<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزيابي پارامترهاي موثر در بيشترين تغيير شكلهاي ايجاد شده و همچنين پايداري ديوارة گودبرداريهاي عميق حفاظت شده بوسيلة روش ميخ كوبي

خلاصه
در اين تحقيق به ارزيابي پارامترهاي موثر در بيشترين تغيير شكل هاي ايجاد شده و همچنين پايداري ديوار ميخكوبي شده در گودبرداريهايانجام FHWA عميق پرداخته شده است . در ابتدا طراحي اوليه ديوار ميخكوبي شده توسط روشهاي تعادل حدي و براساس ملزومات آيين نامهو به منظور دستيابي به رفتار تنش-كرنش و ارزيابي تغيير شكلها ديوارهاي Phase 2D شده است .سپس با استفاده از نرم افزار اجزاء محدودمتعددي با متغيرهاي مختلف تاثير گذار در بيشترين تغيير شكل و پايداري مورد بررسي قرار گرفته است . سپس در ادامه فرآيند تحقيق و به منظورمقايسهاي بين خروجيهاي مدل ايجاد شده جهت ديوار تمام مقياس سياتل واشنگتن و نتايج عددي محققين Phase 2D اعتبارسنجي نرم افزارديگر صورت گرفته است و در نهايت به تجزيه و تحليل كمي و كيفي پارامترهاي موثر در بيشينه تغيير شكل و پايداري ديوارهاي ميخكوبي شده پرداخته شده است.

كلمات كليدي:

روش ميخكوبي . FHWA . گودبرداري عميق . Phase2D    .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش ميخكوبي , FHWA , گودبرداري عميق , Phase2D , ,
:: بازدید از این مطلب : 398
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي پارامترهاي موثر در بيشترين تغيير شكلهاي ايجاد شده و همچنين پايداري ديوارة گودبرداريهاي عميق حفاظت شده بوسيلة روش ميخ كوبي

چکیده :

در اين تحقيق به ارزيابي پارامترهاي موثر در بيشترين تغيير شكل هاي ايجاد شده و همچنين پايداري ديوار ميخكوبي شده در گودبرداريهاي انجام FHWA عميق پرداخته شده است . در ابتدا طراحي اوليه ديوار ميخكوبي شده توسط روشهاي تعادل حدي و براساس ملزومات آيين نامه و به منظور دستيابي به رفتار تنش-كرنش و ارزيابي تغيير شكلها ديوارهاي Phase 2D شده است .سپس با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود متعددي با متغيرهاي مختلف تاثير گذار در بيشترين تغيير شكل و پايداري مورد بررسي قرار گرفته است . سپس در ادامه فرآيند تحقيق و به منظور مقايسهاي بين خروجيهاي مدل ايجاد شده جهت ديوار تمام مقياس سياتل واشنگتن و نتايج عددي محققين Phase 2D اعتبارسنجي نرم افزار ديگر صورت گرفته است و در نهايت به تجزيه و تحليل كمي و كيفي پارامترهاي موثر در بيشينه تغيير شكل و پايداري ديوارهاي ميخكوبي شده پرداخته شده است.

كلمات كليدي:

روش ميخكوب . FHWA . گودبرداري عميق . Phase2D

نویسندگان :

هادي شمس ، مهدي مخبري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش ميخكوب , FHWA , گودبرداري عميق , Phase2D ,
:: بازدید از این مطلب : 494
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار ریز شمع در فونداسیون هتل آپارتمان مهتاب خزر

این مقاله به بررسی موردي استفاده از ریزشمع در فونداسیون هتل آپارتمان مهتاب خزر واقع در رشت - تنکابن می پردازد. خاك سایت مورد نظر عمدتاً از ماسه به همراه شن و لاي تشکیل شده است. ریزشمع لوله فلزي مشبک با قطر کمتر از 300 میلی متر می باشد، که تا عمق مورد نظر در زمین کوبیده یا حفاري میشود سپس عملیات تزریق دوغاب که شامل سیمان، آب و افزودنیهاي مختلف است انجام میگیرد. در این روش، ریزشمع ها با ایجاد یک اسکلت جدید از خاك و دوغاب تزریق شده ، سبب بهبود خواص ژئوتکنیکی و پارامترهاي مقاومتی خاك سایت مورد می شونددر این پروژه به دلیل اتصال ریزشمع ها به فونداسیون سازه که تشکیل شالوده عمیق را می دهند، ریزشمع ها به عنوان المان هاي باربر سازهاي، براي تحمل بارهاي فشاري، کششی و یا جانبی ناشی از فونداسیون سازه ، مورد استفاده قرار می گیرند. به منظور اطمینان از صحت طراحی و عملکرد مناسب ریزشمع ها به عنوان المانهاي باربر سازهاي، آزمایش هاي بارگذاري بر روي ریزشمع هاي پروژه انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهد که طرح ریز شمع براي بهبود خواص مکانیکی خاك و افزایش ظرفیت باربري مناسب است. همچنین عملکرد سازه اي ریز شمع ها از نظر تحمل بارهاي وارده از سازه، ایده آل تغییر شکل ریز شمع ها و نرخ خزش تحت بار ثابت در محدودة ، FHWA است. طبق معیار هاي پذیرش ارائه شده در مجاز قرار دارد. مقادیر سختی بدست آمده از آزمایشات براي ریز شمع ها نیز با آنچه در فرض طراحی لحاظ شده مطابقت خوبی دارد.

کلمات کلیدي:

ریزشمع، آزمایش بارگذاري، تزریق دوغاب ، FHWA

نویسندگان :

محسن مهدوي خرانقی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک از دانشگاه شهید چمران اهواز- کارشناس فنی شرکت بسپار پی ایرانیان)

دکتر محمد سیروس پاکباز (دکتر محمد سیروس پاکباز عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریزشمع , آزمایش بارگذاري , تزریق دوغاب , FHWA ,
:: بازدید از این مطلب : 1157
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه