کامل سامانه ساختاری و اجرایی شدن این طرحها و اشاعه فرهنگ بر عهده جامعه مهندسیمیباشد، از آنجایی که بتن آرمه از مواد اصلی مهندسی نظامی میباشد اثرات انفجار بر روی این گونه سازهها میتواند باعث از بین بردنساختارهای بسیار عظیم و همچنین تلفات فوقالعادهای چه در زمینههای نظامی و چه در سیستمهای ارتباطی و شهرسازی گردد. از این رو دراین مقاله، تونلی با پوشش بتنی مسلح با ورق پلیمری و غیر مسلح مورد تحلیل رفتاری قرار گرفته و تاثیر این ورقها در مدل رفتاری و توسعهتنشها وکرنش ها مورد ارزیابی قرار میگیرد. تجزیه و تحلیل ومدلسازی بر اساس قانون انتشار امواج فشار انفجار و پاسخ دینامیکی سازههای بتنآرمه تحت فشار مواد منفجره با استفاده از نرمافزار المانمحدود AUTODYN ANSYS انجام میگیرد و تحلیلها نشان میدهند که وجود صفحات پلیمری سبب افزایش تحمل تنش ، فشار و کاهش کرنش ، میزان خرابی در حدود 05 % میشود.


واژههای کلیدی:

تونل . بارگذاری دینامیکی . AUTODYN ANSYS . CFRP

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , بارگذاری دینامیکی , AUTODYN ANSYS , CFRP ,
:: بازدید از این مطلب : 778
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی رفتار ستونهای منشوری تو خالی محصور شده با FRP استفاده از بتن C20 و C30

 

 

 

کلمات کلیدی :

محصور شدگی . ستون منشوری . CFRP . GFRP

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محصور شدگی , ستون منشوری , CFRP , GFRP ,
:: بازدید از این مطلب : 982
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تغییرات طول FRP در شروع پدیده Debonding در تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با ورقهای پلیمری

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاوم سازی . تنشهای چسبندگی . CFRP . Debonding

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازی , تنشهای چسبندگی , CFRP , Debonding ,
:: بازدید از این مطلب : 620
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی رفتار کمانشی پوسته های مخروطی فلزی مقاوم سازی شده با CFRP تحت فشار یکنواخت بیرونی

خلاصه
سازه های پوسته ای جدار نازک از جمله سازه هایی هستند که به واسطه فرم سودمند سازه ای دارای وزن سبک همراه با مقاومت بالا می باشند. اینویژگی سازه های پوسته ای را در زمره سازه هایی قرار می دهد که دارای کاربردهای فراوانی در زمینه های مختلف مهندسی بوده و از نیازهای اساسیصنایع مدرن محسوب می شوند. اهمیت استفاده از پوسته های مخروطی از دیرباز برای مهندسین و طراحان در شاخه های مختلف مهندسیشناختهشده است ؛ به طوری که در بسیاری از سازه ها از جمله مخازن نفت و گاز ، سیلوها و تانک ها ، برج های خنک کننده ، هواپیماها و صنایع موشکسازی و دیگر سازه ها به فرم پوسته ای کاربرد فراوانی دارند. اغلب کاربرد این پوسته ها به عنوان سقف مخازن و تخلیه گرهای سیلوهای فلزی میباشند که خرابی آن ها هنگام تخلیه مخازن تحت مکش اتفاق می افتد. در این مطالعه رفتار کمانشی پوسته مخروطی فلزی تقویت شده با CFRPتحت مکش به روش عددی و با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS مورد بررسی قرار می گیرد. خروجی های حاصل نشان میدهند که تقویت پوسته های مخروطی با CFRP مقاومت بار کمانشی و مقاومت نهائی سازه را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد.


کلمات کلیدی:

سازه های جدار نازک . پوسته های مخروطی . مقاوم سازی . CFRP . فشار یکنواخت بیرونی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه های جدار نازک , پوسته های مخروطی , مقاوم سازی , CFRP , فشار یکنواخت بیرونی ,
:: بازدید از این مطلب : 461
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاوم سازی ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی توسط پلیمرهای مسلح به الیاف کربن (CFRP)

خلاصه
امروزه در دنیا، نیاز به تقویت و مقاوم سازی سازه ها به خوبی شناخته شده و تحقیقات گسترده ای در این زمینه در حال انجام می باشد. دلایل تقویت و مقاوم سازی متعدد و عبارتند از: اشتباهات طراحی و محاسباتی، عدم اجرای مناسب، تغییرکاربری بعد از ساخت و غیره. در سالهای اخیر، استفاده از برای تقویت سازه ها، نشان داده که یک روش رقابتی از جنبه اقتصادی و عملکرد سازه ای می باشد. تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام CFRP انجام CFRP شده که اغلب بر روی سازه های بتنی و برای تقویت خمشی و برشی بوده است. تحقیقات محدودی جهت تقویت سازه های فولادی با شده که اکثر این تحقیقات نیز بر روی تیرهای فولادی و جهت تقویت خمشی و برشی بوده است. جهت تقویت اعضای فولادی با بار گذاری محوری پرداخته CFRP تحقیقات کمتری ارائه شده است. لذا در این تحقیق به بررسی ظرفیت بار فشاری ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی تقویت شده با انجام شد. ANSYS شده است. موضوع از لحاظ آنالیز عددی مورد مطالعه قرار گرفت. مدل سازی به روش اجزای محدود و به کمک نرم افزار نقش مهمی در افزایش ظرفیت بار CFRP ، نتایج حاصل از نرم افزار با نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که باعث افزایش قابل ملاحظه ای در سختی و CFRP فشاری ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که لایه های در ظرفیت بار فشاری ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی موثر CFRP مقاومت این نوع از ستون ها می شود. همچنین افزایش تعداد لایه های است.

کلمات کلیدی:

ستون کوتاه قوطی شکل فولادی . مقاوم سازی . CFRP . روش اجزای محدود . بار فشاری

نویسندگان :

امیرحمزه کیخا ، مسعود نکوئی ، رضا رهگذر  ، کامبیز نرماشیری

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون کوتاه قوطی شکل فولادی , مقاوم سازی , CFRP , روش اجزای محدود , بار فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 933
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5955 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5955 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه