<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

دانلود نسخه 2018 (R2 v9.1.1.16749) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سياهو

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمين شناسي مهندسي . ساختگاه سد . RMR . نفوذپذیری . RQD .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمين شناسي مهندسي , ساختگاه سد , RMR , نفوذپذیری , RQD , ,
:: بازدید از این مطلب : 553
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ویژگی هاي مهندسی توده سنگ با نگرشی بر طراحی سیستم نگهداري تونل ها (تونل کیلومتر 025+73 راه آهن دورود – خرم آباد)

چکیده
در پروژههاي تونلسازي، ارزیابی ویژگیهاي مهندسی توده سنگهاي مسیر تونلها جهت حفاري و طراحیسیستم 73نگهداري ضرروي میباشد. یکی از متداولترین روشها جهت طراحی سیستم نگهداري در تونلها،میباشد. در این (Q) و شاخص کیفیت تونلسازي (RMR) طبقهبندي مهندسی توده سنگها به روش ژئومکانیکی راه آهن دورود – خرم آباد مورد مطالعه و بررسی قرار + پژوهش سنگهاي دربرگیرنده تونل کیلومتر 025در رده متوسط و به RMR گرفت. نتایج این بررسیها نشان میدهد که توده سنگهاي مورد مطالعه به روشدر طبقه ضعیف قرار میگیرند. با توجه به اینکه توده سنگهاي محدوده مورد مطالعه در رده متوسط و Q روشضعیفقرار میگیرند جهت نگهداري تونل، استفاده از شاتکریت به همراه توري سیمی پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدي:

کیفیت توده سنگ . RMR . Q . تونل . خرم آباد .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کیفیت توده سنگ , RMR , Q , تونل , خرم آباد , ,
:: بازدید از این مطلب : 756
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين سيستم نگهداري و تحليل پایداري مغار نيروگاهی سد پيرتقی با استفاده از روش هاي تجربی و عددي

چكيده
ساختگاه سد و نیروگاه پیرتقی در فاصله حدودا 55 کیلومتری شرق میانه و 55 کیلومتری جنو بغرب خلخال بر روی رودخانهقزل اوزن در استان اردبیل واقع گردیده است. یکی از پارامترهای مهم که معمولاً در تحلیل پایداری مغار مورد توجه قرار می گیرد،میزان جابجایی و نرخ کرنش در اطراف سازه زیرزمینی است. با برآورد میزان جابجایی در اطراف فضای زیرزمینی می توان به پایداری ویا عدم پایداری سازه موردنظر دست یافت.در این مقاله تحلیل پایداری و تمهیدات سیستم نگهدارنده برای مغار، بر اساس دو روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفت. درروش تجربی از سه سیستم طبقه بندی RMR طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ Q شاخص کیفی تونل بری و روش روسی VNIMIبرای برآورد کیفیت توده سنگ های دربرگیرنده مغار و برآورد سیستم نگهدارنده مقدماتی استفاده گردید. در روش عددی از نرم افزارالمان مجزا سه بعدی 3DEC جهت مدل سازی عددی استفاده شده است و تغییر شکل ها از نوع الاستیک و به مقدار بسیار کوچکمورد تائید قرار گرفت. مقایسه نگهداری های پیشنهاد شده از سیستم های رده بندی با نگهداری اجرا شده در عمل نشان می دهد کهروش های RMR و Q تا حدودی محافظه کارانه و با در نظر گرفتن ضریب ایمنی بالا عمل می کنند. در حالیکه روش VNIMI با درنظر گرفتن عمر مغار تا زمان لاینینگ نهایی، نگهداری سبک تری را پیشنهاد می کند. همچنین بر اساس اطلاعات بدست آمده و با درنظر گرفتن شرایط اجرا به نظر می رسد )بر اساس قضاوت مهندسی از کلیه داده ها(، سیستم نگهدارنده بهینه شامل نصب پیچ سنگتمام تزریق با شاتکریت به همراه تور فلزی است که شرایط پایداری مناسبی را فراهم می آورد.


واژه هاي کليدي:

مغار نیروگاهی . سیستم نگهداری . 3DEC . روش تجربی . RMR . Q . VNIMI

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار نیروگاهی , سیستم نگهداری , 3DEC , روش تجربی , RMR , Q , VNIMI ,
:: بازدید از این مطلب : 663
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين سيستم نگهداري و تحليل پایداري مغار نيروگاهی سد پيرتقی با استفاده از روش هاي تجربی و عددي

چكيده
ساختگاه سد و نیروگاه پیرتقی در فاصله حدودا 55 کیلومتری شرق میانه و 55 کیلومتری جنو بغرب خلخال بر روی رودخانهقزل اوزن در استان اردبیل واقع گردیده است. یکی از پارامترهای مهم که معمولاً در تحلیل پایداری مغار مورد توجه قرار می گیرد،میزان جابجایی و نرخ کرنش در اطراف سازه زیرزمینی است. با برآورد میزان جابجایی در اطراف فضای زیرزمینی می توان به پایداری ویا عدم پایداری سازه موردنظر دست یافت.در این مقاله تحلیل پایداری و تمهیدات سیستم نگهدارنده برای مغار، بر اساس دو روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفت. درروش تجربی از سه سیستم طبقه بندی RMR طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ Q شاخص کیفی تونل بری و روش روسی VNIMIبرای برآورد کیفیت توده سنگ های دربرگیرنده مغار و برآورد سیستم نگهدارنده مقدماتی استفاده گردید. در روش عددی از نرم افزارالمان مجزا سه بعدی 3DEC جهت مدل سازی عددی استفاده شده است و تغییر شکل ها از نوع الاستیک و به مقدار بسیار کوچکمورد تائید قرار گرفت. مقایسه نگهداری های پیشنهاد شده از سیستم های رده بندی با نگهداری اجرا شده در عمل نشان می دهد کهروش های RMR و Q تا حدودی محافظه کارانه و با در نظر گرفتن ضریب ایمنی بالا عمل می کنند. در حالیکه روش VNIMI با درنظر گرفتن عمر مغار تا زمان لاینینگ نهایی، نگهداری سبک تری را پیشنهاد می کند. همچنین بر اساس اطلاعات بدست آمده و با درنظر گرفتن شرایط اجرا به نظر می رسد )بر اساس قضاوت مهندسی از کلیه داده ها(، سیستم نگهدارنده بهینه شامل نصب پیچ سنگ تمام تزریق با شاتکریت به همراه تور فلزی است که شرایط پایداری مناسبی را فراهم می آورد.

واژه هاي کليدي :

مغار نیروگاهی . سیستم نگهداری . 3DEC . روش تجربی . RMR . Q . VNIMI

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار نیروگاهی , سیستم نگهداری , 3DEC , روش تجربی , RMR , Q , VNIMI ,
:: بازدید از این مطلب : 883
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري ديواره جنوبي معدن سنگ آهن چغارت با استفاده از رد ه بندي كيفي شيب هاي سنگي (SMR)

چكيده
روش هاي مختلفي براي تعيين شيب پايدار معدن وجود دارد. يكي از متداول ترين آن ها استفاده از يك طبق هبندي ژئومكانيكي برايمي تواند يك ابزار مناسب براي تعيين پايداري شيب باشد. اين روش از SMR . است SMR شيب هاي سنگي بنام رد هبندي كيفي شيبارائه گشته است. در مقاله حاضر پس از معرفي RMR قوانين ساد هاي پيروي م يكند. اين روش بر اساس سيستم رد هبندي كيفي سنگنحوه استفاده از اين روش به منظور ارزيابي پايداري شيب پايدار ديواره معدن آهن چغارت مورد بررسي قرار گرفته است و SMR روشدر پايان نتايج حاصل ارائه شده است.

كلمات كليدي:

پايداري شيب . طبقه بندي . رده بندي كيفي شيب . RMR . SMR . چغارت

نویسندگان :

عباس دفتري بشلي ; محمد عطايي ،فرهنگ سرشكي ،عليرضا شيوايي

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري شيب , طبقه بندي , رده بندي كيفي شيب , RMR , SMR , چغارت ,
:: بازدید از این مطلب : 779
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی خرج ویژه در جبهه کارهای ناپایدار توسعه تحقیق در تونل های حفاری شده در شیل های ناپایدار زون سنندج - سیرجان

چکیده
از سال 1973 تا کنون تلاش های زیادی برای تخمین میزان خرج ویژه در انفجارات تونل بر اساس خواص توده سنگ صورت گرفته است که در آن ها به تعامل میان سنگ و ماده منفجره پرداخته می شود. در این مطالعه کلیه انفجارات انجام شده در مقطع فوقانی تونل همرو واقع در محور سنندج – مریوان استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته شده است. در حفاری انفجاری تونل های ایران طراحی اولیه الگوهای آتشباری بیشتر بر اساس روش های برش موازی و گوه ای به همراه سعی و خطا می باشد. پارامتر اصلی طراحی الگوی انفجاری در این روش ها، پارامتر هندسی ( سطح مقطع، عمق چال) بوده و پارامترهای توده سنگ تنها به صورت یک ضریب ثابت در آن ها اثرگذار است. در این مقاله با بررسی 365 الگوی انفجاری بکار رفته در بخش فوقانی تونل 1312 متری همرو و همچنین با توجه به برداشت زمین شناسی صورت گرفته متناظر با آن الگوهای انفجاری، روابطی جهت تخمین خرج ویژه بر اساس طبقه بندی توده سنگ در سنگ های ناپایدار ارائه شده است. پیش بینی مناسب خرج ویژه موجب شده و به تبع آن از هزینه های ( Overbreak) جلوگیری از آسیب به ناحیه اطراف تونل و کاهش اضافه حفاری حفاری و نگهداری کاسته خواهد شد.

کلمات کلیدی :

آتشباری . خرج ویژه ( Powder Factor) . پارامترهای توده سنگ . RMR . تونل

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آتشباری , خرج ویژه ( Powder Factor) , پارامترهای توده سنگ , RMR , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 718
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی در حفاری تونل به روش شاخص آسیبپذیری و مقایسه آن با روش ماتریس ریسک حاصل از RMR

چکیده بلند فارسی
 ریسکهای ژئوتکنیکی در تونل زنی به شرایط مخاطره آمیزی گفته میشود که میتوانند تأثیر نامطلوبی بر روی ساخت و اجرای تونل گذاشته و یا حتی سبب به مخاطره انداختن جان افراد شوند. و همچنین با صدمه رسانیدن به دستگاهها، سبب ایجاد وقفه در اجرای طرح و افزایش هزینههای پروژه گردند. این مخاطرات و ریسکهای ناشی از آنها به طور مستقیم بر روی نرخ پیشروی تأثیر گذاشته و با کاهش آن طول زمان اجرای پروژه را افزایش میدهند. تحلیل ریسک شامل فرآیندهای تشخیص، اندازهگیری و کاهش ریسک ناشی از مخاطرات مورد نظر میباشد. بررسی مخاطرات زمینشناسی و ژئوتکنیکی و ریسکهای ناشی از این مخاطرات در بحثهای مربوط به طراحی و اجرای سازههای سنگی از جمله تونلها، یکی از مهمترین مواردی است که بایستی مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. در این مطالعه هدف بررسی ریسکهای زمینشناسی و ژئوتکنیکی موجود در حفاری تونل به روش مکانیزه و کم  یسازی این ریسکها میباشد. در این مورد مطالعاتی هدف بررسی ارتباط و میزان انطباق روش محاسبه شاخص آسیبپذیری و روش در ارزیابی ریسکهای RMR ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقهبندی تودهسنگ زمینشناسی و ژئوتکنیکی موجود در حفاری تونل به روش مکانیزه است. بر این اساس در این مطالعه ریسک حفاری در ناحیههای 21 تا 30 تونل نوسود به روش محاسبه شاخص آسیبپذیری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با روش ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقهبندی مقایسه شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که بین تحلیل ریسک RMR تودهسنگ حفاری به روش شاخص آسیبپذیری و روش ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقه- تشابه بالایی وجود دارد، به طوری که در ناحیههای مورد مطالعه روند RMR بندی تودهسنگ افزایش و کاهش ریسک مشابه است. و این نشان دهنده عملکرد مطلوب این سیستم طبقهبندی درارزیابی ریسک کلی ناپایداری ناشی از حفاری مکانیزه میباشد. بر اساس نتایج دو روش محاسبه ، RMR شاخص آسیبپذیری و ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقهبندی تودهسنگ 23 ، و 26 دارای کمترین مقدار ریسک میباشند، و ناحیههای 22 و 29 دارای بیشترین ، ناحیههای 21مقدار ریسک هستند.


واژه های کلیدی:

مخاطرات زمین شناسی، تحلیل ریسک، روش شاخص آسیبپذیری، روش ماتریس ، ریسک ،RMR

نویسندگان :

مجتبی ربیعی وزیری  ، وحید حسیبی  ، امیر دریایی

 

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخاطرات زمینشناسی , تحلیل ریسک , روش شاخص آسیبپذیری , روش ماتریس , ریسک , RMR ,
:: بازدید از این مطلب : 1503
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداري و تعیین نگهداري تونلهاي دو قلوي شبلی با استفاده از روش VNIMI (مطالعه موردي تونل جنوبی)

خلاصه
طراحی روش اجرا و انتخاب سیستم نگهداري تونل در سنگهاي ضعیف و هوازده از چالشهاي اصلی در تونلسازي است. یکی از روش هاي تحلیل پایداري سازه هاي سنگی، روش تجربی است که با توجه به ساختگاه و شرایط زمین به طبقه بندي آنها میپردازد و با توجه به کلاس مورد نظر سیستم یکی از روشهاي جامع و VNIMI اشاره کرد. روش VNIMI و Q ، RMR نگهداري مناسب را پیشنهاد میکند. از جمله این روشها میتوان به موثر در تحلیل پایداري است که توسط انستیتو تحقیقات معدن روسیه پیشنهاد شده و به جهت کسب موفقیت در طراحی و اجراي چندین سازه بزرگ زیرزمینی، در آیین نامه هاي معدنی و عمرانی نیز گنجانده شده است. در این مقاله، به طور خاص به بررسی وضعیت پایداري تونل جنوبی شبلی بخشی از RMR و Q پرداخته میشود و پس از ارایه کلاس نگهداري لازم، مقایسه این روش با روشهاي تجربی VNIMI طرح آزادراه زنجان تبریز به روش ارائه میشود.

کلمات کلیدي:

طبقه بندي مهندسی سنگ ،Q ،RMR ،روش VNIMI

نویسندگان :

مسعود شمس الدین سعید ، حامد شمس الدینی  ، پرویزمعارفوند

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طبقه بندي مهندسی سنگ , Q , RMR , روش VNIMI ,
:: بازدید از این مطلب : 1368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نرم افزار FRMR : بررسی عدم قطعیت در رده بندی ژئومکانیکی توده سنگ

طبقه بندی توده سنگ جزء اصلی طراحی تجربی معادن و تونل ها است. یکی از متداولترین سیستم های طبقه بندی توده سنگ RMR می باشد. از زمانی که RMR توسط بنیاوسکی ارائه شد چندین بار اصلاح گردیده است، با این وجود هنوز نیز دارای محدودیت هایی می باشد. یکی از مهمترین نواقص آن پیروی از منطق قطعی ( غیر فازی) است. RMR قادر به محاسبة عدم قطعیت و ابهام همراه با پارامترهای ژئوتکنیکی نیست. مطالعات ژئوتکنیکی به طور ذاتی همراه با عدم قطعیت است. با وجود آگاهی کامل از وجود ابهام و عدم قطعیت در مطالعات ژئوتکنیکی تا کنون مطالعات فراگیری برای فرموله کردن آن انجام نشده است. نرم افزار FRMR برای دستیابی به هدف فوق به کمک مجموعه های فازی تهیه شده است. نرم افزار FRMR از سه قسمت تشکیل شده که هر یک برای شرایط خاصی مناسب می باشداستفاده از این نرم افزار در تعیین امتیاز توده سنگ در معدن گل گهر موجب شد که ارزیابی پایداری دیواره های معدن با قطعیت و اطمینان بیشتری صورت گیرد. همچنین استفاده از این نرم افزار در تعیین امتیاز توده سنگ با نمونه های کمتر از حد معمول، کیفیت توده سنگ را تا اندازه قابل قبولی پیش بینی کرد. نتیجه این تحقیق نشان داد که FRMR می تواند به آسانی و با اطمینان بهتری در مناطقی که پارامترهای ورودی عدم قطعیت بالایی دارند به کار برده شود.


 واژه های کلیدی :

طبقه بندی توده سنگ، FRMR ، RMR ، عدم قطعیت ژئوتکنیکی، منطق فازی.

نویسندگان :

فرهاد صمیمی نمین

معراج رفیع

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران سال (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طبقه بندی توده سنگ , FRMR , RMR , عدم قطعیت ژئوتکنیکی , منطق فازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رابطه ای جدید بین سیستمهای طبقهبندی RMR و Q بر اساس نتایج ارائه شده از آنها در نقاط مختلف دنیا

روشهای مختلف طبقهبندی مهندسي سنگ، به این دليل كه شرایط ناپيوستگيهای تودهسنگ را به گونهای در امتيازدهي خود لحاظ ميکنند، همواره به عنوان پایه و اساس طراحي سازهها در چنين محيطهایي مورد استفاده بوده است. از جمله پر كاربردترین روشهای طبقهبندی مهندسي اشاره كرد. برای ارزیابي و تعيين مناسب مقادیر این طبقهبندیها، انجام مطالعات زمينشناسي و RMR و Q سنگ ميتوان به ردهبندیهای ژئوتکنيکي ضروری است. در برخي موارد، به دليل عدم مطالعات كافي، روابط و همبستگيهای مناسب بين سيستمهای طبقهبندی سنگ، برای تخمين دقيقترشرایط تودهسنگ، ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. از اینرو همواره ارائه روابط مناسب بين این دو سيستم طبقهبندی مورد توجه و همچنين مروری بر همبستگيهای ارائه شده بين آنها، ،RMR و Q محققين مختلف بوده است. در این تحقيق ضمن اشارهای به ردهبندیهای بااستفاده از بانک اطلاعات گردآوری شده از مقالات معتبر ارائه شده در نقاط مختلف دنيا، و همچنين عمليات آماری صورت گرفته برروی آنها، یک رابطه جدید با ضریب همبستگي مناسب، بين این دو سيستم طبقه بندی معرفي شده است.

کلمات کلیدی:

تودهسنگ ،RMR ،Q ،همبستگی، طبقهبندی

نویسندگان :

غیاث الدین یاری(دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجفآباد)

مریم هدهدی (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجفآباد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تودهسنگ , RMR , Q , همبستگی , طبقهبندی ,
:: بازدید از این مطلب : 2007
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5955 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5955 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه