<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

دانلود نسخه 2020 (v7.2.22022.0) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

دانلود نسخه 2018 (R2 v9.1.1.16749) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تعيين فشار سينهكار در حفاري مكانيزه EPB و بررسی پتانسيل گير كردن دستگاه TBM در زمينهاي عميق آبرفتی با استفاده از روش عددي

چكيده
حفاری با استفاده از سپر در ناحیهای سست با روبارهی زیاد با احتمال وقوع مچاله شوندگی و همگرایی شدید زمین همراه بوده و درصورت توقف طولانی مدت دستگاه ممکن است سبب گیر کردن سپر شود. در این تحقیق تخمین فشار سینهکار برای قطعهی اولپروژه تونل گلاس در شرایطی که تونل در ناحیه آبرفت حفر شود بررسی شده است. برای حفاری تونل در این پروژه با روبارهیحدود 107 متر استفاده از دستگاه EPB TBM در نظر گرفته شده است. زمین آبرفتی و از چندین لایه با ویژگیهای مختلف زمینشناسی تشکیل شده است. فشار نگهداری سینهکار به عوامل مختلفی از جمله خصوصیات ژئوتکنیکی خاک، ارتفاع روباره، سطح آبزیرزمینی و هندسهی تونل بستگی دارد . در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدلسازی عددی پایداری سینهکار در فشارهای مختلفمورد بررسی قرار گرفته و فشار بدست آمده از تحلیلها در بهترین حالت 13 بار گزارش شد. در ادامه مقدار نیروی پیشران دستگاهبرای پیشروی در آبرفت عمیق پروژه MN826 / 105 برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که نیروی پیشران دستگاه و فشار سینه کار بدست آمده از تحلیل عددی با توجه به شرایط ژئوتکنیکی و تنشهای موجود در منطقه در بازهی قابل قبولی قرار دارند.


واژههاي كليدي:

فشار سینهکار . نیروی پیشران . آبرفت عمیق . EPB TBM 

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار سینهکار , نیروی پیشران , آبرفت عمیق , EPB TBM ,
:: بازدید از این مطلب : 934
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين فشار سينه كار در حفاري مكانيزه EPB و بررسی پتانسيل گير كردن دستگاه TBM در زمينهاي عميق آبرفتی با استفاده از روش عددي

چكيده
حفاری با استفاده از سپر در ناحیهای سست با روبارهی زیاد با احتمال وقوع مچاله شوندگی و همگرایی شدید زمین همراه بوده و درصورت توقف طولانی مدت دستگاه ممکن است سبب گیر کردن سپر شود. در این تحقیق تخمین فشار سینهکار برای قطعهی اولپروژه تونل گلاس در شرایطی که تونل در ناحیه آبرفت حفر شود بررسی شده است. برای حفاری تونل در این پروژه با روبارهی حدود 107 متر استفاده از دستگاه EPB TBM در نظر گرفته شده است. زمین آبرفتی و از چندین لایه با ویژگیهای مختلف زمینشناسی تشکیل شده است. فشار نگهداری سینهکار به عوامل مختلفی از جمله خصوصیات ژئوتکنیکی خاک، ارتفاع روباره، سطح آبزیرزمینی و هندسهی تونل بستگی دارد . در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدلسازی عددی پایداری سینهکار در فشارهای مختلفمورد بررسی قرار گرفته و فشار بدست آمده از تحلیلها در بهترین حالت 13 بار گزارش شد. در ادامه مقدار نیروی پیشران دستگاهبرای پیشروی در آبرفت عمیق پروژه MN826 / 105 برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که نیروی پیشران دستگاه و فشار سینهکار بدست آمده از تحلیل عددی با توجه به شرایط ژئوتکنیکی و تنشهای موجود در منطقه در بازهی قابل قبولی قرار دارند.

واژه هاي كليدي :

فشار سینهکار . نیروی پیشران . آبرفت عمیق . EPB TBM .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار سینهکار , نیروی پیشران , آبرفت عمیق , EPB TBM , ,
:: بازدید از این مطلب : 641
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد نشست تونل مترو شیراز با حفاری EPB TBM به روش شبکه عصبی

چکیده
حفاری در تونلها میتواند باعث حرکت زمین شود که به صورت نشست در سطح زمین نمایان میشود. عوامل مختلفی از قبیل عمق، فشار سینه کار و فشار تزریق بر میزان نشست تأثیرگذار هستند. در این پژوهش همه پارامترهای تأثیرگذار بر نشست در محیطهای رسی، در حفاری متروی شیراز با استفاده از EPB TBM معرفی میشود. با توجه به تعدد پارامترهای موثر در بوجود آمدن نشست و پیچیدگی روابط میان آنها از شبکه عصبی مصنوعی برای ارائه مدلی جهت پیشبینی میزان نشست استفاده شده است. در ادامه مدل ساخته شده شبکه عصبی و رابطه آماری (رگرسیون چند متغیره) مقایسه شده است. مطالعات انجام شده نشان میدهد که فشار سینه کار، فشار تزریق، همگرایی، مدول الاستیک خاک و عمق تونل بیشترین تأثیر را بر میزان نشست دارند.

کلمات کلیدی :

نشست - EPB TBM - مطالعه پارامتری - شبکه عصبی - رگرسیون چند متغیره

نویسندگان :

وحید وزیری , ابراهیم ابراهیمی ایالوئی , امیر سقط فروش

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , EPB TBM , مطالعه پارامتری , شبکه عصبی , رگرسیون چند متغیره ,
:: بازدید از این مطلب : 1466
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 اسفند 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6035 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6035 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه