<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل عددی سه بعدی اندرکنش تونلهای دوقلو در روش حفاری NATM (مطالعه ی موردی؛ تونل بزرگراه حکیم)

چکیده:
امروزه نیاز به طراحی و ساخت تونلهای شهری بهمنظور حملونقل فراگیرشدهاست. یکی از انواع این تونلها، تونل دوقلو ) TwinTunnel ( میباشدکه برکنش تونلها به ازای فواصل مختلف، یکی از چالشهای پیش روی طراحان میباشد. تونل دوقلوی بزرگراه حکیم در تهران به روش NATMحفاری گردیدهاست. دراین مقاله، مدلسازی عددی سهبعدی با استفاده از نرمافزار Plaxis 3D Tunnel برای تونلهای کم عمق )عمق نیم برابر1 و 2 برابر قطر )عرض( تونل است، مورد تحلیل و بررسی /5 ،1 ،0/ عرض تونل( انجام شدهاست و چهار مدل که درآنها، فاصلهی میان دوتونل 5قرارگرفتهاند. در مدلسازی، کلیهی مراحل اجرایی دیدهشده و حفاری به صورت مرحلهای انجام شدهاست تا اثرات سهبعدی نیز در نتایج نمایانباشند. تاریخچهی جابهجاییها و همچنین تنشهای خاک در نقاط مختلف مورد بررسی قرارگرفتهاست. نتایج تحقیق نشان میدهد جابهجایی کف1 برابر قطر )عرض( تونل، حفاری تونل دوم تأثیری بر جابهجاییهای تاج / دو تونل متأثر از فاصلهی دو تونل نمیباشد. با افزایش فاصلهی تونلها از 5تونل اول نداشتهاست و حفاری تونل دوم باعث اضافه تنش در نقطهی وسط پیلار میانی شدهاست که حتی در فاصلهی 2 برابر قطر )عرض( تونل نیز افزایش تنش رخ داده است.


کلیدواژه ها:

تونل دوقلو . NATM . اندرکنش . Plaxis 3D Tunnel

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل دوقلو , NATM , اندرکنش , Plaxis 3D Tunnel ,
:: بازدید از این مطلب : 557
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي سه بعدي اثر شیب سطح زمین بر روي پایداري تونل

خلاصه
در مطالعات گذشته، تحلیلهاي پایداري تونلها صرفاً بر اساس افقی بودن سطح زمین استوار بوده است و اثر شکل هندسی و یا شیب سطح زمین بر روي پایداري و تغییر شکل آنها لحاظ نشده است. در حالی که در تونل هاي کم عمق پایداري تونل و مقادیر جابهجاییها تحت تأثیر شکل هندسی و شیب سطح زمین است. از این جهت در این مقاله پایداري و جابهجاییهاي دیوارههاي تونل، یک تونل فرضی در یک زمین با شیبهاي مختلفPlaxis 3D 35 و 45 درجه) مورد بررسی قرار گرفته است. براي این منظور از مدلسازي سه بعدي تونل به کمک نرم افزار ،25 ، سطح زمین ( 15 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نرخ و مقدار جابهجاییهاي دیوارهها، کف و تاج تونل تحت تاثیر شیب تونل میباشد. تغییر tunnelمکانهاي قائم تاج و کف با افزایش شیب افزایش مییابند و تغییر مکانهاي افقی دیواره پایین شیب با افزایش شیب کاهش مییابند و تغییر مکان- هاي افقی دیواره بالاي شیب با افزایش شیب افزایش مییابند.


کلید واژه:

تونل،پایداري تونل، شیب سطح زمین ،Plaxis 3D tunnel

نویسندگان :

محمود حسنلوراد ،محمد مولایی ،مهدي محمدي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , پایداري تونل , شیب سطح زمین , Plaxis 3D tunnel ,
:: بازدید از این مطلب : 1064
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تحلیلی و عددی برآورد فشار سن یه کار در تونل های حفاری شده با ماشین EPB (مطالعه موردی: خط 2 متروی مشهد)

با توجه به رشد روز افزون جمعيت وگسترش سيستمهای حمل و نقل زيرزميني، كنترل تغييرمکانها و مقادير جابجاييهای ناشي از حفاری تونل در محيط های شهری از اهميت بالايي برخوردار است. از طرفي با توجه به افزايش مقادير جابجاييها به علت عدم اعمال فشار مناسب در سينه كار در (EPB) تونل، برآورد فشار لازم برای نگهداری سينه كار تونل به عنوان يکي از مه مترين عوامل در راندمان حفاری ماشين سپر فشار تعادلي زمين نواحي شهری به شمار مي رود. فشار نگهداری سينه كار تونل به عوامل متعددی نظير پارامترهای فيزيکي و مکانيکي خاک، شرايط آب زيرزميني، ضخامت پروفيل خاک بالای تونل، هندسه تونل و بارهای ترافيکي و سازهايبستگي دارد. در اين مقاله فشار سين هكار در خط 2 متروی مشهد با طولي و روشهای تحليلي محاسبه شده و در نهايت مقايسه ای بين Plaxis 3D Tunnel حدود 14 كيلومتر، با استفاده از نرم افزار المان محدود رو شهای تحليلي و روش عددی انجام گرديده است. نتايج نشان ميدهد در راستای اين تحقيق روش های عددی تطابق نسبتاً قابل قبولي باروش های تحليلي استفاده شده در اين تحقيق دارند.

کلمات کليدی:

فشار ن سیه کار، سپرفشار تعادلی زمین ،(EPB) مطالعه تحلیلی، مطالعه عددی ،Plaxis 3D Tunnel

نویسندگان :

سد ی امین علوی (دانشجوی كارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،اصفهان)

سهیل قره(استاديار گروه فني و مهندسي دانشگاه پيام نور، تهران)

مریم هدهدی (استاديار دانشکده مهندسي هسته ای و علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج فآباد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار ن سیه کار , سپرفشار تعادلی زمین , (EPB) مطالعه تحلیلی , مطالعه عددی , Plaxis 3D Tunnel ,
:: بازدید از این مطلب : 1614
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی تاثیر لایه بندی خاک(افقی و شیب دار) بر روی پایداری تونل ها

دراین مقاله با مدلسازی سه بعدی تونلهای حفر شده در زمين های دارای لایه بندی با مصالح ناهمگن، محني پانه مورد بررسي قرار گرفته است. مدل صورت گرفته است كه درآن حفاری تونلي به قطر 10 متر وسربار 30 متر بهطول محوری 30 Plaxis 3D Tunnel سازی تونل بوسيله نرم افزارمتردر گامهای حفاری 3متری انجام گرفته است.از آنجایيمطالعات گذشته صرفاً بر اساس همگن بودن مصالح و بدون در نظرگرفتن اثر جنس لایه های مختلف ویا شيب لایه بندی خاک، بر روی منحني پانه بوده است،از این جهت منحني پانه در تغيير جنس لایه های خاكو شيب های مختلفلایه بندی خاک كه مقطع تونل را قطع مي كند مورد بررسي قرار گرفته است.نتایج حاصل از این مدل سازی ها نشان مي دهد كه اگر لایه بندی افقي مقطع تونل را قطع كند باعث تغييرات نرخ جابه جایيمي شود و اگر خاک قرار گرفته در لایه بالایي قوی تر از خاک پایيني باشد منحني پانه خاک لایه بندی شده ، پایين تر از منحني پانه خاک همسان قرار مي گيرد.لذا درحالت های فوق وحالتهای شيب دار برای طراحي،باید از منحني پانه اصلاح شده برای تونل های منقطع بوسيله لایه بندهای خاک استفاده شود.

کلمات کلیدی :

پایداری تونل، منحنی پانه ، لایه بندی خاک ، plaxis 3D tunnel

نویسندگان :

رضا ملائی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ،گرایش خاک و پی، دانشگاه ازاد زنجان)

محمد ملائی (کارشناس ارشد عمران گرایش خاک و پی دانشگاه آزاد واحد زنجان)

دکتر زهرا مردانی (استادیار گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

سمیه ملائی (دانشجوی دکتری سازه،دانشگاه کردستان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری تونل , منحنی پانه , لایه بندی خاک , plaxis 3D tunnel ,
:: بازدید از این مطلب : 1498
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود پایان نامه+سمینار بررسی اثر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در تونل سازی سپری با تعادل فشار زمین (EPB) با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D TUNNEL  (نسخه WORD-قابل ویرایش)

ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺴﺖ و رﯾﺰﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﭙﺮﻫﺎي ﻓﻮﻻدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . بطور کلی به تونلزنی مکانیزه در زمین های نرم، تونلزنی سپری اطلاق می شود. در تونلسازی با استفاده از سپر سیستم سپر نقش نگهداری موقت و ایمن شدن شرایط حفاری را ایفا می کند. مقطع این سپرها دایره ای شکل می باشد. سپرها در خاک های ضعیف غیر چسبنده؛ خاک های رسی و خمیری و خاک های تحت فشار آب بکار می روند.

در تونل هاي مناطق شهري كه بيش تر در عمق كم و در بستر خاكي حفر مي شوند، فشار جبهه كار مي تواند يكي از عوامل پيشگيري كننده ي نشست سطح زمين باشد.  عوامل موثر در نشست سطح زمين در روش حفاري مكانيزه را مي توان عمدتا به سه دسته عوامل هندسي ، عوامل ژئومكانيكي و نيز پارامتر هاي كاري ماشين حفاري تقسيم بندي كرد. عوامل هندسي شامل عمق و قطر تونل مي باشند پارامتر هاي كاري ماشين شامل فشار وارد بر جبهه حفاري ، فشار تزريق در پشت سگمنت ها و نيز ميزان تغيير قطر (كاهش قطر دستگاه در طول) دستگاه مي باشد و پارامتر هاي ژئومكانيكي شامل مشخصات مكانيكي لايه هاي خاك مابين تونل تا سطح زمين مي باشد.

تقسیم بندی سپرها می تواند از منظر های مختلفی همچون تکنیک حفر روش نگهداری سینه کار طریقه جابجای مواد و نوع سیستم نگهداری به کار گرفته شده انجام می گیرد. اما امتیاز تونلسازی با سپر نسبت به سایر روش ها قابلیت این روش در زمین های سس ریزشی و جریانی است. بنابراین در این روش نگهداری سینه کار و دیوار های تونل اهمیت بیشتری نسبت به سایر جنبه های تونلزنی داشته است. یکی از موارد مهم در تونلسازی سپری اعمال فشار سینه کار  مناسب می باشد که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. ما در این مدلسازی حفاری تونل و ساخت لاینینگ آن را به همراه سایر جزئیات از قبیل فشار تزریق، فشار سینه کار، مخروطی بودن سپر حفاری، برهمکنش بین سپر و خاک هنگام حرکت سپر، فشار جک های پیشران سپر و خود سپر را مدل کردیم. برای اینکه اثر حفاری را بررسی کنیم 5 مرحله گام پیشروی کافی خواهد بود، لذا 5 فاز محاسباتی در نظر گرفته می شود که البته کلیت آنها با هم یکسان خواهد بود. خاک جلوی TBM حفاری شده، فشار روی سینه کار اعمال می شود، پلیت (Plate) مربوط به بدنه سپر فعال می شود، فشار تزریق در پشت لاینیگ اعمال می گردد و فشار جک های پیشران روی اخرین حلقه نصب شده لاینینگ اعمال می گردد.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه

 

1-فصل اول : کلیات.. 7

1-1- مقدمه. 7

1-2- بیان مسئله. 7

1-3- اهداف و ضرورت تحقیق.. 8

1-4- روش تحقیق.. 9

1-5- ساختار پایان نامه. 9

2-فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق.. 11

2-1- تونل سازی سپری (Shield tunnelling) 11

2-1-1- روش تونل سازی سپری (Shield tunnelling) 11

2-1-3-1-سپر متعادل کننده فشار زمین.. 13

2-2-روش های تعیین فشار سینه کار در سپر EPB. 26

2-2-1-مقدمه. 26

2-2-2- روش های تجربی.. 27

2-2-2- 1-روش ترزاقی.. 27

2-2-2-2- روش پیشنهادی انجمن زیرزمینی هلند. 29

2-2- 3-روش های تحلیلی.. 30

2-2-3-1- روش های تعادل حدی کلی.. 30

2-2-3-2- روش برانز و بنمارک (1967) 31

2-2-3-3- روش کراس... 31

2-2-3-4- روش جانکسز و استینر. 32

2-2-3-5- روش آنگنستو و کواری.. 35

2-2-3-6- روش گوه چند لایه ای بروئر (1996) 36

2-2-4- روش های تحلیل حدی تنش... 39

2-2-4-1- روش اتکینسون و پوتس (1977) 39

2-2-4-2-روش لکا و دورمیکس(1990) 40

2-2- 5-روش های عددی.. 42

2-2-6-تعیین فشار سینه کار با استفاده از ابزاربندی.. 45

3-معرفی پروژه . 46

3-1- مقدمه. 46

3- 2- شرح پروژه. 46

3-3- زمینشناسی عمومی گستره طرح. 47

3-4- حفاریهای اکتشافی.. 48

3-5- آزمایشهای بر جا (صحرایی) 49

3-5-1- آزمون نفوذ استاندارد یا SPT. 50

3-5-2-آزمون دانسیته در محل.. 52

3-5-3-آزمون برش برجا 55

3-5-4-آزمون بارگذاری صفحهای.. 59

3-5-5-آزمایش پرسیومتری (Pressuremeter). 63

3-5-6-آزمون لوفران. 69

3-6- آزمونهای آزمایشگاهی.. 71

3-6-1 آزمونهاي شناسايي، تفكيك و رده‌بندي خاك.. 71

3-6-2- آزمونهاي مقاومتي خاك.. 74

3-6-3- آزمون نفوذپذیری.. 79

3-7- نوسانات سطح آب زیرزمینی.. 80

3-8-تفكيك واحدهاي زمين‌شناسي مهندسي.. 81

3-9-شرایط زمین‌شناسی مهندسی سینه‌كار تونل.. 83

10-7- شناسایی مخاطرات زمین شناسی در مسیر پروژه. 85

4-فصل چهارم: بررسی اثر فشار سینه کار بر نشست زمین.. 87

4-1-مقدمه. 87

4-2-معرفی نرم افزار PLAXIS 3D TUNNEL. 87

4-3-نحوه مدل سازی.. 88

4-3-1-ساخت هندسه مدل و انتخاب مقاطع مورد بررسی در مسیر تونل.. 89

4-3-2- مشخصات مواد و المان های سازه ای.. 94

4-3-3-تعریف شرایط مرزی مدل. 96

4-3-4-مش بندی مدل دو بعدی.. 96

4-3-5-تعریف شرایط اولیه مدل. 97

4-3-6-ساخت مدل سه بعدی.. 100

4-3-7-تعریف فازهای مختلف محاسباتی.. 101

4-4-نتایج مدل سازی.. 102

4-4-1-مقطع A.. 102

4-4-2-مقطع B. 108

4-4-3-مقطع C. 109

4-4-4-مقطع D.. 111

4-4-5-مقطع E. 112

4-4-6- اعتبار سنجی نتایج. 113

5- فصل پنجم: ارائه رابطه ای بین فشار سینه کار و نشست ایجاد شده در سطح زمین.. 116

5-1-معرفی نرم افزار SPSS. 116

5-2-نتایج حاصل از تحلیل آماری نتایج شبیه سازی.. 117

6-فصل هفتم: بحث و نتیجه گیری.. 118

منابع. 120

 

برای دانلود نسخه WORD این پایان نامه+سمینار به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: پایان نامه های فارسی , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , مدل سازی با نرم افزار پلکسیز سه بعدی (PLAXIS 3D TUNNEL) , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , پایان نامه , سمینار , بررسی , اثر فشار سینه کار , نشست , سطح زمین , تونل سازی سپری , تعادل فشار زمین , (EPB) , نرم افزار , PLAXIS 3D TUNNEL ,
:: بازدید از این مطلب : 3100
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انجام پایان نامه بررسی تاثیر فشار جبهه کار تونل بر نشست سطح زمین در تونلسازی سپری (EPB TBM) با استفاده از نرم افزار Plaxis 3D Tunnel

 

در تونل هاي مناطق شهري كه بيش تر در عمق كم و در بستر خاكي حفر مي شوند، فشار جبهه كار مي تواند يكي از عوامل پيشگيري كننده ي نشست سطح زمين باشد.  عوامل موثر در نشست سطح زمين در روش حفاري مكانيزه را مي توان عمدتا به سه دسته عوامل هندسي ، عوامل ژئومكانيكي و نيز پارامتر هاي كاري ماشين حفاري تقسيم بندي كرد. عوامل هندسي شامل عمق و قطر تونل مي باشند پارامتر هاي كاري ماشين شامل فشار وارد بر جبهه حفاري ، فشار تزريق در پشت سگمنت ها و نيز ميزان تغيير قطر (كاهش قطر دستگاه در طول) دستگاه مي باشد و پارامتر هاي ژئومكانيكي شامل مشخصات مكانيكي لايه هاي خاك مابين تونل تا سطح زمين مي باشد. در این تحقیق تاثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS 3D TUNNEL مورد مطالعه قرار گرفته است.

در مدل سازی انجام گرفته برای این پایان نامه فشار سینه کار، فشار تزریق، مخروطی بودن سپر، فشار جک ها، لاینینگ بتنی و توالی حفاری در نظر گرفته شده است.

 

 

 


:: موضوعات مرتبط: نمونه پایان نامه , دپارتمان تونل سازی , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار پلکسیز سه بعدی (PLAXIS 3D TUNNEL) , ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه , انجام پایان نامه , بررسی , تاثیر , فشار , جبهه کار , تونل , نشست , سطح , زمین , تونلسازی , سپری , EPB , TBM , نرم افزار , Plaxis 3D Tunnel ,
:: بازدید از این مطلب : 2128
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ  جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

 

نرم افزار PLAXIS 3D Tunnel یک از زیر مجموعه های نرم افزاری خانواده PLAXIS به منظور انالیز و طراحی تونل ها می باشد.

در این آموزش نحوه پلان بندی مدل سه بعدی، نحوه اعمال فشارها و نیروها در هر پلان (PLAN)، نحوه اعمال شرایط تنش ها و شرایط آب زیرزمینی و ... در هر SLISE به طور کامل و کاربردی توضیح داده می شود.

پک حاضر دارای مثال های کاربردی زیادی از قبیل مدل سازی فرآیند حفاری ماشین حفار مکانیزه (TBM) به همراه تمامی جزئیات از قبیل مدل کردن مخروطی بودن سپر، فشار سینه کار، فشار تزریق، فشار جک ها، برهمکنش سپر و خاک، حفاری و نصب سگمنت ها در هر گام حفاری، مدل سازی گود و دیوار حایل  و ... می باشد.

 

 

همچنین پک حاضر دارای مدل سازی پیشرفته حفاری مکانیزه با EPB SHIELD TUNNELING که دارای جزییات زیر می باشد:

 

نحوه ساخت مدل دو بعدی

 

نحوه مش بندی مدل دو بعدی

 

نحوه ریز کردن مش بندی حول فضای حفاری

 

مش بندی سه بعدی و نحوه تعریف پلان ها جهت ساخت مدل دو بعدی

 

روش های مختلف ایجاد شرایط اولیه شامل فشار آب منفذی و تنش های برجا

 

تعیین فاصله مناسب مرزها و شرایط مرزی

 

مدل سازی برهمکنش سپرو خاک حین حفاری

 

مدل سازی تقارن محوری

 

مدل سازی بتن پیش ساخته

 

حفاری گام به گام با تعداد فاز مناسب

 

مدل سازی مخروطی بودن سپر

 

مدل سازی فشار سینه کار همراه با در نظر گرفتن گرادیان آن

 

مدل سازی فشار تزریق همراه با در نظر گرفتن گرادیان آن

 

مدل سازی فشار جک ها

 

در نظر گرفتن کانترکشن

 

در نظر گرفتن ریداکشن فاکتور

 

تغییر فشار آب حفره ای در اثر حفاری گام به گام

تغییر جنس خاک حین حفاری گام به گام

 

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک های زیر مراجعه فرمایید

http://irock1.ir/product/6

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید


:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: دانلود و آموزش Plaxis 3D Tunnel , crack for Plaxis 3D Tunnel , free download for Plaxis 3D Tunnel , Plaxis 3D Tunnel , برنامه مهندسي معدن , دانلود Plaxis 3D Tunnel , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Plaxis 3D Tunnel , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Plaxis 3D Tunnel , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Plaxis 3D Tunnel , دانلود کرک Plaxis 3D Tunnel , راهنماي کار با نرم افزارPlaxis 3D Tunnel , Plaxis 3D Tunnel , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , انالیز و طراحی تونل , ,
:: بازدید از این مطلب : 12609
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 اسفند 1393 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه