<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

دانلود نسخه 2018 (R2 v9.1.1.16749) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه تحلیلی وعددی معیارهای شکست درشرایط زمین شناسی مختلف بااستفاده از منحنی اندرکنش زمین

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

معیارموهر کلمب . معیار هوک براون . منحنی اندرکنش زمین . روابط تحلیلی . نرم افزارالمان محدود . GSI 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معیارموهر کلمب , معیار هوک براون , منحنی اندرکنش زمین , روابط تحلیلی , نرم افزارالمان محدود , GSI ,
:: بازدید از این مطلب : 649
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين كارآمدي عمليات پايدارسازي شيرواني دهانهي شمالي تونل 68 ناحيه لرستان براساس نتايج تحليل برگشتي

خلاصه
با توجه به حساسيت بالاي ضريب اطمينان شيرواني نسبت به مقاومت برشي سطح لغزش ميتوان پارامترهاي مقاومت برشي توده سنگ تشكيل دهندهيك شيرواني گسيخته شده را با دقت قابل قبولي با استفاده از تحليل برگشتي تعيين نمود. پارامترهاي مقاومتي توده سنگ بدست آمده از تحليلبرگشتي را ميتوان جهت عمليات پايدارسازي شيرواني گسيخته شده و همچنين طراحي شيروانيهايي با شرايط مشابه مورد استفاده قرار داد. در اينمقاله، با توجه به گسيختگي رخداده در شيرواني دهانه شمالي تونل 68 ناحيه لرستان در سال 1370 و عمليات سبك سازي اين شيرواني، پايداريكوتاه مدت و بلند مدت شيرواني بهسازي شده با استفاده از پارامترهاي مقاومتي توده سنگ، بدست آمده از تحليل برگشتي گسيختگي شيروانيضريب ايمني شيرواني بهسازي شده در حالت ، SLIDE V برآورد گرديد. براساس نتايج حاصل از مدلسازي شيرواني با استفاده از نرم افزار 6 كوچكتر / 1 بوده و شيرواني پايدار ميباشد درحاليكه ضريب ايمني شيرواني با در نظر گرفتن تاثير شتاب افقي زمين لرزه برابر 2 / استاتيكي برابر 37از يك برآورد گرديده و شيرواني ناپايدار ميباشد.

كلمات كليدي:

تحليل برگشتي . پايداري شيرواني . توده سنگ درزه دار . معيار هوك و براون . GSI  

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل برگشتي , پايداري شيرواني , توده سنگ درزه دار , معيار هوك و براون , GSI ,
:: بازدید از این مطلب : 599
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

چالشهای طراحی تونلهای بلند انتقال آب در توده سنگهای هتروژن

چکیده
 با توجه به افزایش فعالیتهای عمرانی و حفر تونلهای انتقال آب با طولهای بلند، عبور آنها از توده سنگ های مسئله دار بویژه توده سنگهای هتروژن اجتناب ناپذیر میباشند در ایت توده سنگها به دلیل توالی لایه های سنخت و نر ، انما حفاری اکتشنافی، انماآزمایشات آزمایشگاهی و همچنیت برآورد پارامترهای ژئومکانیکی نسبت به توده سنگ های هموژن دارای مشکلاتی می باشدد از طرفی پارامترهای ژئومکانیکی در طول تونل تغییر نموده و بنابرایت رفتار توده سننننگ دربرنیرنده تونل با توجه به ت نشهای موجود در طول مسیر متغیر بوده و بارهای وارده از آن نیز بر سپر TBM و یا پوشش بتنی متفاوت استد از طرفی چون امکان تغییر سیستم نگهداری ) پوشش بتنی و یا سگمنت( متناسب با توالی لایه ها وجود ندارد، ضروری است به منظور اجرایی نمودن فرآیند حفاری و نگهداری تونل پارامترهای معادلی برای طراحی تونل برآورد و اسننتفاده شننودد نحوه توالی لایهها و درصنند هر کدا از آنها در طول مسننیر، پارامترهای ژئومکانیکی هر لایه و شننیب و جهت شننیب لایه ها نسننبت به محور تونل از عوامل مر ر بر میزان ایت پارامتر معادل میباشننندد در ایت تحقیق در ابتدا مطالعات زمیت شنا سی و مکانیک سنگی صورت نرفته برای طبقه بندی مهند سی توده سنگ های دو سازند آغاجاری و لهبری به عنوان سنننازندهای هتروژن موجود در غرب و جنوب غرب ایران بیان شده است و در ادامه نحوه استخرا پارامترهای ژئومکانیکی معادل برای ایت سازندها با توجه به شرایط آنها در مسیر تونلهای انتقال آب کنمانچم برآورد شده است .


واژههای کلیدی :

طراحی تونل . توده سنگهای هتروژن . پارامترهای ژئومکانیکی . GSI 

نویسندگان :

محمود بهنیا ، علی اکبر واحدی

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی تونل , توده سنگهای هتروژن , پارامترهای ژئومکانیکی , GSI ,
:: بازدید از این مطلب : 423
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين كارآمدي عمليات پايدارسازي شيرواني دهانهي شمالي تونل 68 ناحيه لرستان براساس نتايج تحليل برگشتي

خلاصه
با توجه به حساسيت بالاي ضريب اطمينان شيرواني نسبت به مقاومت برشي سطح لغزش ميتوان پارامترهاي مقاومت برشي توده سنگ تشكيل دهنده يك شيرواني گسيخته شده را با دقت قابل قبولي با استفاده از تحليل برگشتي تعيين نمود. پارامترهاي مقاومتي توده سنگ بدست آمده از تحليل برگشتي را ميتوان جهت عمليات پايدارسازي شيرواني گسيخته شده و همچنين طراحي شيروانيهايي با شرايط مشابه مورد استفاده قرار داد. در اين مقاله، با توجه به گسيختگي رخداده در شيرواني دهانه شمالي تونل 68 ناحيه لرستان در سال 1370 و عمليات سبك سازي اين شيرواني، پايداري كوتاه مدت و بلند مدت شيرواني بهسازي شده با استفاده از پارامترهاي مقاومتي توده سنگ، بدست آمده از تحليل برگشتي گسيختگي شيرواني ضريب ايمني شيرواني بهسازي شده در حالت ، SLIDE V برآورد گرديد. براساس نتايج حاصل از مدلسازي شيرواني با استفاده از نرم افزار 60 كوچكتر / 1 بوده و شيرواني پايدار ميباشد درحاليكه ضريب ايمني شيرواني با در نظر گرفتن تاثير شتاب افقي زمين لرزه برابر 2 / استاتيكي برابر 37 از يك برآورد گرديده و شيرواني ناپايدار ميباشد.

كلمات كليدي:

تحليل برگشتي . پايداري شيرواني . توده سنگ درزه دار . معيار هوك و براون . GSI 

نویسندگان :

محمدحسين طاهرينيا ، احمد فهيميفر ، سيدمحمود فاطمي عقدا ، سهيل غياسوند

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل برگشتي , پايداري شيرواني , توده سنگ درزه دار , معيار هوك و براون , GSI ,
:: بازدید از این مطلب : 827
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری دیواره معادن روباز تحت بارگذاری زلزله ( مطالعه موردی معدن مس سرچشمه)

پایداری سازههای مختلف مهندسی سنگ بایستی در مقابل بارهای استاتیکی وارده و بارهای دینامیکی احتمالی تحلیل پایداریشوند . در معادنروباز با توجه به ارتفاع زیاد دیواره معدن پتانسیل ناپایداری در مقابل وقوع زمین لرزه وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از روش شبه استاتیکی تعادل حدی، پایداری شیروانیهای سنگی از جمله دیواره معادن روباز تحلیل میشود. در این روش خواص ژئومکانیکی توده سنگ با شاخص GSI در نظر گرفته می شود. به دلیل وقوع زمین لرزههای مختلفدر استان کرمان، معدن مس سرچشمه به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده و ضریب ایمنی دیواره آن به ازای مقادیر مختلف شدت زمین لرزه ( بر حسب ریشتر) تعیین میگردد. بدین منظور ابتدا شاخص GSI توده سنگ معدن سرچشمه محاسبه شده و با توجه به هندسه معدن و شدت زمین لرزه مورد نظر ضریب اطمینان دیواره معدن تعیین میگردد.


واژه های کلیدی:

معادن روباز، تحلیل دینامیکی، GSI ، مس سرچشمه، زمین لرزه

نویسندگان :

رضا حیدری شیبانی ، حسین میرزائی نصیرآباد

 

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معادن روباز , تحلیل دینامیکی , GSI , مس سرچشمه , زمین لرزه ,
:: بازدید از این مطلب : 1730
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي نرم افزاري آزمايش برش برجا مورد مطالعاتي: ساختگاه سد مخزني نرماب

انجام آزمايشهاي برجا به علت هزينه بالاي آن و نيز نقش مهم نتايج حاصل از آنها در طراحي هر سازه اي، ايجاب مي كند كه اين آزمايشها به خوبي طراحي، اجرا و تفسير گردند . روشهاي عددي به علت قابليت بالائي كه درتحليلهاي مهندسي و شبيه سازي دارند مي توانند در هدايت و كنترل و بهره گيري بهتر از نتايج آزمايشهاي برجا كمك زيادي به طراحان كنند . در اين مقاله با بهره گيري از آزمايش هاي برش برجا بر روي تعدادي از بلوكهاي مشابه، واقع در گالري تكيه گاه راست سد نرماب به شبيه سازي روند آزمايشها به كمك نرم افزار FLAC پرداخته شده است . اصول بكار گرفته شده در فرآيند اطلاعات حاصل از اين آزمايش ها كه در اين مقاله آورده شده است، مبتني بر روش پيشنهادي انجمن بين المللي مكانيك سنگ ISRM مي باشد . با استفاده از معيار كولمب، مقادير پارامترهاي مقاومت برشي تعيين شدند . اين آزمايش ها نشان دادند كه آماده سازي بلوك ها به همراه روش انجام آزمايش تأثير زيادي بر تعبير و تفسير نتايج دارند . بنابراين انتخاب مقادير مقاومت برشي برجا، مبتني بر يك قضاوت مهندسي است . به منظور ارزيابي نرم افزاري پارامتر هاي مقاومت برشي، تحليل برگشتي صورت پذيرفت . از اينرو با استفادهاز روش تجربي به روز شده انديس مقاومت زمين شناسي (GSI) و مدل عددي FLAC به ارزيابي پارامتر هاي مقاومت برشي برجا پرداخته شد . در اين ارزيابي مشخص گرديد كه مقادير پيش بيني شده از روش عددي با مقادير اندازه گيري شده از آزمايشات برشي برجا تطابق خوبي دارند .

 

كلمات كليدي:

تنش برشي برجا، سد نرماب، توده سنگ،FLAC ، GSI

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

نويسند‌گان:

 عبدالحكيم جاويد - كارشناس ارشد مكانيك سنگ
 سعيد كريمي نسب  - استاديار دانشكدة فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنركرمان
 رضا رحمان نژاد -
 محمدابراهيم يخكشي  -
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تنش برشي برجا , سد نرماب , توده سنگ , FLAC , GSI ,
:: بازدید از این مطلب : 2322
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5955 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5955 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه