<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تخمین مقادیر نشست آنی از روش های تعادل حدی و مقایسه با نتایج ابزار دقیق سد پانزده خرداد

خلاصه
کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی از نظر امنیت اجتماعی و اقتصادی، از اهمیت بسزائی برخوردار است. برای این تحقیق پارامترهای فیزیکی مهمی در سدهای خاکی اندازه گیری می شوند که از مهم ترین آنها، جابجایی ها و تغییر شکل هاست. در این مقاله با در اختیار داشتن داده های حاصل از ابزار دقیق سد پانزده خرداد به بررسی نشست سد که از پارامترهای کلیدی در بررسی پایداری و ایمنی سد به شمار می روند، پرداخته شده است. سپس مقادیر نشست ها با نرم افرارهای PLAXS ، GEO STUDIO برآورد شده و نتایج عددی حاصل از نرم افزارها را با نتایج واقعی مقایسه شده است که در نهایت به این نتیجه منجر شده که GEO STUDIO پاسخ بهتری را ارائه کرده است.

کلمات کليدی:

ابزار دقيق . سد پانزده خرداد . GEO STUDIO . PLAXIS  

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابزار دقيق , سد پانزده خرداد , GEO STUDIO , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی پاسخ دینامیکی گروه شمع تحت اثر تونل زنی در شرایط لرزه ای

 

 

 

کلمات کلیدی :

پاسخ دینامیکی . اندرکنش خاک شمع تونل . گروه شمع . Plaxis

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ دینامیکی , اندرکنش خاک شمع تونل , گروه شمع , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير ايجاد ديواره هاي فومي دراطراف پي بر كاهش نشست هاي لرزه اي ساختمان

خلاصه
معيارهاي اصلي در طراحي فونداسيون در مهندسي پي، تعيين و كنترل ظرفيت باربري نهائي و نشست خاك ميباشد. به عبارت ديگر فونداسيون بايد بتواند در زمان بهره-برداري بار را به صورت ايمن به خاك منتقل نمايد، بطوريكه نه تنها خاك دچار گسيختگي نگردد بلكه نشست نيز از حد مجاز بيشتر نشود. جهت حصول به اين مطلب،تاكنون روشهاي مختلفي نظير فرآيندهاي مكانيكي تراكم، تحكيم، زهكشي و فرآيندهاي شيميايي نظير اصلاح، تثبيت و يا استفاده از عناصر مسلح كننده (الياف،ژئوگريد، سپركوبي، شمعكوبي و...) جهت تقويت خاك به كار گرفته شده است. در اين تحقيق از مصالح ژئوفوم بر پايه پلي استايرن با خاصيت كاهش تنشهاي ناشياز بارهاي قائم در لايههاي زيرين و كاهش بار افقي خاك در ديوارها، به عنوان عايق ارتعاشي و ميراگر در كاهش نشست لرزهاي خاك استفاده شده است. بدين منظورپرداخته شده و نتايج حاصله با مدلي بدون ديواره فومي مورد ارزيابي قرار خواهد PLAXIS به مدلسازي رفتار ديوارهاي فومي در اطراف پي با استفاده از نرم افزار گرفت.

كلمات كليدي:

ژئوفوم . عايق ارتعاشات . نشست لرزه اي . PLAXIS .

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوفوم , عايق ارتعاشات , نشست لرزه اي , PLAXIS , ,
:: بازدید از این مطلب : 383
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفیت بیرون کشیدگی میخ از خاک ، روابط تحقیقی و مقایسه با نتایج تحلیلهای عددی

خلاصه
اندرکنش خاک و میخ در پشت روکش شاتکریت دیوارها از پیچیدگی خاص برخوردار است بطوریکه بسیج تنشهای برشی وجهت آن در طول میخ یکسان نمی باشد . این تنشها از سطح تقاطع منحنی گوه شکست یا لغزش خاک بسمت روکش دیواره بصورتفعال و مثبت و از تقاطع منحنی گوه شکست بسمت انتهای میخ در خلاف جهت یا منفی میباشدکه طول درگیری مفید میخ در خاکرا ایجاد کرده و عملا حداکثر نیروی کشش در میخ ها را در محل سطح منحنی گوه گسیختگی ایجاد می گردد .در این مقاله علیرغم تحقیقات Plumelle et al.,(1990) و همچنین پیشنهادات Briaud and Lim,(1997) و مطالعات Byrne et al.,(1998) و نمودارهای ارائه شده اولیه و طراحی مقدماتی نرمالیزه شده وتخمین اولیه طول میخ وحداکثر نیروی کشش طرحبا استفاده از نرم افزار SNAIL ، بصورتی دقیقتر با استفاده از تعادل حدی خاک به بررسی و تحلیل فشار و رانش حدی فعال خاکو ظرفیت بیرون کشیدگی میخها در خاکهای مختلف بادر نظر گرفتن موقعیت میخ در اعماق متفاوت و با احتساب زاویه شیب اجرایحفاری و تزریق ثقلی دوغاب سیمانی پرداخته شده و نتایج تحلیلها ارائه شده است ضمن آنکه با نتایج تحلیلهای عددی و خروجیهاینرم افزار عددی اجزای محدود PLAXIS نیز مقایسه و صحت سنجی گردیده است .

کلمات کلیدی:

میخ . سازه نگهبان . سطح گوه شکست . فشار فعال خاک . SNAIL . PLAXIS 

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

ظرفیت بیرون کشیدگی میخ از خاک ، روابط تحقیقی و مقایسه با نتایج تحلیلهای عددی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ , سازه نگهبان , سطح گوه شکست , فشار فعال خاک , SNAIL , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 413
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددي و تحليلی نشست سطح زمين و فشار بهينه سينه کار در خط 2 مترو شيراز در حدفاصل ایستگاه عادل آباد تا قهرمانان

چكيده
یکی از نگرانی هایی که در احداث فضاهای زیرزمینی همواره مورد بحث بوده بحث میزان نشست سطح زمین است. با توجه به متداولشدن استفاده از TBM های از نوع EPB در محیط های شهری با بستر خاکی می بایست فشار سینه کار را در حالت بهینه ای نگهداشت تا از فرونشست زمین بر اثر عدم تامین فشار لازم بر سینه کار و یا بالازدگی سطح زمین بر اثر فشار بیش از حد جلوگیری نمود.با توجه به حوادث متعددی که در طول احداث خطوط مختلف مترو در شهرهای کشور پیش آمده اهمیت بررسی این پدیده در خط2 مترو شیراز با توجه به وجود سازه ها و ابنیه های مختلف در سطح زمین احساس می شود. در این مقاله با استفاده از داده هایحاصل از آزمایش های انجام گرفته در گمانه های BH15 , BH14 , BH12 به کمک 6 روش تجربی میزان نشست و با استفاده از 3روش مختلف فشار بهینه سینه کار در محدوده حد فاصل بین ایستگاه عادل آباد تا قهرمانان محاسبه شد. با توجه به محاسبات انجام5 میلی متر و فشار بهینه سینه کار 070 کیلوپاسکال برآورد / 7 و 3 / شده میزان نشست بعد از حفر تونل اول و دوم به ترتیب برابر 33شده است. برای تایید و اعتبارسنجی جواب با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D tunnel حفاری مرحله ای انجام شد. در تعیینمیزان نشست سطحی در تونل های منفرد و دوقلو، روش babet در منطقه مورد مطالعه قابل قبول ترین نتیجه را در بر دارد. درتعیین میزان فشار بهینه سینه کار نیز میانگین روش های Terzaghi و Jancsecz & Steiner نزدیک ترین نتیجه به روش عددی رادر بر دارد.

واژه هاي کليدي:

نشست . فشار بهینه سینه کار . PLAXIS . خط 2 مترو شیراز . روش عددی .

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , فشار بهینه سینه کار , PLAXIS , خط 2 مترو شیراز , روش عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددي و تحليلی نشست سطح زمين و فشار بهينه سينه کار در خط 2 مترو شيراز در حدفاصل ایستگاه عادل آباد تا قهرمانان

چكيده
یکی از نگرانی هایی که در احداث فضاهای زیرزمینی همواره مورد بحث بوده بحث میزان نشست سطح زمین است. با توجه به متداولشدن استفاده از TBM های از نوع EPB در محیط های شهری با بستر خاکی می بایست فشار سینه کار را در حالت بهینه ای نگهداشت تا از فرونشست زمین بر اثر عدم تامین فشار لازم بر سینه کار و یا بالازدگی سطح زمین بر اثر فشار بیش از حد جلوگیری نمود.با توجه به حوادث متعددی که در طول احداث خطوط مختلف مترو در شهرهای کشور پیش آمده اهمیت بررسی این پدیده در خط2 مترو شیراز با توجه به وجود سازه ها و ابنیه های مختلف در سطح زمین احساس می شود. در این مقاله با استفاده از داده هایحاصل از آزمایش های انجام گرفته در گمانه های BH15 , BH14 , BH12 به کمک 6 روش تجربی میزان نشست و با استفاده از 3روش مختلف فشار بهینه سینه کار در محدوده حد فاصل بین ایستگاه عادل آباد تا قهرمانان محاسبه شد. با توجه به محاسبات انجام5 میلی متر و فشار بهینه سینه کار 070 کیلوپاسکال برآورد / 7 و 3 / شده میزان نشست بعد از حفر تونل اول و دوم به ترتیب برابر 33شده است. برای تایید و اعتبارسنجی جواب با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D tunnel حفاری مرحله ای انجام شد. در تعیینمیزان نشست سطحی در تونل های منفرد و دوقلو، روش babet در منطقه مورد مطالعه قابل قبول ترین نتیجه را در بر دارد. درتعیین میزان فشار بهینه سینه کار نیز میانگین روش های Terzaghi و Jancsecz & Steiner نزدیک ترین نتیجه به روش عددی را در بر دارد.

واژه هاي کليدي :

نشست . فشار بهینه سینه کار . PLAXIS . خط 2 مترو شیراز . روش عددی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , فشار بهینه سینه کار , PLAXIS , خط 2 مترو شیراز , روش عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 534
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي كارايي روش منونوبه-اكابه در تعيين فشار لرزه اي وارد بر ديوار حايل طره اي

خلاصه
در اين پژوهش يك سري از آناليزهاي ديناميكي غيرخطي بر روي ديوار حايل طره اي به منظور ارزيابي كارايي روش منونوبه-اكابه در تعيين فشارالقا شده لرزه اي وارد بر اين نوع ديوار، صورت پذيرفته است. اين مدل سازي عددي با استفاده از فرمولبندي روش اجزاي محدود و با استفاده ازانجام شده است. آناليزهاي انجام شده بر روي ديوار مدل شده، نشان داد كه در سطوح پايين شتاب، فشار القا شده تطابق PLAXIS نرم افزارخوبي با مقادير پيشبيني شده توسط روش منونوبه-اكابه دارد. اما با افزايش شتاب، همانگونه كه براي مناطق با لرزه خيزي متوسط انتظار مي رود،فشار القا شده بيشتر از آنچه كه روش منونوبه-اكابه پيشبيني ميكند، ميشود. بررسي دقيقتر نتايج پيشنهاد ميكند كه اين اختلاف ناشي از انعطاف پذيري سيستم ديوار حايل و اين حقيقت كه گوه ناپايدار به صورت يكپارچه عمل نكرده، بلكه تركيبي از چندين گوه است، ميباشد.

كلمات كليدي:

آناليز ديناميكي . روش منونوبه-اكابه . ديوار حايل طره اي . PLAXIS . فشار لرزه اي .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آناليز ديناميكي , روش منونوبه-اكابه , ديوار حايل طره اي , PLAXIS , فشار لرزه اي , ,
:: بازدید از این مطلب : 495
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه ي تحليل و پايداري شبه ديناميكي تونل با استفاده از برنامه هاي PLAXIS و FLAC

خلاصه
از مهمترين مراحل طراحي و تحليل پايداري تونل، پيش بيني ميزان جابجايي محيط تونل و تنش هاي آن است. در اين مقاله براي تونل با ابعاد ودرحالت ديناميكي صورت PLAXIS و اجزاءمحدود توسط نرم افزار FLAC نگهدارنده مشخص دو نوع آناليز تفاضل محدود توسط نرم افزار0 لحاظ گرديده، رفتار ماده الاستيك– پلاستيك فرض شده و / گرفته است و نتايج حاصل از دو روش با هم مقايسه شده اند. ضريب زلزله حدود 2 سطح شكست توسط معيار موهر – كلمب مدل سازي شده است.

كلمات كليدي:

تونل . نشست . پايداري . Flac . Plaxis .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , نشست , پايداري , Flac , Plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 551
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی خسارات ناشی از فر آیند شمعکوبی با استفاده از روش المان محدود

 

 

 

کلمات کلیدی :

شمعکوبی . المان محدود . سرعت ذرات خاک . PLAXIS

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمعکوبی , المان محدود , سرعت ذرات خاک , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 508
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر حفر تونل مترو وگودبرداری عمیق بر روی ساختمان های مجاور (مطالعه ی موردی؛ خط 2 متروی مشهد)

خلاصه
در این پژوهش به بررسی نشستهای سطح زمین ناشی از حفر تونل و همچنین گودبرداری عمیق در مطالعهی موردی مربوط به یک ساختمانمصالح بنایی در مشهد پرداخته میشود. تونل قطار شهری خط 2 و گودبرداری عمیق در نزدیکی ساختمان مصالح بنایی قرار دارد. پس ازگودبرداری و حفر تونل قطار شهری با استفاده از دستگاه TBM ، نشستهایی در ساختمان مصالح بنایی مشاهده شده است. در این پژوهش تأثیرهر کدام از دو پروژه مذکور بر نشستهای ایجاد شده در سطح زمین با استفاده از روش عددی و مدل سازی در نرمافزار PLAXIS بررسی میشود. دلیل استفاده از نرمافزار PLAXIS توانایی بالا این نرمافزار برای مدل سازی در محیطهای خاکی و قابلیت آن در آنالیز مرحله به مرحله میباشد.

کلمات کلیدی:

تونل . نشستهای سطحی . گودبرداری . PLAXIS . TBM .

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , نشستهای سطحی , گودبرداری , PLAXIS , TBM , ,
:: بازدید از این مطلب : 394
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5509 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5509 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه