<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سياهو

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمين شناسي مهندسي . ساختگاه سد . RMR . نفوذپذیری . RQD .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمين شناسي مهندسي , ساختگاه سد , RMR , نفوذپذیری , RQD , ,
:: بازدید از این مطلب : 275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روابط تجربي ميان چند مشخصة مكانيك سنگي و ژئوتكنيكي

با استفاده ازاطلاعات موجود دريازده سايت اجرايي استان خوزستان، يك سری روابط تجربي مابين تعدادی از پارامترهای مکانيك سنگي وژئوتکنيکي تعريف شده است. درتعريف اين روابط ملاحظات زمين شناسي، تئوری های موجودپيرامون ميادين تنش وكرنش، مباحث آماری در تلفيق وتطبيق اطلاعات بدست آمده ازگمانه های حفرشده وغيره درنظرگرفته شده اند. بنابراين درصد خطای اعمال شده ناشي ازاين موضوع  نيز، محاسبه گرديده است. با ه بدست آوردن هركدام ازپارامترهای مکانيکي وشيميايي واستفاده از روابط تجربي تعريف شده مي توان پيش فرض آن 2 PH های مناسبي را ازسايرپارامتر ها بدست آورد. روابط تجربي بررسي شده عبارتند از: 1- رابطة بين درصدسولفات خاک ،درصد گچ و ضريب نفوذپذيری حاصل K و RQD وقابليت باربری نهايي برای رده های مختلف خاک ه ا 3- رابطة في مابين SPT ارتباط بين عدد ازآزمايش لوژان وتعدادی پارامتر ديگر كه به تفصيل به آنها پرداخته شده است.

كلمات كليدي:

مكانيك سنگ، روابط ژئوتكنيكي ،RQD

نویسندگان :

محمد تقي منصوري كيا (دانشجوي دكتراي مقاوم سازي لرزه اي آكادمي علوم ارمنستان)

زهرا انصاري (كارشناس ارشد سازه هاي هيدروليكي)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مكانيك سنگ , روابط ژئوتكنيكي , RQD ,
:: بازدید از این مطلب : 1603
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی نفوذپذیری ساختگاه سد بزمان با استفاده از آزمایشهای لوژان و لفران

آب گذري(نفوذ پذیري) یکي از مشخصه هاي مهم سنگها و خاك ها مي باشد كه بر فشار آب روزنه اي، سطوح آب زیرزميني، نرخ جریان آب و سرعت لغزیدن سطوح شيب دار توده هاي سنگي و خاكي در برگيرنده سدها، تأثير به سزائي دارد. نفوذ پذیري در سنگ و خاك عبارت است از سرعت عبور سيال از آنها. این سيال ممکن است، آب، گاز یا نفت باشد. اندازه گيري ميزان نفوذ  پذیري یک نمونه سنگ یا خاك در بسياري از مسائل اجرائي از اهميت غير قابل اجتنابي برخوردار است  . از نقطه نظر مهندسي حركت آب در زیر یا در داخل یک سد، در صورتي كه جریان از حد مجاز تجاوز ننماید، مسئله اي نخواهد بود. ولي ممکن است مقدار كل جریان آب آنقدر زیاد باشد كه از نظر اقتصادي غير قابل نفوذ ساختن منطقه نفوذپذیر را الزامي سازد. ميزان نفوذپذیري به جزء تشکيلات رسو بي ریز دانه كه در آزمایشگاه اندازه گيري مي شوند، در بقيه تشکيلات اعم از خاك و سنگ، در صحرا اندازه گيري مي شود . یکي از مهمترین پارامترها در طراحي سازه هاي آبي بزرگ، نفوذپذیري ساختگاه آن سازه ها مي باشد. مرسومترین روش براي تعيين ضریب نفوذپذیري سنگهاي درزه دار، استفاده از آزمایش لوژان مي باشد . در این تحقيق آزمایشات نفوذپذیري به روش لوژان و لفران در 7 گمانه اكتشافي مورد بررسي قرار گرفته است. و سپس نتایج حاصله با تراكم درزه و شکستگي ها و تغيرات مقادیر لوژان و RQD كه از مغزه هاي گمانه هاي حفاري بدست آمده اند مقایسه گردید. با استفاده از این آزمایشات رفتار توده سنگ ساختگاه سد بزمان از نظر نفوذپذیري مورد بررسي قرار گرفت و اجراي پرده آب بند در سر تا سر محور و حتي گسترش آن به داخل تکيه گاه ها ضروري مي باشد.

کلمات کلیدی:

آزمایش لوژان و لفران، نفوذپذیری، توده سنگ، RQD .

نویسندگان :

حبیب الرحمان معصومی (کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر)

ایوب کرد انجرکی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش لوژان و لفران , نفوذپذیری , توده سنگ , RQD , ,
:: بازدید از این مطلب : 1783
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي پارامترهاي موثر بر نفوذپذيري و تزريق پذيري تكيه گاه راست ساختگاه سد داريان با استفاده از آزمايش هاي برجا

تعيين تراوايي توده سنگ معمولا به وسيله آزمايش هاي برجا صورت مي گيرد. براي تعيين خواص نفوذپذيري سنگ ها آزمايش لوژن به عنوان يكي از متداولترين آزمايش هاي صحرايي مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از ارائه اين مقاله بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر نفوذپذيري و تزريق پذيري توده سنگ تكيه گاه راست سد داريان است. با توجه به داده هاي حاصل از گمانه هاي اكتشافي مي توان درك بهتري از شرايط زمين شناسي ساختگاه مذكور بدست آورد. در اين مقاله با استفاده از اطلاعات صحرايي بدست آمده از اندازه گيري هاي ژئوتكنيكي و آزمايش هاي برجا، خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و سعي شده است ارتباط منطقي بين پارامترهاي مورد بررسي ارائه شود. اساس اين ارزيابي ها بر استفاده همزمان از اطلاعات آزمايش لوژن، اطلاعات درزه نگاري گمانه از قبيل عمق، شاخص كيفي توده سنگ(RQD) و همچنين ميزان خورند دوغاب در هر مقطع استوار است. با مشاهده و ارزيابي نمودارهاي ترسيمي و شماي كلي از تغيير پارامترهاي مختلف مشاهده شد كه نتايج بدست آموده در عين اينكه مويد روابط پيشنهادي محققان گذشته بوده، تاثير پارامترهاي مورد بررسي را به گونه اي روشن تر بيان مي كند

 

كلمات كليدي:

آزمايش لوژن، نفوذپذيري، خورند دوغاب، سد داريان، RQD

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمايش لوژن , نفوذپذيري , خورند دوغاب , سد داريان , RQD ,
:: بازدید از این مطلب : 1393
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

نحوه انتخاب ماشين حفر تونل در پروژه قطعه اول تونل انتقال آب كرج

تونل انتقال آب كرج به طول تقريبي 30 كيلومتر به منظور انتقال 16 متر مكعب آب در ثانيه از سد امير كبير به تصفيه خانه شماره 6 طراحي شده است . طراحي و احداث قطعه اول تونل انتقال آب كرج حد فاصل تصفيه خانه شماره 6 واقع در اراضي كن ET تا اراضي K’ بطول 15980 متر و شيب 0/13 درصد مي باشد . با توجه به طول زياد تونل و محدوديت زماني 70 ماهه براي پروژه و با عنايت به نرخهاي پايين تونلسازي با روشهاي سنتي، استفاده از روشهاي حفر مكانيزه تونل امري اجتناب پذير است . در اين مقاله با توجه به شرايط زمين شناسي مسير تونل و مقايسه مزايا و معايب و سرعت حفاري انواع ماشينها، ماشين تونلزني سپري تلسكوپي D.S.TBM براي اجراي قطعه اول تونل كرج انتخاب شده است .

 

كلمات كليدي:

حفاري مكانيزه، رودهدر،انتخاب ماشين، TBM،RQD

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري مكانيزه , رودهدر , انتخاب ماشين , TBM , RQD ,
:: بازدید از این مطلب : 1288
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه