<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

پيش بيني محدوده تاثير هيدروژئولوژيكي ناشي از حفاري تونل انتقال آب سبزكوه

يكي از مشكلات اساسي پس ا زحفاري تونل امكان پايين افتادن سطح آب زيرزميني و تاثير آن برمنابع آب اطراف تونل مي باشد اين موضوع براثر ايجاد يك سطح آزاد و درنتيجه زهكش نمودن آبهاي زيرزميني اتفاق مي افتد دراين مطالعه شعاع تاثير هيدروژئولوژيكي ناشي از حفاري تونل انتقال آب سبزكوه بررسي گرديده است اين تونل به طول 10600 متر در كمربند زاگرس و در پهنه زاگرس مرتفع در استان چهار محال و بختياري واقع گرديده است اين پهنه از كمربند زاگرس غالبا شامل واحدهاي پالئوزوئيك و مزوزوئيك است و گسترش واحدهاي سنوزوئيك و جوانتر در آن محدودتر است واحدهاي مسير تونل شامل شيل و ماسه سنگهاي پالئوزوئيك و سازندهاي دالان خانه كت، سورمه - نيريز، داريان - فهليان، كژدمي، سورك، ايلام و گورپي مي باشند.

 

كلمات كليدي:

تونل انتقال آب سبزكوه، تاثير هيدروژئولوژيكي، تراوايي،AHP,GIS

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 مهدي عباسي  - كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي
 محسن گليان  - كارشناس ارشد هيدروژئولوژي
 ابراهيم شريفي  - كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي
 احمدرضا ايزدي  - كارشناس ارشد هيدروژئولوژي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انتقال آب سبزكوه , تاثير هيدروژئولوژيكي , تراوايي , AHP,GIS ,
:: بازدید از این مطلب : 1529
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انحلال پذيري ژيپس و نقش آن در عمليات آب بندي سدها

ساختگاه سد مخزني خيرآباد واقع در شرق شهرستان بهبهان در استان خوزستان متشكل از تناوب ماسه سنگ، مارن، لاي سنگ و ميان لايه هاي ژيپسي متعلق به سازند آغاجاري است . گسترش سازند ياد شده در ساختگاه با توجه به وجود لايه ها و رگه هاي ژيپس ( گچ ) موجب شده تا به منظور آب بندي محل و مخزن سد موضوع انحلال پذيري ژيپس مد نظر قرار بگيرد . به اين منظور از رخنمون هاي سطحي ومغزه هاي حاصل از حفاري گمانه هاي اكتشافي سيزده نمونه ژيپس تهيه گرديد . خصوصيات فيزيكي و درجه خلوص نمونه ها تعيين شد . آزمايش هاي انحلال پذيري براي تعيين ثابت سرعت انحلال ژيپس در سه سيكل با اسيديته هاي متفاوت انجام گرفت . بر اساس مطالعات آزمايشگاهي ثابت سرعت انحلال ژيپس(Kc )به ميزان 3.27×10−6 cm/ s محاسبه گرديد . بعلت وجود توده سنگ هاي درزه دار پر شده از ژيپس و نيز رخنمون لايه اي از سنگ گچ با ضخامت 80 سانتيمتر در محور سد آزمايش آبگذري وچگونگي گسترش دهانه درزه ها مورد توجه قرار گرفت . در اين آزمايش آب محتوي گازكربنيك در يك سيكل بسته با دماي بين 5 تا 15 درجه سانتيگراد، فشار 1 تا 3 پاوند بر اينچ مربع و اسيديته بين 7-7/5 جريان داشت . نتايج بدست آمده از اندازه گيري ميزان آبگذري نشان داد كه درزه هاي با باز شدگي 0/5 ميليمتر بعد از ده سال حدود 205 ميليمتر گسترش مي يابد كه با در نظر گرفتن پنجاه سال عمر مفيد سازه اين ميزان گسترش به بيش از يك مترخواهد رسيد . در اين مقاله ضمن ارزيابي وضعيت زمين شناسي ساختگاه و موضوع انحلال ژيپس روش هاي مناسب جهت انجام عمليات آب بندي ارائه شده است.

 

كلمات كليدي:

سازند آغاجاري, ژيپس, درزه, انحلال پذيري ,عمليات آب بندي

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

نويسند‌گان:

 محمدحسين قبادي - دانشيار گروه زمين شناسي دانشگاه بوعلي سينا , همدان
 ساجدالدين موسوي - كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازند آغاجاري , ژيپس , درزه , انحلال پذيري , عمليات آب بندي ,
:: بازدید از این مطلب : 1712
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

پيش بيني لرزش هواي ناشي از انفجارهاي زيرزميني با هدف افزايش ايمني انفجار

حفاري به كمك آتشباري يكي از مرسوم ترين روشهاي حفاري زيرزميني است كه بصورت گسترده براي حفاري تونلها و فضاهاي زيرزميني در ابعاد مختلف به كار مي رود كاربرد مواردمنفجره عليرغم نتايج سودمند در افزايش راندمان حفاري تاثيرات نامطلوبي چون صداي ناهنجار، لرزش هوا و زمين، پرتاب سنگ و غيره را به همراه خواهد داشت يكي از تاثيرات نامطلوب مواد منفجره به خصوص در انفجارهاي زيرزميني تغيير فشار جبهه موج هوا بهدليل فشارگازهاي ناشي از انفجار مواد منفجره است كه در صورت عدم رعايت اصول ايمني موجب صدمات زيادي به تاسيسات و تجهيزات موجود و نيروي انساني شاغل درمحدوده نزديك به انفجار خواهدشد.

 

كلمات كليدي:

انفجار زيرزميني، ايمني، لرزش هوا، فاصله مقياس شده

نهمين همايش ملي تونل-1390

 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجار زيرزميني , ايمني , لرزش هوا , فاصله مقياس شده ,
:: بازدید از این مطلب : 1646
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

اعتبار سنجي روشهاي تخمين تنش افقي در تونل امام زاده هاشم

يافتن مقدار تنشهاي افقي در تونل ها از اهميت ويژهاي برخودار است . جهت يافتن اين مقادير روشهاي مختلفي پيشنهاد شده است . در اين مقاله با استفاده از روشهاي هوك و براون، شئوري، ترزاقي، سنگوپتا و استفانسون مقادير تنش افقي در تونل امام زاده هاشم تخمين زده شده است . سپس با استفاده از روش عددي تفاضل محدود و با بكارگيري نرمافزار FLAC2D ، كرنش هاي برشي متناظر با تنش افقي حاصله از هر روش محاسبه شده است . كرنش برشي حاصل از تحليل عددي با كرنش برشي بحراني ساكورايي و همچنين با شرايط واقعي تونل مقايسه شده است . مشاهده شد كه در تونل امام زاده هاشم، روش استفانسون مقدار تنش افقي مناسبتري را نسبت به ديگر روشها ارائه ميكند .

 

كلمات كليدي:

نسبت تنشها، تنش افقي، روش تفاضل محدود،FLAC2D

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايراننويسند‌گان:

 محسن سليمان دهكردي - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك سنگ، دانشگاه شهيد باهنركرمان
 حميد منصوري  - استاديار بخش مهندسي معدن، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنرك
 محمدعلي ابراهيمي - استاديار بخش مهندسي معدن، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنرك
 رضا رحمان نژاد - استاديار بخش مهندسي معدن، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنرك
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نسبت تنشها , تنش افقي , روش تفاضل محدود , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 2779
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بهينه سازي روش حفاري تونل بزرگ مقطع بزرگراه فضيلت در توده سنگهاي لهيده

تونل فضيلت بخشي از پروژه بزرگراه 1/8 كيلومتري فضيلت بوده كه شهرك سعديه شيراز را به بلوار سرداران اين شهر وصل مي كند اين تونل با طول 540 متر و مقطع حفاري 195 متر مربع يكي از بزرگترين تونلهاي بزرگراهي در خاورميانه است كه درزمينهاي مارني با مقاومت پايين در حال اجراست مبناي طرح پيشنهادي و روش اجراي اين تونل براساس روش NATM قرار داده شده است سازه نگهبان اين تونل تركيبي از شاتكريت ، لتيس گيردر و راك بولت بوده و پوشش نهايي آن از بتن مسلح در جا به ضخامت ميانگين 70 سانتي متر تشكيل مي شود با توجه به نسبت پايين مقاومت توده سنگها به تنشهاي برجاي منطقه و وقوع ريزشهاي متوالي درهنگام حفر تونل كنترل مقادير بالاي همگرايي تونل و جلوگيري گسترش زون پلاستيك از چالشهاي عمده درساخت اين تونل بزرگ مقطع بود.

 

كلمات كليدي:

همگرايي، لهيدگي، روش اجرا، زون پلاستيك

نهمين همايش ملي تونل-1390

 

 علي شريف ديني  - كارشناس ارشد عمران موسسه عمران
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , همگرايي , لهيدگي , روش اجرا , زون پلاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 1583
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه